שנתון מספר 37 - isaac 2022

25 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ל ˘ ‰מסר ˙‡ ‰‡ ל‰עביר ‰ל ˙ ורך ומחויבו ˆ ‰˘ ‡ני ח ˙ וו ˆ עם ‰ורים ועם ˙ פ ˙ ו ˘ ‰‰ורים ולסכם כי עבו„‰ מ ˙ ומו ˜ ל„רך ‰זו. במ ˙ מסרו ˙‰ ו„ם כל ‡מונ‰ ו ˜ ‡ ‰‚ן ‰י ˙ יט ˘ ˙‡ יע ˆ‰ ומנס‰ ל ˙‡ˆ ב‰ם ‡ני נמ ˘ ונים ˘ ל ˘ ˙ ונומי ˜‡ יו ˆ ‰עבו„‰ ‰נ"ל נ‡מר לי כי ‰רמ‰ ‰סו ˜ וף ‰פעול‰, ‰מרח ˙ י ˘ ˙‡ ˙ ר ˘ ‰‰ורים ‡ינ‰ מ‡פ ‰‰ורים ‚„ול מ„י ו‡ין סיכוי ˙ ממוס„ ‰לימו„ים לבי ‰ כי עלינו לסמוך על ˘ ‚ייסו לכך ועו„ ועו„. ‡ני מר‚י ˙ י ˘ ‰זו ובכך ˙ רו ˘ ‰‡פ ˙‡ יע ל‰ם ˆ‰ ל ˙ ‰‰ורים ולפחו ‡נו ˘ ‡חר‡ים לטיפול ביל„ם מבלי ˙ ר ל‰ם ל‰יו ˘ ל‡פ ‡ו ננס‰ לסנ‚ר עלי‰ם, ˙ פטרנליסטיו ˙ בל ‰חלטו ˜ נ ינוי. ˘‰ ˙‡ ובכך למנוע ‰עבו„‰ עם ˙ מטרו ˙‡ ˜ ליח לחל ˆ‰ וב ל ˘ נוסף לכך, ח ‰‰ורים ˘ ˙ ו ˜ י ˜„ ˙ טנים, לפרוסו ˜ ים ˜ ‰יל„ לחל ם כל ˙ ‡ו ˙ יך ללוו ˘ ם ול‰מ ˘ לוט וליי ˜ מסו‚לים לעכל, ל ‰„רך ˙˜„ˆ רב‰ וב‡מונ‰ ‚„ול‰ ב ˙ בסבלנו ˙ ‰ע ל ‰מטופל. ˘ יו ˙ וביכולו יח עם ‰‰ורים ועם ˘ ור ˆ ר לי ˙ וב ביו ˘ ו„‰ ‡חרונ‰, ח ˜ נ ל‰ביע „ע‰ ועמ„‰, ˙ ווים ביכול ˘ בו כולנו ˘ , ‰‚ן ˙ וו ˆ בו ˘ יח ˘ ;‰ בחוסר י„יע ˙ ל‰יו ˙ ‡ול וביכול ˘ ל ˙ ביכול מי„ ˙ רמים, יו„עים ומיו„עים, ולזכור ˙ ורמים ונ ˙ כולנו ל „בר, ˘ ב רב ל„ברי ‰‰ורים, כי בסופו ˘˜ ב ˙ ל‰יו ל‰ם. ˘ „ וב מכך, ‰ו‡ ‰יל ˘ לנו ‡ך ח ˘ ‰מטופל ‡מנם יים ב‚ן, ˙ נ ˘ „ ועו ˙ ור ˘˜˙ נ‰ במעון ˘ כיום, ל‡חר ול כלול' ˜‰' ˙ בלוח ‚' בלוחו ˙˘ מ ˙˘ „בור‰ מ ˙˘ מ ˙˘ , ‡ך מ ˙ ‚רי„. ‰י‡ ע„יין ‡ינ‰ מ„בר ˙ יי ˆ˜ ב‡פלי ˙ ונים על מנ ˘ ˙ וכמובן ב‡ייפ„ ובלוחו ˙ במ‚וון ‚'סטו כנים, ˘ וחח עם חברים, עם ˘ ל ˙ ל‰עביר מסר. ‰י‡ נ‰ני ‰‚ן. ˙ וו ˆ ים וכמובן עם ˜ רובים ורחו ˜ ‰ פח ˘ עם בני מ מי ועל ˆ על ביטחונ‰ ‰ע ˙ פיע רבו ˘‰ „ ב‡ייפ ˘ ימו ˘‰ ל‰, ו‰„בר ‰בי‡ ˘ ˙ מ‰ ו‰מסו‚לו ˆ ‰‡מון בע ˙˘ חו ˙ ‰ ע„ינ‰ ו‚ס‰ ˜ ונים, כמו במוטורי ˘ חומים ˙ יפור ב ˘ ל ˙ . ‡נו כע ˙ טיביו ˜‡ ל ˙ י מפ‡סיביו ˙ מעו ˘ ובמעבר מ יכים לל‡ ‰רף לנסח ˘ נו וממ ˙ ל‰יכרו ˙ נ‰ ‰רביעי ˘ ב סום ˜ „בור‰ למי ˙‡ ‡ לנו ול‰בי ˘ ˙ ‰מטרו ˙‡ ˜ ול„יי .˙ ונו ˘‰ ‰ י ˙ יכולו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=