שנתון מספר 37 - isaac 2022

30 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ לסביב ˜ מור ר ˘‰ עי ˆ מבט ‰י‡ ‡מ ˙ בע ˆ‰ ‰‡ם ב? ˘ ‰מח ל ˘ ˙ כונ‰ מעניינ ˙ .‡ ‡ל‰ ‰י‡ ל ˘ וט‰ ל ˘ וב‰ ‰פ ˘˙‰ מימי ˙ ו ˜ ינו ˙˘ ‰„ ‰י‡ ‰עוב ˙ י ˘ ‰ר‡יי‰ ‰‡נו ˙ מערכ ˙ י ˙ חזו ˜ ונים מע„יפים ב„רך כלל לסרו ˘‡ חיי‰ם ‰ר ופים. ˆ פנים ומז‰ים פר רים מר‡ים ˜ מח ˘ ‡ ‰ם מע„יפים פנים, ‡ל ˘ ˜ ל‡ ר ˙ נוע‰ ביולו‚י ˙ כל על ˙ ‰ם ‡פילו מע„יפים ל‰ס ˘ ר ˘‡ ר ˜ יים. במח ˘ מים ל‡ ‡נו ˆ ר על ע ˘‡ מ ˙ י ˘ ‡נו ר כללו ˘‡ ים סרטונים ˘„ חו 14 בני ˙ י‚ בפני פעוטו ˆ‰ ‡ˆ ל יל„ים, נמ ˘ „ ו ˜ „ רי ˆ ל ˙ ‚‡ומטריו ˙ ורו ˆ ל ˘ ‰ נוע ˙ יפ‰ ˘ מזמן ‰ח 70%- ר ‰ביטו למעל‰ מ ˘‡ ˙ כי ‰פעוטו רים ˜ מ‰מ 100%- ‡ובחנו ב ˙ ‰‚‡ומטריו ˙ ורו ˆ‰ לעבר Pierce, K., Conant, D., Hazin, R., Stoner, R., &) ב‡וטיזם וח כלי ‰ערכ‰ ˙ ר ‰בי‡ לפי ˜ . ‰מח (Desmond, J., 2011 ‡רן פירס ˜ ב עיניים על י„י „"ר ˜ ען על מבחן מע ˘ ‰נ ליפורני‰. ˜ ' , ‡ונ GeoPref ı רים נוספים ‡נו יו„עים כי מחו ˜ ר ז‰ ומח ˜ לנוכח מח ‚ירויים ויזו‡ליים ˙ כולל ˘ ˙ י‡ו ˆ , במ ˙ לסביב‰ ‰„י‚יטלי ביע במבט ולבחור. ˆ‰ „ם יכולים ל ˜ רבים, יל„ים מ‚יל מו ב בע‚ל‰ ומטייל במעברי ˘ ל„ו‚מ‰, פעוט ‰יו , יחוו‰ ˙ ניו ˜ ‡לו עורכים ˘ ˙ ט עם ‰וריו בע ˜ ‰סופרמר , ‰ו‡ ˙ י ˘‡ במבט לעבר חטיף ‡‰וב ‰מונח על ‰מ„ף. ר ך מבטו לעברו. ˘ מ ˙‡ ‰ בחטיף י‡ריך ˆ כל, ו‡ם יר ˙ יס ˙ עיניו, יחל ‰פעוט ל‰חוו ˙ ‡ם ‰וריו ל‡ יבחינו בבחיר לח י„, ינ„נ„ ˘ ‰: י ˆ יר ˘ לעבר ‰חטיף ˙ מוטוריו ˙ ב‚'סטו יחוו‰ ‚ם ˘ ‰‡ ול כנר ˜ מיע ˘‰ ‚ופו, ‡ם י‰י‰ מסו‚ל ל ˙‡ ˘ רח ˙ מ ˘ ון ˘‡ לב ‰ר ˘‰ . ‰ו‡ מעוניין בחטיף ˘ ולו ˜ ב ˙ ר לנוכח ‰מו‚בלויו ˘‡ יל„ים ˘ מבט. י ˙ בע ˆ‰ ‡ ‰ו לב ‰ז‰. ˘‰ ˙‡ ˜ ר ˙ ו ˘ ל‰ם יוכלו לע ˘ ל יל„ים ˘ ם ˙ פח‰ ביכול ˘ ובני מ ˙ וו ˆ י ˘ ל ‡נ ˘ ‰ ‰כר מבט ˙ עו ˆ ביע ב‡מ ˆ‰ וב ול ˜ לע ˙ מוטורי ˙ עם מו‚בלו עירים מרחב ˆ‰ "ח ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ בפני מ ˙ ח ˙ עיניים פו ˙ ור ˘˜˙‰ מע‚לי ˘ . ככל ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ˙ רויו ˘ ‚„ול ל‡פ ˙ י‡ו ˆ "ח ירחיבו במ ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ ‰פעוט מ ˙‡ יפים ˜ ‰מ ו לסמן ˙ ‰‰כר‰ ביכול ˙‡ ˙ לסביב‰ ‰„י‚יטלי ı מחו ˘ ל ‰‰טמע‰, ‡ם ˜ ו ˙ מבט, כך ˙ עו ˆ ביע ב‡מ ˆ‰ ול ו„ מבט. יל„ים עם ˜ מי ˙ טכנולו‚יי ˙ עו ˆ , ‚ם ב‡מ ˘ י„ר ˙ „ימים בחיר‰ ˜ / סרבול מוטורי מ ˙ מוטורי ˙ מו‚בלו .˙ בעו ˆ‡ י„יים ו ˙ בע ˆ‰ מבט ביחס ל ˙ בע ˆ‰ ˙ עו ˆ ב‡מ בע‰ עם ˆ‰‰ ˙ יכול ˙ ח ˙ פ ˙ ב‰ם מ ˘ רים ˜ יימים מ ˜ מבט ˙ בעו ˆ‰ ב ˘ מ ˙˘‰ יך ל ˘ ים נמ ˙ בע ‡ו י„ ולעי ˆ‡ וף ˜˘ ˙ ור ˘˜˙ לוח ˙‚ˆ‰ . ר ˙ ‚ם ב‚יל‡ים מבו‚רים יו ל ˜ עי טכנולו‚י ˆ , סמלים ומילים ‰ינ‰ ‡מ ˙ מונו ˙ ועליו ‰בחיר‰ ˙ יכול ˙‡ ים ˆ ומע ˙ פו ˙˙˘‰‰ ˙‡ ‰מ‚ביר ˙ „מ ˜ ר ‰ערכ‰ מו ˘ „ם מ‡פ ˜ יעו„ מו ˙ . עיר ˆ מ‚יל . עיכוב ב‰ערכ‰ מעכב ˙ „מ ˜ מו ˙ טיפולי ˙ ערבו ˙‰ ו .˙ ‰ולמ ˙ ערבו ˙‰ ˙ ל יכול ˘ ‰ ו„ מבט יכול‰ לסייע ב‰ערכ ˜ מי ˙ טכנולו‚יי ל ˘ (Gaze Viewer) וכנ‰ ˙ עי ˆ יעו„ ב‡מ ˙ .˙ ‡ורייני סט ˜ ל ט ˘ ו ˙ מע ˘‰ ו ו ˙‚ˆ‰ ו„י ‰עיניים במ‰לך ˜ פ ˙ יעו„ ˙ . ‰עין ˙ נוע ˙ ל ˘ ‰˘ וח ל‡חר מע ˙ ר ני ˘ מ‡פ ב, עניין ומסייע ˘˜ ,‰‡ רי ˜ נוע‰ מחוו‰ על ˙‰ ל ˘ זמון ˙‰ רי‡‰. זי‰וי מילים ˜‰ ˙ י חינוך ו‰ור‡‰ ל‰כיר ביכול ˙ וו ˆ ל מע מ‰וו‰ ‰וכח‰ ˘ וזמן ל ˙ פטים ב‡ופן מ ˘ ומ .˙ ‡ורייני ˙ מ„י„‰ ליכול ˙ טיבי ˜ ‡וביי ˙ ור ˘˜˙ יעיל‰ ל ˙ ור ˘˜˙ ו ‰‚בול בין ˜ ‰יכן עובר ?˙ ור ˘˜˙ ב ˘ ו„ ומח ˜ מי ˙ מערכ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ „י‚יטלי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ .‰ ב ˘˜‰‰ ˙ ‰י‡ ‡ומנו ˙ ור ˘˜˙ , כלים ˙ ל ‡סטרט‚יו ˘ מ‚וון רחב ˙ כולל ˙ וחליפי ˜ "ח - ‡ף פעם זו ל‡ ר ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ בפני מ ˙ רויו ˘ ו‡פ ˘ מ ˙˘ מיומן ומוכר ‰מ ˙ ור ˘˜˙ ף ˙ ו ˘ .