שנתון מספר 37 - isaac 2022

29 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ו„ מבט ˜ מי ˙ במערכו ˘ ימו ˘ ב ˙ וחסרונו ˙ רונו ˙ וב לי עם ‰עיניים – י ˙ כ ˙ ˙ טכנולו‚י‰ מסייע ˘‚„ ,˙ ועי ˆ˜ מ ˙ , מנ‰לר פל‡ח ˆ ‰„ר זל ˙ ו ˘ מ ˘ מ (Eye Gaze Systems) ו„ מבט ˜ מי ˙ מערכו עבור יל„ים ובו‚רים ˙ ור ˘˜˙ בי ˘ למח ˙ ו ˘ עי נ‚י ˆ כ‡מ ‰ים ˘ מ ˙ י ‰מערכו ˘ מ ˙˘ „יבור ורבלי. מ ˙ עם מ‚בלו ‚ים על ‰מסך, ˆ ני פעול‰ ‰מו ˆ מבטם לעבר לח ˙‡ מבט ˙ בע ˆ‰ ,‰ ע כל בחיר ˆ וב‡ופן ז‰ יכולים לב ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ‡ם ליכול ˙‰ ב ,(Eye Poin�ng) ˙ רו ˘ ו„ מבט מ‡פ ˜ מי ˙ ל‰ם. מערכו ˘ ˙ ו‚ניטיבי ˜‰ ו ˙ וכנו ˙ ליט‰ ב ˘ ,˙ יר‰ לסביב‰ ‰„י‚יטלי ˘ י ˙ ו ˘ נ‚י ל עכבר ˘ ‰‡ ו‰פעל‰ מל ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ ˙ יכולים לי‰נו ˙ י ‰מערכ ˘ מ ˙˘ וירטו‡ליים. מ ˙„ ל ˜ ומ ˘ , ל‚לו ˙ ‰עבו„‰ ‰„י‚יטלי ˙ ל סביב ˘ ‡ פעול מל ˙ מ רו‡ כל מי„ע ˜ וב ול ˙ „ו‡"ל, לכ ˙ יב ˙ ב‡ינטרנט, לנ‰ל וי במרחב ‰„י‚יטלי. ˆ ‰מ ים יל„ים ובו‚רים עם ˘ מ ˙˘ ו„ מבט מ ˜ מי ˙ במערכו „ר‰, ל‡חר ‡ירוע מוחי, ˘ „ עמו ˙ מוחין, פ‚יעו ˜ ו ˙ י ˘ רט ו‡נ‚למן ˙ „ו‚מ ˙ ונו ˘ ˙ סמונו ˙ , רירים ˘ ניוון ˙ מחלו י ˙ ב‚ני יל„ים, בב ˘ ימו ˘ ב ˙ ו‡ מערכו ˆ וכלו למ ˙ .„ ועו ‰עבו„‰. ˜ ו ˘ יכון, ב‡וניברסיט‰ וב ˙ ספר יסו„יים, ב וך ˙ ו„ ‰מבט ב ˜ י מי ˜˘ ממ ˙‡ פעל ˙ ליח ל ˆ מ ˘ מי ˘ י ים ˘„ לחו ˜˜„ יז ˘ מי ˘ , וי ˙ עו ˘ וך ˙ ב ˘ מי ˘ , י ˙ ו ˜„ ך ˘ בטכנולו‚י‰. מ ˘ ימו ˘‰ ˙‡ ‡רוכים כ„י ל‰טמיע לוי ב‰כרח ˙ ‡ ‰חיים ל ˙ ‚ר ˘ ל‰טמע‰ ב ˘ ‰זמן ‰נ„ר . ‰‰טמע‰ ˙ י ˙ פ ˘ ˙ ‡ו ביכול ˙ ו‚ניטיבי ˜ ‰ ‰בנ ˙ ביכול ‡ם ˘ , כך ˙ יו ˙ וסביב ˙ יו ˘ ‡י ˙ ל יכולו ˘ לוי‰ במרחב ˙ , ‡ל לכם ˙ ‰ ‰טכנולו‚י ˘‚ ‰‰נ ˙ ים במל‡כ ˜ ם עוס ˙‡ ‰מוב‡ פ‰ ˙‡ ¿ ‡ו ר ƒ ˜ .' וב לי עם ‰עיניים ˙ כ ˙' ˘˜ לב ˙ י ˘ י ‰טכנולו‚י‰ ב„רך ‰‡י ˘ מ ˙˘ מ ˙‡ לפניכם ולוו ‰ ל‰טמע‰. ˘‚ ל‰ם מ‰נ ˘ וכו פנסים ˙ ב ˘ ‰ ן חומר ˜˙‰ ˙ ו„ מבט כולל ˜ מי ˙ מערכ ˙ למ ˆ 'מ ˙ ‰מערכ ˙‡ יב‰. רבים מכנים ˜ ע ˙ למו ˆ ומ ובפנסים. ˙ למו ˆ ‰ מ„ובר במ ˘ ר למע ˘‡ ו„ מבט', כ ˜ מי ‡זור ‰עיניים ˙‡ י„ כפול: ‰‡ח„, ל‰‡יר ˜ פ ˙ לפנסים יב ˆ‰ ני, ל ˘‰ ‡ינפר‰ ‡„ום, ו ˙ ‡ור ˙ ב ˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˘ י„ ˜ פ ˙ .