שנתון מספר 37 - isaac 2022

27 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 י‚י ˆ ‰ לנ ˙ וב ‰סמלים, ‰עיריי‰ פנ ˆ כנון ‰לוח ועי ˙ ל‡חר ˙ ו ˘ בל ר ˜ ל ˙ ", על מנ ˘‚„" ˙ ר‡ל, חבר ˘ ר בי ˜ בור„מיי ˙ חבר ˘ יין ˆ ל ˘ יבורי. י ˆ‰ בסמלים במרחב ˘ מ ˙˘‰ ל ˘ ימו ˘ ˙ ר ˘ ומ‡פ ı טים כ‡לו בכל ‰‡ר ˜ מלוו‰ פרוי ˘‚„ ‰יל‰. ˜‰ ˙ לום לטוב ˘˙ ‡ בסמלים לל ˘„ ט. מ„י חו ˜ יבלנו ע„כון על ‰פרוי ˜ ‡ מ‡ז עבר ‰זמן ול ביל ˜ עב„‰ במ ˘ „˜˘ ר עם ˘˜ ˙ ר ˆ י יו ˙ יים ‰יי ˘„ ‡ו חו ור‰ עם ˜ ‰ ‰ מ ˙ ‡ו ˙ ו‡ל ˘ טים רבים נוספים ו ˜ על פרוי בו. ˆ יו ˙ ‰לוחו ˘ ע„כן כ ˙˘ ‰ ט, ו‰י‡ ‰בטיח ˜ ‰פרוי סוף סוף ˙ ר‰, ו‰לוחו ˜ ‰ ז ˘„ יע, ‰חו ˙ ו‰נ‰, ב‡ופן מפ ‡ו ל‡וויר ‰עולם. ˆ י ˘ ל ‡ביב, סוף סוף י ˙ ‚ם בעיר ˘ ˙˘‚ ר ˙ ‡ני ‚‡‰ ומ .˙ י ˙ ור ˘˜˙ ‰˘‚ ‰נ יחזרו ‡לי. ‡ני ˘ ‰רעיון עבר ‰ל‡‰ ו ˘ ‰ י ‰ו„ע ˙ יבל ˜ מוסס, ‡ילול‡ ˙ ‰רעיון ‰י‰ מ ˘ ˙ יכול ל‰יו ˘ ‰ מ‡מינ ב‰ ‡חר ˜ , ע ˙„ בו ‡ני עוב ˘ ," ‰ספר "יח„יו ˙ בי ˙ מנ‰ל ‰ספר לפני ˙ בי ˙ ‚בעוני בו‚נר, מנ‰ל ˙ ע‰. רוי ˆ‰‰ ˙ י‚י ‰עיריי‰ בבי ˆ נ ˙‡ ‰ ון(, ‡ירח ˙ ב ˘ יים )כיום ב ˙ נ ˘ כ ‰עיריי‰, „ני‡ל, סיפר‰ ל‰ על ˙ י‚ו ˆ מנ ˙ ‰ספר. ‡ח ר‡‰ לי ˜ „ מי ˙ , ורוי ˜ בל‰ „רך ‰פייסבו ˜˙‰˘ ‰ ‰יוזמ לח„ר‰ ו‰כיר‰ בינינו. ‰ו ˘ מי ˘ ‡ ‡ל ‰פועל ו ˆ ט י ˜ ‰פרוי ˘ ‰ „ני‡ל ‰בטיח ר. ˘˜ י ב ˙ ‰עיריי‰ י‰י‰ ‡י ˙ וו ˆ מ פס‰ ˙˘ , ר‡לי ˘ „ י ˜˘ ר ˘˜ י ˙ ר‰ ‡י ˆ י 2021 יולי ˘„ בחו וחחנו על ˘ ˙ פ ˙ ו ˘ ‰ מ ˘ ט. בפ‚י ˜ ו„ על ‰פרוי ˜ פי רכים ˆ‰˘ וב ˘ , כמ‰ ז‰ ח ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ל לוחו ˘ יונל ˆ ‰ר בלו ˜ י ˙ מ‚וונו ˙ ל ‡וכלוסיו ˘ ונים ˘‰ יים ˙ ור ˘˜˙‰ ‰˘ ‰י‰ נ‚י ˙ ר ˘˜˙ ל ˙ ‰יכול ˘ וב ˘ מענ‰, כמ‰ ח ים לכך ב‚ני ˜ ו ˜ ז ˘ לכולם בעיר, ובמיוח„ ליל„ים ל ˙ ‰עיר ˙˘ ‚י ˙‡ ‰˘ י„‰ ‰„‚י ˆ „ מ ˜˘ . ועים ˘ ע ˘‰ י, ˙ רבו ˙ וויון מ‚„רי ו ˘ מנוסח ב ˙ ריך ל‰יו ˆ ‡ביב: ‰לוח ˙ יו ˙„ ,˙ ני ˙‡ ˙ ל ז‰ויו ˘ ‰סמלים יכללו מ‚וון ˘ וב ˘ ח מם. בנוסף ‰י‡ ˆ בע ˙ ל יל„ים בעלי מו‚בלו ˘ ו‡ף ע לבן כ„י ˜ על ר ˙ ‰סמלים חייבים ל‰יו ˘ ‰˘ ‰„‚י ב על י„י ˆ מו יעו ˆ ‰לוח ע ˘ ויי ר‡יי‰, ו ˜ ‡ים ‚ם לל ˙‰ ל ב‰ ˘ ˙ ובי ˆ פ‰ ‰עי ˘ ‡ם ל ˙‰ ב ˙ ‚רפי ˙ ב ˆ מע על ˙ י ‡חר‡י ˙ ים בעיר כול‰. כלומר, ‡ני ‰יי ˘ מ ˙˘ מ ‰סמלים בלב„. ‰מ„‰ים ב"יח„יו" ˙ לינ‡יו ˜‰ ˙ וו ˆ וף פעול‰ עם ˙ י ˘ ב ר. ˙ נר‡ו לנו ‰רלוונטיים ביו ˘ ‰סמלים ˙‡ בנו ובחרנו ˘ י ˜ יים ול‡ ר ˙ יים וחבר ˘‚ כנים ר ˙ וב ‰י‰ לנו לערב ‚ם ˘ ח ‰˙˘ ‰סמלים נע ˙ יו". פריס ˘ ל "כ‡ן ועכ ˘ רכים ˆ ˙ ‰בע ‰י‰ ˙ וט ו ˘ פט פ ˘ ל מ ˘ בע‰ וחיבור ˆ‰ ר ˘ ‡פ ˙˘ ב„רך ל ˘ ‰ ל ‰‰‚בל ˘ ערנו, ב ˆ . ל ˙ מבחינ‰ סמנטי ˙ ‰‚יוני חביריים ˙‰ ‰מ‡פיינים ˙‡ ˘ נו ל‰„‚י ˙ וב, ל‡ יכול ˆ ‰עי ל ‰יל„ים ˘ ˙ ור ˘˜˙ ˙ ים בלוחו ˘ ‡נו עו ˘ בעים, כפי ˆ ב יווינו ˜ (, ‡ך ˜ ע ירו ˜ לפעלים ר ˙˙ ל, ל ˘ ‰ספר )למ ˙ בבי ˙ וכנ ˙ ל ˘ pcs „בר ז‰ ל‡ י‰וו‰ בעי‰. בחרנו בסמלי ˘ ר ˙ ‰ם י‰יו ‰מוכרים ביו ˘ בנו ˘ ח ˘ ר מפני ˜ ‰בור„מיי מ‚יעים ל‚ינ‰. ˘ עירים ˆ ליל„ים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=