שנתון מספר 37 - isaac 2022

23 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ‰ˆ ורונ‰ פר ˜‰ , יפינו לו ˆ ‡ ר כלל ל ˘‡ ר‰ „בר ˜ ‡ז ופ‰ ל‡ ˜˙ ‰ ל ˙ לח‰ ‰בי ˘ לחיינו ו„בור‰ ככל חברי‰ נ י ˙ י‡ ‡ו ˆ י ‰ו ˙„ ום עבו ˜ בזמן ז‰ מ ˘ י„וע‰. על ‡ף ל „בור‰ ועם ‰ורים ˘ ‰ ר עם ‰ורי ˘˜ י ב ˙ ר ˙ , נו ˙" לחל ˙‡ ˘„ לב מסוים ‰‚„רנו מח ˘ ו לכך. ב ˜˜ נז ˘ נוספים . ‰‰ורים ‰ר‡ו לי ˙ בועיו ˘ זום ˙ ו ˘ ‰עבו„‰ בפ‚י ˙ ור ˆ בנו ˘ , ול‡חר מכן ח ˙ בבי ˙ נ‰ל ˙ ל „בור‰ מ ˘ סרטונים ל ˘ ך ‰„רך. כך למ ˘ ינו ממנ‰ ועל ‰מ ˙ יפיו ˆ יח„ על , וכן ˙ לח ˜ ‰ בזמן מ ˆ בלוח ‡יברי ‚וף ורח ˘ ימו ˘‰ נכנס ועו„, לפי ˙ פים עם ‡חי‰ בבי ˙ ו ˘ ים מ ˜ ח ˘ ולבו מ ˘ ורך. ˆ‰ ורך ‰ו‡ ˆ‰' ‰‡מר‰ כי ˙‡ ון לנסח ˘‡ ‡פלטון ‰י‰ ‰ר ויעיל‰ ˙ עבו„‰ נ‰„ר ˙ יט ˘ ‡נו ˆ ‡‰', וכך מ ˆ ‡בי ‰‰מ ו„ם לכן, ומ‡ז, בכל ס‚ר ובי„ו„ ˜ נו ˙ ‰ ב„ע ˙ ר ל‡ על ˘‡ יט‰ זו. ˘ כנו ב ˘ נו בזום ו‰מ ˘‚ נפ ל „בור‰. ˘ ‡ מר, ‡ימ ˙ וו‡טס‡פ ביני לבין ˙ וב ˙ כ ˙ מונ‰ מ‰‡מבטי‰ עם ‡ימ‡ ˙ ˙ „מ ˜˙ נ‰ במעון ר‡ינו כי „בור‰ מ ˘‰ סיום ˙‡ ר ˜ ל ל‰וסיף ל‰ עו„ ועו„ ı וכי ‡נו במרו ˙ י ˙ מעו ˘ ור‰ מ ˆ ב י ˙ ור ˘˜˙ ˘ ימו ˘ בנו על מעבר ל ˘ מילים, ועל כן ח ˙ ו ˜ מ„וי ˙ מוטוריו ˙ ריך יכולו ˆ ב‡ייפ„. מעבר ל‡ייפ„ מ ניווט ˙ בע‰ על ‰סמלים ‰מו„פסים וכן יכול ˆ‰‰ ר מ ˙ יו וין, ˆ˘ „בור‰. כפי ˙‡ ו ˘ ימ ˘˘ ˙ טוב‰ בין כל ‰לוחו , ול‡ ‰י‰ ברור ע„ כמ‰ ˙ מ‡ו„ מוטורי ˙ ‚ר ˙ „בור‰ מ‡ו לבטנו ˙‰ .