שנתון מספר 37 - isaac 2022

22 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 – ı˜ ועל ‰עו ˘" על ‰„ב "ח ˙˙‰ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ו ˘‚ ל מילים ור ˘ ל „בור‰ ‡ל עולם ˘ ‡ מסע‰ ‰מופל קלינאית תקשורת ומדריכה יר‰ ב‰ריר ˘ ל‰, ˘ ‡ מר, ‡ימ ˙ , בועיים ˘ ˙ ‰ ב ˙ „בור‰ ‰יי ˘ כבר כ ˙ ל‰. „בור‰ ‰י‡ ‰ב ˆ‡ ‰ו ‡ינו כר‚יל ˘ מ ˘ מ‰ לב ˘ מר ˙ ,‰ יל„ים, ול‰ורי 6 ‰ פח‰ ‰מונ ˘ במ ˙ י ˘ ‰חמי מר ˙ . ו„מים ˜‰ יל„י‰ם ˙ , ‰י‰ ניסיון ב‚י„ול ‡רבע ˜ ח ˆ וי ‰י‡ ˘ בעל‰ בכך ˙‡ ‰ פ ˙ י ˘ ונ‰ ו‡ף ˘ ‰ „בור ˘ מ‰ לב ˘ ל ˆ‡ ור ˜ בבי ˘˘ ‰ח ˙‡ '. ‰על ˙ ‰י‡ '‡וטיסטי ˘ ˙˘˘ חו בל‰ ˜˙‰ , יים ˘„ חו ˙ ‰ ב ˙ „בור‰ ‰יי ˘ ‰רופ‡‰ כ ר‡יי‰, ‡מר‰ ˙ ' בעיי ˜ ל‰ 'ר ˘ ין, י ˜˙ בביטול. ‰כול יבלו ‰פני‰ ˜ נ‰ ‰‰ורים ˘ י ˆ כעבור ח ˜ ‰רופ‡‰. ר , ‡ך בבירור ‚נטי ˙ ינו ˜˙ ‡ו ˆ י ˘ ,˙ ונו ˘ ו ˙ רבו ˙ ו ˜ לב„י ˙‡ ר ˆ ר י ˘‡ , ‡ חסר מסוים ב‡ח„ ‰כרומוזומים ˆ נמ ˙ סמונ ˙‰ ˙ ב נ„ירו ˜ ל „בור‰. ע ˘ ‰ ‰נ„יר ˙ סמונ ˙‰ ל‰ ˘ ˙ סמונ ˙‰ ,‰ מ ˘ ל „בור‰, יח„ עם ˘ ‰˙ ו ˜ י ˙ ומ .'˘ ירו ˙ ‰ ם „בור ˘ - על ˘" „ב ˙ סמונ ˙' ‰ לכינוי ˙ זכ ˙‡ ‰ י כוללני ו‰חל ˙ חו ˙ פ ˙‰ „בור‰ ‡ובחנ‰ עם עיכוב . ב‚יל ˙ במו„יעין עילי ˘ ' ומי ב'טף לטף ˜ י ˘ „רכ‰ במעון ˙ ור ˘˜˙ יים ‡ובחנ‰ עם ‡וטיזם ועבר‰ למעון ˙ נ ˘ ום. ˜ ו ‰מ ˙ ב‡ו ‰˙ ‰יי ˘ ‰ ‰חל‰ ‡ז, כ ˙ פח ˘ „בור‰ ומ ˙‡ י ˙ ‰יכרו ˜ י בו כמ„ריכ‰, וכחל ˙˘ ימ ˘ . ‡ני ˙ ור ˘˜˙‰ במעון ורך ‰„רכ‰. ˆ ‰‰ורים ל ˙‡ י ˙˘‚ י„י פ ˜ פ ˙ מ ר‰ ביני ˆ נו ˘ ‰˜ ‰„ינמי ˙‡ „רך ‰עבו„‰ ו ˙‡ כ„י ל‰בין י ˙„ ום עבו ˜ מ ˙‡ ‰ חיל ˙ ‡ר ˙‡ , ‰‚ן לבין ‰‰ורים ˙ וו ˆ ו .˙ ור ˘˜˙‰ ‰עבו„‰ במעון וב‚ני ˙ ור ˆ ˙‡ ו ‰ו‡ מוס„ ˘ ," ור ב‚ני "טף לטף ˘ למעל‰ מע ˙„ ‡ני עוב ומיים, ‚ני חינוך ˜ י ˘ יום ˙ וכו מעונו ˙ ‚„ול וייחו„י ‰כולל ב , ליל„ים ולבו‚רים ˙ ו ˜ ינו ˙ ן מענ‰ ל ˙ ספר ונו ˙ מיוח„ ובי ˙ ור ˘˜˙‰ ונים ומ‚וונים. ב‚ני ˘ רכים מיוח„ים ˆ בעלי ,˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ‰ן כמ„ריכ‰ ו‰ן כ ˙„ ב‰ם ‡ני עוב ˘ ˙ וו ˆ ים עם ˘‚ בועיים למפ ˘ ל ˙ ‰‰ורים מ‚יעים ‡ח ˙ ור ˘˜˙‰ ‰עבו„‰ ב‚ני ˙ . ‰נח ˙ ‰ברי‡ו ˙ ועו ˆ˜ מ ˙„ ו ˜ מנ ˙‡ˆ ויו ICF על מו„ל ‰- ˙ מבוסס ר כלל ˘‡ כ ˜ כן ר ˙ י ˙ ˙ ומיטבי ˙ י ˙ ‰נח‰ כי עבו„‰ ‡יכו וף פעול‰ ˙ י ˘ ריים ביל„ עוב„ים ב ˜ סוכני ‰טיפול ‰עי במערך ‰טיפולי, כולל ˙ ל כל ‡ח„ ו‡ח ˘ ומו ˜ מ ˙ וב‰בנ ˙ ‰ברי‡ו ˙ ועו ˆ˜ ‰נלוו‰ ממ ˙ וו ˆ‰ , ‰‚ן ‰חינוכי ˙ וו ˆ ,˙ נ‰‚ו ˙‰ חי ˙ , מנ ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ,˜ )מרפ‡ים בעיסו ˙ ור ˆ .