˜ מרח ˙„ ורך מ„י ˆ ון ל ˘ „ ‰‡י ˆ ייחוס ל ˙„ ו ˜ נ בין ˜ ‰מרח ˙„ ון. מ„י ˘ ‰‡י ˙ נוע ˙ וב ‡חרי ˜ למ‰ לע ˆ ‰מ מטי ˙ ון ‰מ ˙ ון ‰י‡ ‰נ ˘ ‰ייחוס לבין ‰‡י ˙„ ו ˜ נ ל ˘ ום ‰מבט ˜ מי ˙‡ ב ˘ וכנ‰ לח ˙ ר ל ˘ מ‡פ ˘ ‰מבט ˙ ‰יי ˘‰ ך זמן ˘ מ ˙„ על ‰מסך ומ„י ˘ מ ˙˘ ‰מ בע‰ ובחיר‰. ˆ‰ וע ˆ ורך בי ˆ ל (Dwell �me) ינוי ˘ . ם ˘‡ ר ˙‡ ל‡ ל‰ניע ˘ ים ˘ מ ˙˘ ו ‰מ ˘ בעבר נ„ר ‰ייחוס ˙„ ו ˜ ל נ ˘ ‰ ומ ˜ מי ˙‡ ‰ ינ ˘ ˘‡ ום ‰ר ˜ מי .˘ מ ˙˘ וכנ‰ מ‡יפוס ‰מ„י„‰ ביחס למ ˙‰ ˙‡ ‡ י ˆ ו‰ו ב ˜ ‰יטב עם מע ˙ מו„„ו ˙ מ ˙ ‰מערכו ˙ כיום מרבי ב ‡חרי ˜ יים. ‰מע ˙ נוע ˙ ים ˘ מ ˙˘ רב מ ˜ ‰עיניים ‚ם ב מבטו מן ‰מסך ˙‡ ˜˙ ו ומנ ˘‡ ר ˙‡ ר מניע ˘‡ ˘ מ ˙˘ מ ‰‡ˆ ו ˙ ו ובין ‡ם כ ˙ ליט ˘ נוע‰ ב ˙‰ רי, בין ‡ם ˘ ‰ו‡ ‡פ רט ˙ סמונ ˙ עם ˙ בנו ˙ ים „ו‚מ ˘ מ ˙˘ בו ‰רפו‡י. מ ˆ ממ ˙ ע בחירו ˆ ו‚וף יוכלו לב ˘‡ ר ˙ נועו ˙ ליט‰ ב ˘ ‡ לל י ˙ נוע‰ בל ˙) ים עם נסט‚מוס ˘ מבט. ‡נ ˙ בע ˆ‰ ב ˙‡ פעל ˙ ליחים ‚ם ‰ם ל ˆ ל ‚ל‚ל ‰עין( מ ˘ ˙ לט ˘ נ ב וירטו‡לי ˜ מו‚„ר מרחב מע ˙ ‰טכנולו‚י‰. לכל מערכ ˙ וכל ‰מערכ ˙ וכו ˙ ר ב ˘‡ ,˘ מ ˙˘ ‰מ ˙‡ יף ˜ ‰מ .(1 ‰ מונ ˙ ‰‡ וב ‡חר עיניו )ר ˜ יך ולע ˘ ל‰מ ר‡ל עבור ˘ ב‰ בי ˆ ונ‰ ‰ו ˘‡ ו„ ‰מבט ‰ר ˜ מי ˙ מערכ ˘ ימו ˘ ‰˘ ר ע ˘‡ „"ר רחמים מלמ„ כ‰ן ז"ל למים. „"ר מלמ„ כ‰ן ˘ ורים ˘ ני ע ˘ ך ˘ בטכנולו‚י‰ במ ל„‰ על ˜‰ ˙ עו ˆ ו וחבריו ב‡מ ˙ פח ˘ ר עם מ ˘˜˙ ופ ˘ ייר בפוטו ˆ ,˙ ב ספרים ומחזו ˙ , כ ˙ וירטו‡לי ˙„ ל ˜ מ . ‰חל ˙ מ‡י ומל‡ בסביב‰ ‰„י‚יטלי ˆ נ‰ל ב‡ופן ע ˙‰ ו ,˙ ו„ ‰מבט בסל ‰ברי‡ו ˜ מי ˙ נכללו מערכו 2015 ˙ נ ˘ מ סיוע ˙ ל טכנולו‚יו ˘ ‰˘‚ ‰נ ˙ רמו ˘ לו ˘ וך ˙ מ ˙ ‡ח ˙ . למרו ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˙ נו ˙ ‰ני ני ˘ ב ˙ עברו ‰מערכו ˘ ˙ ‰טכנולו‚י ˙ „מו ˜˙‰‰ ים, כמו „"ר ˘„ ים ‰ח ˘ מ ˙˘ ורים ‰‡חרונים, ‰מ ˘ ‰ע יבו ˆ י ˘ ם ˙ ים ‰סובבים ‡ו ˘ לויים ב‡נ ˙ מלמ„, ע„יין ˙‡ יוכלו ל‰פעיל ˘ ˙ ב על מנ ˘ מסך ‰מח ˙‡ למולם ורים ˘ ני ע ˘ כמו לפני ˘ ונים. ממ ˘‰ ‰ וכנ ˙‰ י ˜˘ ממ „ˆ מ ˙ ומיומנו ˙ ים עמו„ ניי„, זרוע ‡ר‚ונומי ˘ ע„יין נ„ר .˘ ימו ˘‰ ˙ בסביב ˙ ור ˘˜˙‰ בי ˘ מח ˙‡ מו ˜ ימ ˘ מי 1 ‰ מונ ˙

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=