‰ ‰טכנולו‚י ן זמן ˙ יב, נו ˘˜ עניין, מ ˙ , מ ˙ ‡מ ˙ מו ˙ ולי ˜ ‰ י ˆ ב‡ינטונ לו, יזכ‰ ˘ יח ˘‰ ף ˙ ו ˘ ייחס ל ˙ , מ ˙ לבט ולענו ˙‰ ל ים נוטים ˘ טיבי. ב‡ופן טבעי ‡נ ˜‡ ר ‡ינטר ˙ יח יו ˘ ל ו„ מבט ˜ בטכנולו‚י‰ ‚בו‰‰ מסו‚ מי ˘ ימו ˘ וב כי ˘ לח ‰טכנולו‚י‰, ב‰כרח ˙‡ ליח ל‰פעיל ˆ מ ˘ רב מי ˜ ב פח‰ ˘ . מ ˙ יו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ יו ˆ˜‡ מספר ‰‡ינטר ˙‡ פר ˘ י .˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ‰ ‚„ל ‰יוזמ ˙˘ פים ˆ מ ˙ וו ˆ י ˘ ו‡נ ו„ מבט ˜ מי ˙ ב‡יזו מי„‰ מערכ ˜„ ר ב ˘‡ ר ˜ מח ˙ יונלי ˆ˜ פונ ˙ "ח מסייע ˙˙ יר ˘ כמכ ˙˘ מ ˘ ‰מ McEwen,) יים מורכבים ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ למי„ים עם ˙ ל R., Atcha, A., Lui, M., Shimaly, R., Maharaj, A., Ali, S., ל ˘ ‡ פע‰ ‰י‡ ל ˘‰‰ ר ˜ ‡ כי עי ˆ מ (& Carroll, S., 2020 ף ˙ ו ˘˘ . ככל ˙ ור ˘˜˙‰ ף ˙ ו ˘ ל ˘ ‡ ‰טכנולו‚י‰ ‡ל "ח, ככל ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ ר למ ˙ ‰י‰ מוכר יו ˙ ור ˘˜˙‰ ב, ˘˜‰ ˙‡ ב ו ˆ˜‰ ˙‡ ,‰ י ˆ ‰‡ינטונ ˙‡ ‡ים ˙‰ ף ˙ ו ˘‰˘ על‰. ˙ יו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ יו ˆ˜‡ כך מספר ‰‡ינטר ˙ מבוססו ˙ ור ˘˜˙ ˙ ר‡ל מערכו ˘ ‰עוב„‰ כי בי ל‰ ˜ מ ˙ בסל ‰ברי‡ו ˙ ו„ מבט נכללו ˜ מי ˙ טכנולו‚יי . ‡יך ˘ מ ˙˘ ‡ים למ ˙ לב ‰מ ˘ עלינו לבחור בטכנולו‚י‰ ב ף ל‚יל מסוים ‡ו לרמ‰ ˜ ו ˙ ‡ינ‰ ב ˙ ורך למ‰ר, ‰זכ‡ו ˆ ר ברור ˘‡ ע כ ˆ ב ˙˙˘ וב ˘ , ‡ל‡ ח ˙ מסוימ ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ו ˘ עומ„ים לר ˘ טכנולו‚י‰ למרחב ‰כלים ˙ ‰וספ ˘ ‰˘‚ וב כי ‰נ ˘ ‡ים. ‡ל לנו לח ˙ ‰י‡ ‰„בר ‰מ ˘ מ ˙˘ ‰מ י‰. ‰‰טמע‰ ˆ˜‡ יפור ב‡ינטר ˘ בטיח ˙ ˙ טכנולו‚י ל ˘ ˙ וב כמו ‚ם ‰מו„עו ˘ ל‡ורך זמן ‰י‡ ‰מרכיב ‰ח .˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˘ יים ˙ ור ˘˜˙‰ רכים ˆ ל ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ ר ˘ ורי „רך, י‡פ ˆ י ˜ ל כל ‰‚ורמים יח„, כי ‡ין ˘ ילוב ˘ ר. ˙ יו ˙ י ˙ י‰ ‡יכו ˆ˜‡ ‡ינטר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=