שנתון מספר 37 - isaac 2022

31 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 Pierce, K., Conant, D., Hazin, R., Stoner, R., & Desmond, J. (2011). Preference for geometric pa�erns early in life as a risk factor for au�sm. Archives of general psychiatry, 68(1), 101-109. McEwen, R., Atcha, A., Lui, M., Shimaly, R., Maharaj, A., Ali, S., & Carroll, S. (2020). Interlocutors and interac�ons: Examining the interac�ons between students with complex communica�on needs, teachers, and eye-gaze technology. Human-Machine Communica�on, 1, 113-131 Aarne, P., & Tallberg, M. (2010). Visual check back in children with specific language impairment. Journal of pragma�cs, 42(11), 3106-3113. Yadav, D., Yadav, S. S., Jain, S., & Singh, M. K. (2012). The Eyegaze Communica�on System. In ICCE. מסו ‚ ˙ י ˙ ו ר ˘˜˙ ‰ ר נעזר ב‰ערכ ˜ ‰מח מונ‰ ˘ ‡ כי ˆ ומ Communica�on Matrix assessments ו„ ˜ מי ˙ ו בטכנולו‚יי ˘ מ ˙˘‰ ר ˘‡ למי„ים ˙ 11 וך ˙ מ ל‰ם, בעו„ ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ יפור במיומנויו ˘ מבט ‰ר‡ו ˙ ערבו ˙‰‰ ניים ‰ר‡ו ירי„‰ לפני ˘ ינוי ו ˘ ‰‡ ‡ח„ ל‡ ‰ר ו‡חרי‰. ם ˆ ו„ מבט ‰ם בע ˜ מי ˙ ל טכנולו‚יי ˘ ‰ י ˙ רונו ˙ לסיכום, י מל‡ ˘ ימו ˘ י‡ל ˆ יר‰ בעל פוטנ ˘ י ˙ ו ˘ עי נ‚י ˆ ‰ ‡מ ˙ ‰יו ˙ ר ˘‚ "ח(. ‰טכנולו‚י‰ מ ˙˙ ˜ במרחב ‰„י‚יטלי )ל‡ ר וחים ˙ ר רב ופי ˜ ‰. מח ˘˜ ˙ מוטורי ˙ מעבר למ‚בלו טכנולו‚י‰ ˙ ב ˘ ים, וזו נח ˘ רח ˙ טכנולו‚יים רבים עו„ מ י„ ‰נר‡‰ לעין ‡נו ˙ עול‰. בע ˜ „יו ˙ ורמ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ב ‰רבים ˙ רונו ˙ „ ‰י ˆ . ל ˙ ומים נוספים ‚ם לניי„ו ˘ ופים יי ˆ ˙ ב ˆ‰ ב ˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˘ ˙ לו ˙ ˙ יימ ˜ :˙ ‚ם חסרונו ˘ י ˙ וו ˆ ,‰ פח ˘ , מ ˙ ור ˘˜˙ פי ˙ ו ˘ ‰טכנולו‚י‰ על י„י ומכים מ‡חר ˙‰ ל ˘ ˙ ‰ טכנולו‚י ˘ ‚י ˙˘ וחברים. נ„ר ינויים במרכיבי ˘ ים ע„כונים ו ˘ נ„ר ˙ לע ˙ מע ˘ ו„ מבט עומ„ ˜ ‰מופעל במי ˙ ור ˘˜˙ ב ˘ . מח ˙ ‰מערכ פי ˙ ו ˘ לבין ˙ ‰מערכ ˘ מ ˙˘ ‰ בין מ ˘‚ במנחי ‰נ בין פנים לפנים. ıˆ עי פיזי חו ˆ לו. ‡מ ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙‡ ‰ למי„‰ מלוו ˙ ומ ˜ ‰ליך, ע ˙ ‡ ‰טמע‰ ‰י ברכיבי ˙ עו ˆ˜ מ ˙‰ ˙˘ נו, ומ„י פעם נ„ר ˙ פח ˘ ומ נים. ˙˘ וכנ‰ ‰מ ˙‰ :˙ ורו ˜ מ כל ‰כבו„ רני‡לי ˜- ‰‚ו‡ל ˙ ליוני ר‡ל ˘ י ˜ חברי ‡ייז נבחר‰ לכ‰ן ˘ ˙ ‚‡ים ביוני ‰עולמי ! ˜ ל ‡ייז ˘ ˙ י‡‰ ‰נבחר ˘ כנ לח‰! ˆ‰ ר כוח וב ˘ יי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=