שנתון מספר 37 - isaac 2022

26 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ל ‡ביב ˙ ועים בעיר ˘ ע ˘‰ ב‚ני ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ חר חנן, ˘ ‰ נוע י טלפון ˙ יבל ˜ , ‰ריים ˆ‰ ‡ו‚וסט, ‡חר ˘„ חו ˙ חיל ˙ ב ˙„ עב ˘ ל‡ מ‡מינ‰, ‰לוח ˙‡ ,‡ י. "‡ימ ˙ מבי ˘‚ נר י ול‡ כל ˙ בלבל ˙‰ ˙ˆ˜ "!‰ ו ב‚ינ ˙ מו ‡ו ˘ ,‰ עליו, ‰ו‡ פ ˙ לוחו ˘ ריע ‡ו ‰ו„יע על כך ˙‰ ‡ י, ‡ף ‡ח„ ל ˙ כך ‰בנ י מי„ ˙ יבל ˜˘ ‰ מונ ˙ נו, ‡בל ב ˜˙ ‰כנו יו ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ור ˘˜˙‰ ‰. לוח ˜„ˆ ‡ ‰י ˘ ˙ י ל„ע ˙ ‡חר כך, נוכח ועים. ˘ ע ˘‰ ˙ ן ב‚ינ ˜˙ ‰עירוני ‡כן ‰ו חיל? ˙‰ ‡ז ‡יך ‰כול נ‡‰, ˜ חיל מ ˙‰ , ‡בל ‰כול ˙ ל‡ כל כך נעים לי ל‰ו„ו י פורסם לוח ˆ נ‰ וח ˘ טנ‰ בלב. לפני כ ˜ ‰ ביט ˆ מ מי, ר‚ע, ˆ י לע ˙ ב ˘ , ו‡ני ח ˙‚ ˙ ריי ˜ ‰וכן ב ˘ ˙ ור ˘˜˙ ˙ ו ˘ ל ‡ביב ‰י‡ ר ˙ ? ל ‡ביב ˙ כ‡לו ‚ם ב ˙ למ‰ ‡ין לוחו י ספר ˙ ‚ני חינוך מיוח„ וכמובן ‚ם ב 80- ר מ ˙ ‚„ול‰ עם יו כוללניים לחינוך מיוח„ ו‰מון יל„ים ומבו‚רים עם ˙‡ ר ‚ם ל‰ם ל‰ביע ˘ . מ„וע ל‡ ל‡פ ˙ ונו ˘ ˙ מו‚בלויו ‰פנ‡י? ˙ ף ב‡ופן מיטבי בפעילויו ˙˙˘‰ מם ול ˆ ע ˙ לפעול בעזר ˙ י לנסו ˙ י, ו‰חלט ˙ ב‰ ל‡ עזב‰ ‡ו ˘ ‰מח ל ˘ ‰ ‰יל ˜ ˙ יימ ˜ ל ‡ביב ˙ . בעיר ˙ יו ˙ ‰חבר ˙ ו ˙˘ ‰ר פעיל ˜ יים „ף פייסבו ˜ .„ ‰ורים ומטפלים בחינוך ‰מיוח ˙ ל ‡ביב יפו". „רך ‰ו„ע‰ פרטי ˙ ל ˘ ם "‰מיוח„ים ˘ ב ‰רעיון. ˙‡ י‚יו ˆ י לנ ˙ ע ˆ‰ ,„ לעמו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=