שנתון מספר 37 - isaac 2022

28 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 יר‰ ˜ ל‚בי ליווי ח ˙ ו ˆ ייע ˙‰ ‰ ל ˘˜ בל‰ ב ˜˙‰ ‰ נ ˘‰ ל ˘ ‡ טר‰ על י„י ‡ימ ˘ ‰ למ ˘‚ לונ‰ ‰ו ˙‰ ‰ ב ˘ ˙ מסויע ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוננ‰ בעזר ˙‰˘ ‰ בחור ‰סברנו לנו‚עים (FC) (Facilitated Communication) זו ˙ ור ˘˜˙ ל ˘ ˙ בילו ˜ נו ל‚בי ‰בעי‰ ב ˙„ עמ ˙‡ ב„בר ˙ ור ˆ ל ˙ ענו חלופו ˆ‰ פטי, ו ˘ חום ‰מ ˙ – במיוח„ ב וכל ˙ ˙ ירו ˜ בליווי ח ˙ ‰מומחי ˙ לינ‡י ˜˘ יר‰ כ„י ˜ ‰ח ˙ ליט‰ ‰מומחי ˜ יבלנו ‚יבוי מ‰פר ˜ .˙‡ יר‰ ז ˜ לעזור בח ˙˘‚ ט ‰נ ˜ פרוי ˙‡ ‰˙ ליוו ˘ "ח )זו ˙˙‰ ‡˘ לנו יר‰ נערכ‰ ˜ ערנו, ‰ח ˆ נים(, ‡ך ל ˘‰ ל‡ורך ˙ ירו ˜ ‰ח .FC-‰ ˙ בלע„ינו, ובעזר יכו ˘ , ל‡ ‰מ ˙ ור ˘˜˙‰ עי ˆ על פי ‰פרסומים ב‡מ ‰בינו ˙ ליטו ˜ י ‰פר ˘ י, ‡נ ˙ ר‰ ז‰. ל‰ערכ ˜ בטיפול במ ˜ , וז‰ ‰י‰ חל FC ˙ בעזר ˙ ע„ו ˙ י ב‚ביי ˘ ו ˜‰ ˙‡ ום. ˘ ב ‡י ˙ יך לכ ˘ ל‰ם ל‡ ל‰מ ˘ ולים ˜ י ˘‰ מ ובזום – ביום ı ברחבי ‰‡ר ˙ ‡ו ˆ יכ‰ ל‰עביר ‰ר ˘ ‡ני ממ ˙ ורסים במכללו ˜ טר‰, ב ˘ ר„ ‰חינוך, במ ˘ ל מ ˘ עיון ועו„. ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡יו ˜ נן ˘ י ˘ ˙ מח ל„ע ˘ נוסף לכך, מ "ח ˙˙ י‰ן על ˙ ‡ו ˆ ‡ ב‰ר ˘ ‰נו ˙‡ ‚ י ˆ‰ ל ˙ יכו ˘ ממ ˘ ול". ˜ מיע ˘‰ ל ˙ "‰זכו 1 ‰סרט ˙‚ˆ‰ ונים, עם ˘ ˙ ומו ˜ במ יפור נו‰לי ˘ ˙ ‡ מבחינ ˘ וח ‰נו ˙ בפי ˙ יכו ˘ ‡נחנו ממ למי ı ונים, ייעו ˘ ‰לים ˜ ‡ ל ˘ ‰נו ˙ יפ ˘ ‰עבו„‰, ח "ח. ˙˙ ˙ בעזר ˙ ירו ˜ ו‚ם כמובן בליווי ‰ח ˘˜ מב ˘ ˙‡ מיע ˘‰ ל‡ מ„ברים ל ˘ ים ˘ ר ל‡נ ˘ ל‡פ ˙ יכו ˘ ממ וטיפול ˜„ˆ ˙‚˘‰ חום ‰פלילי ולפעול ל ˙ ולם ב ˜ ים ‡לו. ˘ ל‡נ ˙ מיוח„ו ˙ ירו ˜ ח ˙˘‚ ‡ ‰נ ˘ ע„כון בנו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ "ח ובלווי ˙˙ ˙ בעזר "ח ˙˙ ˙ ירו ˜ ל לווי ח ˘ ˙ י ˆ ‰‡ר ˙ , ‰רכז ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , נטע בן ז‡ב ˙ יכו ל‰‚יע מספר ‰פניו ˘ ו„ם ‰מ ˜‰ מ‡ז ‰ע„כון "ח. ˙˙ ˙ יר ˜ לבירור מי„ע עבור ח ˙ ‰מיוח„ו ˙ רו ˜ מ‰חו יר‰ ל‡חר ˜ וע ח ˆ ‰‚יעו לכ„י בי ˙ מ‰‰פניו ˙ י ˆ כמח ˙ רו ˜ עו על י„י ‰חו ˆ בו ˙ ירו ˜ וני. ‰ח ˘‡ בירור ר (2021) ‰ נ‰ ‰‡חרונ ˘ רו ב ˘ ‰וכ ˘ ˙ ו ˘„ ‰ח ˙ ‰מיוח„ו ורס מיוח„ ˜ רו ב ˘ ‰וכ ˙ רו ˜ ר„ ‰רווח‰. ‰חו ˘ במ ˙ בעזר ˙ מיוח„ו ˙ רו ˜ ר חסר בחו ˆ נו ˘ ‰עברנו כיוון ˘ ˙ ‰‡חרונו ˙ ירו ˜ "ח. בבירור ‰מי„ע ובלווי ‰ח ˙˙ ˙ ירו ˜ ‰ח ˙‡ ˙ רו ללוו ˘ ‰וכ ˘ ˙ לינ‡יו ˜‰ פו ˙˙˘‰ יר‰ ב‰ריר ˘ , ר‡ל ˘ יפי ‚ור, עינב י ˆ – "ח ˙˙ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ יר‰ מסיבו ˜ ל‡ ‰‚יעו לכ„י ח ˙ מסוימו ˙ ו‡ני. ‰פניו ‰רמ‰ ˘ ‰ על ˙ לינ‡י ˜‰ ר בבירור ˘‡ ל, כ ˘ , למ ˙ ונו ˘ יר‰ ‡ו ˜ ח ˙ ר ˘ ר ‡ינ‰ מ‡פ ˜ ל ‰נח ˘ ˙ ו‚ניטיבי ˜‰ לונ‰ ˙‰ ˙‡ כו ˘ לוננים מ ˙ ב‰ם ‰מ ˘ רים ˜ במ .˙ יו ˘ י‰ם ‰‡י ˙ מסיבו ˙ ירו ˜ ח ˙ ו ˘ ‰מנ‚י ˙ לינ‡יו ˜‰ נ‰ ‰‚יעו ‡ל ˘‰ ל‡ורך "ח ˙˙ ב ˙ ירו ˜ ח ˙˘‚ ל‚בי ‰נ ˙ ו ˆ ייע ˙‰ ל ˙ ו ˘˜ "ח ב ˙˙ ל כך ˘ ר ב ˘‡ , ‡ך מ„ברים ˙ ונו ˘ ˙ ים עם מו‚בלויו ˘ ל‡נ חום ˙ "ח ב ˙˙ ב ˘ ימו ˘ ול ˙ לינ‡י ˜ ‡ינם זכ‡ים ללווי ‡ינם פליליים. ˘ חומים ˙ ‰‚יעו ‚ם מ ˙ ‰פלילי. פניו חום ˙ פט ב ˘ מ ˙ ר‰ בבי ˜ ‰ מ ˙ ליוו ˘ ˙ לינ‡י ˜ , ל ˘ למ י בנו‚ע ˙ פח ˘ פט ל‚בי סכסוך מ ˘ ‰‡זרחי, במ רום ולעזור ˙ „לנו ל ˙˘‰ .‰ ל‡„ם עם ‡פזי ˙ ל‡פוטרופסו לנו לפונים ‡לינו. ˘ מ‰י„ע ומ‰ניסיון ונ‰, ˘‡ ‰, בר ˙ ניס ˙ ליטו ˜ בו ‰פר ˘ ‰ ר ˜ נ‰ ‰י‰ מ ˘‰ ום. ˘ ב ‡י ˙ כ ˙ ‰כנ ˙‡ ר ˜ מסוים ל ˜ י ˙ „ם ב ˜˙‰ ל ‰˙ יר‰ ‰יי ˜ ‰ח ˘ ר‰ כיוון ˘ ‡פ ˙‰ ‰ ז ˜ י ˙ ב ˙ „מו ˜˙‰‰ "ח ˙˙ ˙ ליח ל‰סביר בעזר ˆ‰ ר ˜ מ‡ו„, ו‰נח ˙ לח ˆ מו .˘˜ ב ˙‰˘ ‰ מ ˙‡ ˙ לינ‡י ˜‰ ובליווי יח‰ ˘ יפי( זומנ‰ ל ˆ) ‰ יר ˜ ‰ח ˙‡ ‰˙ ליוו ˘ ˙ לינ‡י ˜‰ ‰˙ ר. ‰סיב‰ ‰יי ˆ ם ז‰ נע ˘ – ‡בל ˙ ליטו ˜ בפר יעו„ ˙ ‡י ˘ נו‰לי ‰עבו„‰ בנו ˙‡ ‰˙ ינ ˘ ˙ ליטו ˜ ‰פר ˘ ז‰. ˜ י ˙ „ם ב ˜˙‰ , ולכן ‰חליטו ל‡ ל ˙ בילו ˜ ו ˙ לינ‡יו ˜‰ ,‰ יח בין ‚ורמי ‰רווח ˘ ר‰ ז‰ ‰בי‡ לי„י ˜ מ ˙ˆ בו ˜ ‰ מ ˜ יפור נו‰לי ‰עבו„‰, ו‰ו ˘ ם ˘ ל ˙ ליטו ˜ ו‰פר .‡˘ על ‰נו ı במר ˙„ בימים ‡לו עוב ˘ ,‰„ עבו h�ps://www.youtube.com/watch?v=ghRY-0x_j1k1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=