„ וי ב‡ייפ ˆ ‰ על ‰מסר ‰ר ˆ בלחי ˜ ליח ל„יי ˆ˙ מל‡ים בסמלים ˙ ור לוחו ˆ יח„, ‰‰ורים ו‡ני, ‰‡ם לי בון ˘ במספר ‰סמלים על ח ˙ טן ‡ו ל‰פחי ˜ ‚ו„לם ˘ ‰˙ ל„בור‰. ‰‰כרע‰ ל‡ ‰יי ˙ ר מוטורי ˙ ‡ם יו ˙ ‚ו„ל מו ל „בור‰ ˘ ‰ י ˙ ל „בר ‰‡מנו ביכולו ˘ ל‰, ‡ך בסופו ˜ ול כלול' ˜‰' ˙ בלוח ב' בלוחו ˘ מ ˙˘‰ ו‰חלטנו ל ‚רי„. ˙ יי ˆ˜ ב‡פלי וב‰ ˘ וח ˙ י ˙ מעו ˘ לכולנו ברור כי עבו„‰ עם ‰ורים מ ובים ˘ ‚ים ח ˘ ים ל‰‚יע ל‰י ˆ מ‡ו„, וכי ‡ם ‡נו רו מע‚ל ˙‡ יים עם מטופלינו, עלינו ל‰רחיב ˙ מעו ˘ ומ ל ‰מטופל עם ˘ ‰˜˘‰‰ ˙ ו„ו ˜ ו‰י„ע בכל נ ˘ ימו ˘‰ מי„ ‰„בר עול‰ בי„ינו, ורוב ‰זמן ˙ ‡ , ל ˙‡ עולמו. עם ז וי. ‡ם כך, מ‰ עב„ ˆ וי למ ˆ וסכלים מ‰פער בין ‰ר ˙ ‡נו מ ל ˘ ˙ בע‰ זו‚ו ˘ וך ˙ ל „בור‰ ‰יו זו‚ ‡ח„ מ ˘ ‰ כ‡ן? ‰ורי בועיים ל‚ן! ‰ם ‡ינם 'יחי„י ˘ ל ˙ ר ‰‚יעו ‡ח ˘‡ ‰ורים מעו ˘ ‰ם ˘ ס‚ול‰' ‡ו '‰ורים מיוח„ים ומ„‰ימים' כפי ו„ם ˜ „ ‰‡חרון. עו ˜ ‡‰ בכנס ‡ייז ˆ ‰‰ר ˙ ל‡חר ‰עבר בטף לטף, ‰‰ורים מיו„עים ˙ ור ˘˜˙‰ ‰יל„ ל‚ן ˙ כניס ˙‡ ˘ לפ‚ו ˙ בועיים ל‚ן על מנ ˘ ל ˙ כי עלי‰ם ל‰‚יע ‡ח יל„י‰ם ל‚ן, ˙ ליח ˘ ם ל‚ן כמו‰ כ ˙ ‰טיפולי. ‰‚ע ˙ וו ˆ‰ ˘ עלי‰ם ל‰‚יע. י ˘ ועל כן ברור ומובן מ‡ליו לכל ‰‰ורים מ‚יעים בנפר„ ˘ ‰ורים ˘ ‰ורים ‰מ‚יעים יח„, י ‰‡ם מ‚יעים, ˜ ‰‡ב ‡ו ר ˜ ר ר ˘‡ ‚ם כ‡לו ˘ לסירו‚ין, וי ם. ˙ ל‰ם ולבחיר ˘ ˙ ו‰טכני ˙ ‰‰ורי ˙ לוי ביכול ˙ ו‰„בר ‡ מן ‰כלל, ל‰‚יע ˆ ופ‰ מכולם, לל‡ יו ˆ , מ ˙‡ עם ז ל‰ורים ˙ מסייע ˙ ו ˘ בפ‚י ˘ ˙ ביו ˜ ‰‰ורים. ‰ע ˙ ו ˘ לפ‚י ‰טיפולי ו‰חינוכי ˙ וו ˆ חבר ל ˙‰ חבר ליל„י‰ם, ל ˙‰ ל ˙ ‰‰חלטו ˙ בל ˜ י נפר„ מ ˙ בל ˜ חל ˙ ר - ל‰יו ˜ ובעי בנו‚ע ל‡ופן ‰טיפול ביל„.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=