שנתון מספר 37 - isaac 2022

24 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ מסייע ˘ ם ‰רב‰ ‰י‡ זו ˙ ל „בר, מעורבו ˘ בסופו "ח ובכל ‰כלים ˙˙ ב ˘ ימו ˘ כנים, ל ˙‰ ˙ ל‰טמע ˙ ונו ˘‰ ˙ ‰ בסביבו ˘ , ולמע ˙ נים ל‰ורים ‚ם בבי ˙ ‰ני .‡ˆ ב‰ן ‰יל„ נמ ˘ ול כלול' ˜‰' ˙ וך לוחו ˙ בלוח ב' מ ˘ ימו ˘ ‰‰חלט‰ על ל‰ורים ולי, ועל כן ˙ פ ˙ ו ˘ ‰ מ ˙ ‰‚רי„ ‰יי ˙ יי ˆ˜ ב‡פלי ˘ ˙ נסו ˙‰ בו ול ˘ ימו ˘ י‰ ‚בו‰‰ ל ˆ ‰ מוטיב ˙ ל‰ורים ‰יי ל ‰‚ן. ‰י‰ ˘ לי ‡ו ˘ ‰ לי וב‰נע ˘ „ ורך בעי„ו ˆ ‡ לל ˙ בבי ב‡ייפ„ ˘ ימו ˘‰ ˙ לח ˆ‰ ל ˙ לנו ברור כי ‰מחויבו , ולכן „בור‰ ‰חל‰ ˙ וו‰ בין ‰‚ן לבי ˘ ב‡ופן ˙˜ חל ˙ מ ב‡ייפ„ ומ‰ר מ‡ו„ ˘ ימו ˘ ‚ם ב ˙ י ˙ מעו ˘ „ם מ ˜˙‰ ל ר ‰מילים ˆ ‡ו ˙‡ בו, ל‰רחיב ˘ ימו ˘‰ ˙‡ „ ‰חל‰ ללמו ל‰ ˘ י ˙ מעו ˘ רי ו‰מ ˜ ‰כלי ‰עי ˙‡ ו‡ בו ˆ ל‰ ולמ ˘ עם ‰סביב‰. ˙ ור ˘˜˙ ל ב‡ייפ„ ˘ ימו ˘‰ ˙‡ ˙„ „בור‰ לומ ב‰ן „בור‰ למ„‰ ב‚ן ˘ ˙ יים ‰ב‡ו ˙ נ ˘‰ במ‰לך וב‚ן. ˙ ביל בבי ˜ במ ˙ ‰ כל ‰ע ˙˘ , ‰עבו„‰ נע ˙ ור ˘˜˙ ˙ מ‚וון ‰כוונו ˙‡ ‰ ר ‰י‡ ‰רחיב ˘‡ ל, כ ˘ כך למ - ˙ יו ˘ ‡י ˙ ף בחוויו ˙˘ ל‰ ו‰חל‰ ל ˘ ˙ יו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ בבי ˙ ‰ מספר ˙ ו‰ן ב‚ן. „בור‰ ‰יי ˙ ר‰ ‰ן בבי ˜ ‰„בר י ˙„ . כך ‚ם עבו ˙ מ‰בי ˙ ב‚ן חוויו ˙ פ ˙˘ י‰ ב‚ן ומ ˙ מחוויו י מעט מ‡ו„ ˙ . טיפל ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ י כ ˙ ערבו ˙‰ ו וך ‰‚ן ˙ „ ב ˜ מ ˙‰ ר ‰טיפול ˜ ב‡ופן פרטני בח„ר, ועי ˙ וב יח„ עם ‰‚ננ ˘ ערב ולח ˙‰ י ל ˙ '. כך יכול ˙ ב'זמן ‡מ ˙‡ ‰עבו„‰ ב‚ן וכמובן ל‰עביר ˙ ור ˆ ‰חינוכי על ˙ וו ˆ‰ ו ‰„ברים ‰ל‡‰ ל‰ורים. וני ל‰ב‰יר ˆ ‰עבו„‰ ‰נ"ל, בר ˙ ור ˆ י‚ „ו‚מ‰ ל ˆ‡˘ לפני על ˙ˆ ל „בור‰. „בור‰ ‡מנם לוח ˘ " ‚ ‰"„יבור ˘ מו ˙‡ , ‡מנם ˙ ב‡ייפ„, ‡ך עבורנו, ‰י‡ מ„בר ˘˜ ‰סמל ‰מבו ‰י‡ ˘ ‰מילים ו‰מסרים ˙‡ ‰˙ ל‡ בפי‰, ‡ך בבחיר ‰„יבור ˙‡ ‰ פעול‰ ‰מחליפ ˙ ר ˆ מעביר‰ ‰י‡ יו ר ˘‡ ‰ כ ˙ ‰עבו„‰ ‰נ"ל ‰יי ˙ ור ˆ ‰מילולי. ובכן, „ו‚מ‰ ל „בור‰ מרב‰ ˘ בו ו„יווחו לי על כך ˘ ‰ ל „בור ˘ ‰ ‰ורי .˙ ב ˘ ב ˘ י„ו ˜‰ ‰‡ייפ„ בזמן ˙ עו ˆ ל„בר ב‡מ ף ˙˘ חיל‰ ל ˙ ‰ מ ˙ , „בור‰ ‰יי ˘„˜ ר ‰‡ב ‰י‰ מ ˘‡ כ ˙ˆ ‰ פור ˙ פח‰ ‰יי ˘ , וכל ‰מ ˙ נו ˘ וי ˙ רבו ˙ בחוויו „ˆ , ‡ך מ ˙ ע ˘ ע ˘ ‰ מ ˙ י‰ ‰יי ˆ‡ „ ‡ח„ ‰סיטו ˆ . מ ˜ חו ˆ ב ים ל„בר סוף. ‚ם ˘ ו ל ˆ ני ‚ם מ‡ו„ ל‡ נעימ‰, ו‰ם ר ˘ ט, ˜˘ ב ˙ ו ממנ‰ ל‰יו ˘˜ ר „יברו עם „בור‰ ובי ˘‡ כ .˙ ו ˆ יב ו‰‰ורים ‰יו ‡וב„י ע ˘˜‰ ‰ ל ˙˘˜˙‰ ‰„ ‰יל י לי ˙ מ ˘ , י ב‚ן ˙ ‰י ˘ ב‰ם ˘ ביל, ב‡ח„ ‰ימים ˜ במ ר. ˜ ‰בו ˘‚ ל‰ בזמן מפ ˘ ל „בור‰ ‡ינו נ‚י ˘ „ ‰‡ייפ ˘ ‰˙ ‰יי ˘ ‰ ‰מחליפ ˙ לב ‰‚ננ ˙ ומ ˘˙ ˙‡ י ˙ ר ‰סב ˘‡ כ ˘ ו ‰זמן ב‚ן, ‰י‡ ‡מר‰ לי: "‡בל „בור‰ ממ ˙ ב‡ו י ˙ ." ‰בנ ˙ ם מ„בר ˙ מפריע‰ עם ‰‡ייפ„, ‰י‡ כל ‰זמן ס ˘ ימו ˘ ן ‰מי„ע ל‚בי ˙ ‰‰„רכ‰ ב‚ן ומ ˙ יבו ˘ ח ˙‡ בענו כלל, ˜ , ר ˙ חלנו ל„בר על כך. בין ‰י ˙‰ ב‡ייפ„, ו ‡ו ל„בר על כל „בר ˙ ף בחוויו ˙˘ „בור‰ ‡ינ‰ יכול‰ ל ˘ ‡ם „בור‰ ˘ ‡ם לכך, וסיכמנו ˙ ‡ינו מו ˘ ‡חר בזמן ,˙ . במילים ‡חרו ˙ מ‰פעילו ˙‡ˆ ל ı י‡ל ˙ ‡ „בר, ‰י ˙ עם ˜ ורח ˙ ‡ ‰‡ייפ„ ממנ‰, ‰י ˙‡ ˜ ום ל‰רחי ˜ במ ‡נו נו‰‚ים על ˘ כפי ˜ , ב„יו ˙ ‰‡ייפ„ מ‡זור ‰פעילו ‰, ‰י‰ ˜ „בור‰ ‰ורח ˘ ‰ ונ ˘‡ יל„ים מ„ברים. בפעם ‰ר ‰ לבין ˘ ר בין ‰מע ˘˜‰ ˙‡ נר‡‰ כי ‡ינ‰ מבינ‰ כלל נו ‰רב‰, מ‰ר מ‡ו„ ‰י‡ למ„‰ ˙ ע ˙ ‡‰, ‡ך ל‰פ ˆ ו ˙‰ ר ˘‡ רים'. כ ˙ בזמנים 'מו ˜ ‰‡ייפ„ ‡ך ור ˙ עו ˆ ל„בר ב‡מ ר‰, ור‡ו ˜ י ל‰ם על ‰מ ˙ וב, סיפר ˘ ‰‰ורים ˙‡ י ˙˘‚ פ ים ˘ ליח ב‚ן, ‰‰ורים ‰יו נחו ˆ‰ ‰„בר ˘ ז‰ פל‡, בר‚ע ‰˜ ‰י‡ ‰פסי ˙ לכך ו‚ם בבי ˙ „בור‰ מסו‚ל ˘ ו‰‡מינו וב ב‚ן, ˘ וב ו ˘ רו ˜ רים „ומים ˜ . מ ˘ י„ו ˜‰ 'ל„בר' בזמן ור‰ ˆ ביל וב ˜ במ ˙ ‰ כל ‰ע ˙˘ ‰עבו„‰ נע ˘ ‰„ ו‰עוב ˙ ועו ˆ˜ ‰‚ן, ‰חינוכי וממ ˙ וו ˆ „ומ‰ - ב‚ן עם כל „ם מ‡ו„ בכל ˜˙‰ - סייע‰ ל„בור‰ ל ˙ , ובבי ˙ ‰ברי‡ו .˙ ור ˘˜˙‰ פ‰ ו ˘‰ חומי ˙ (2022 ‰‡חרון )יולי ˜ פנו בכנס ‡ייז ˙˙˘‰ ‰‰ורים ו‡ני ל „בור‰ ‡ינם ˘ ל „בור‰. ‰‰ורים ˘ ‰ סיפור ˙‡ ‚נו ˆ‰ ו י ˘ ‰ל נוסף, ל‡נ ˜ ון ל‰עביר ל ˆ יפ‰, ‡ך ‰ר ˘ מור‚לים בח ליח לעבו„ ˆ‰ ‡ף ‰ם יכולים ל ˘ ‰מסר ˙‡ ול‰ורים ˙ וו ˆ ,˙ סימלי ˜ ור‰ מ ˆ ‰מטופל/‰יל„ ב ˙‡ „ם ˜˙˘ ‰ ור ˆ ב ‰‡ˆ סיפורם. ל‡חר ‰‰ר ˙‡ ‚ י ˆ‰ ם לבו‡ ול ˙ עו„„‰ ‡ו ם ˙ פעלו מ‰יו ˙‰ ר ˜ ל‰ורים ובעי ˙ רבו ˙ לינ‡יו ˜ ‰‚יעו רי ˜ כמ„„ ‰עי ˙‡ יינו ז ˆ יעים. ‰ן ˜˘ מסורים כל כך ומ וו‰ כי ‚ם ל‰ן י‰יו בטיפול ‰ורים ˜˙ לח‰ ו‰ביעו ˆ‰ ל וך ˙ כ‰ערכ‰ ומ ˙‡ ‰ביעו ז ˙ לינ‡יו ˜‰˘ כ‡ל‰. כמובן ˜ ח ˆ מר וי ˙ ‰‰ורים ול‰חמי‡ ל‰ם, ‡ך ˙‡ „„ ון לעו ˆ ר ו ˆ ר ˘ ‰מסר ˘ ו ˘ ‰. ‰ם ‰ר‚י ˆ ל ‰חמ ˘ ‰˘ חו ˙ ‡ו ב ˆ י יח‰ ˘‰ פספס, ו„יברנו על כך. במ‰לך ˙‰ ל‰עביר ו ˘ נים ‰ם ‰ר‚י ˘‰ ך ˘ ר כי במ ˙ ‰‰ורים ‰סבירו בין ‰י ‰ם כינו ˘ ‰סלמי", כפי ˙ יט ˘" ‰‚ן ו‡ני פעלנו ב ˙ וו ˆ˘ ע„ ‡ח„ ˆ ע„נו ˆ . ל„ברי‰ם, ‰עוב„‰ כי בכל פעם ˙‡ ז ל סלמי, ובכל פעם ˘ ‰˜ י ˜„ ‰ כמו פרוס ˘ טן, ממ ˜ ימ‰, עזר‰ ל‰ם מ‡ו„ ˘ טנ‰ וי ˜ ‰ „יברנו על מטר . ‡ם ‰יו ‡ומרים ˙ יפי ˆ „ במטר‰ ‰ספ ˜ מ ˙‰ „ם ול ˜˙‰ ל ך וכמ‰ ˘ פ‰ ל‰ם ב‰מ ˆ ‰„רך מ‰ מ ˙ חיל ˙ ל‰ם ב „ם כך, ‰ם ˜˙˙ ‰ „בור ˘ ˙ עבו„‰ עו„ נכונ‰ ל‰ם על מנ חל‰. ˙‰ ‰יו מרימים י„יים כבר ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=