‰ פח ˘ ונ‰ ‰‰ורים ו‰מ ˘‡ ובר ˘‡ עו"ס ועו„(, ובר ˙ מטרו ˙ ביע ˜ ,‰ וף פעול ˙ י ˘ ˙ ר ˘ עבו„‰ זו מ‡פ י„ומו ˜ ף ל ˙ ו ˘ „ומ‰ וחזון מ ˙ ועי ˆ˜ פיס‰ מ ˙ ,˙ פ ˙ ו ˘ מ ל כל מטופל ומטופל. ˘ ,(WHO, 2002) בועיים לבין פעם ˘ ‰‰ורים בין פעם ב ˙‡ ˙˘‚ לרוב ‡ני פו וע ועל כן ˆ˜ י מ ˘ )‰‰ורים עוברים בין מספר ‡נ ˘„ בחו ˙‡ ל‰עביר ˙‚‡ ים עם כולם( ו„ו ˘‚ מי„ נפ ˙ ‡ ל ע ˆ בו ˙˘ ˙ ‰‚ן על מנ ˙ וו ˆ ‰ ל ˘ עלו מ‰פ‚י ˘ ˙ נו ˜ ‰מס ר. ˘ ‰כלל‰ רחב‰ ככל ‰‡פ ‰˙ נ ˘ „בור‰ ב ˙‡ י ˙˘‚ ‰. פ ˙ פח ˘ בחזר‰ ל„בור‰ ולמ ‰ מ‡ו„ ˜ ו ˙ י פעוט‰ מ ˙ . ר‡י ˙ ור ˘˜˙‰ ונ‰ במעון ˘‡ ‰ר ˙ כלל פניו ˙ ב‡ופן מילולי ו‡ינ‰ יוזמ ˙ ר ‡ינ‰ מ„בר ˘‡ בירי„‰ ˙ ל „בור‰ מ‡ופיינ ˘ ‰˙ סמונ ˙ .˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ˙ ‚ר ˙ רירים, ועל כן ‰י‡ מ‡ו ˘ ˙ עייפו ˙‰ וב ˙ ו‚ניטיבי ˜ ו כולן ˘ נרכ ˙ יו ˙ חו ˙ פ ˙‰‰ . ‡בני ‰„רך ˙ מ‡ו„ מוטורי ˜ מ‡י ר ˆ ב‡ופן ע ˙ ל, ‰חל‰ ללכ ˘ ב‡יחור. כך למ י ‰ן ˙ מעו ˘ י מ ˙ פ ˘ ‰ ‡יחור ˙‡ ו‰ר ˘ לו ˘ ‚יל ˙‡ ר ˜ ל ˙ ויו ˜ ל ˙ ‰ע„ינו ˙ י‰ ‰מוטוריו ˙ ב‰בנ‰ ו‰ן ב‰בע‰. יכולו ˙ ‰ בר‡יי‰ ונעזר ˘˜˙ מ‡ו„ ‡ף ‰ן. נוסף לכך, ‰י‡ מ פוי, „בור‰ ‡ופיינ‰ בחר„‰ ‚„ול‰ ˆ ר‡יי‰. ב‡ופן ˙ במור ום ˜ במ ˙ ב ˘ מ‡ו„, ל ˙ פ‡סיבי ˙ ‰ ל‰יו ˙ מ‰סביב‰ ו‰רב ‡ו פניי‰ ל‡חר. ˙ ‰ ליזום כל פעילו ˙˘˜˙‰ בוע ו ˜ בטוח ו מ‰' ועל ביטחונ‰ ˆ מר‰ על ע ˘' ר ˜ נ‰ זו ‰י‡ בעי ˘ ב י. ˘ ‰‡י י כי ‡מנם ל‡ „יבר‰ ˙ עם „בור‰ ר‡י ˙ במ‰לך ‰‰יכרו ˘ ימו ˘ ˙ עו ˆ מ‰ ב‡מ ˆ ע ˙‡ ‰ מ‡ו„ ל‰ביע ˙˘˜˙‰ ו‡ף PCS בסמלי ˘ מ ˙˘‰ ‰ ל ˙ , ‡ולם ‰י‡ ‰רב ˙ ב‚'סטו ויים מבין ˆ ‡ו מ‡כל ר ˜ ח ˘ ליח‰ לבחור מ ˆ‰ ונים ו ˘ ל‰עביר מסר ˙ . ניכר ‰י‰ כי ‰יכול ˙ רויו ˘ מספר ‡פ ‰ מ‡ו„. עם ‰זמן ˙ ‡ו ˙ מח ˘ מ‡ו„ עבור‰ ומ ˙ י ˙ מעו ˘ מ ˙ ר עם „בור‰, נר‡‰ כי למרו ˙ רוב‰ יו ˜‰ ˙ ו‰‰יכרו י‰ מבין מספר ˙ ונו ˆ ר ˙‡ לבחור ול‰ביע ˙ ‰יכול ˙ בע‰ על סמל, ‰יל„‰ ‡ינ‰ יוזמ ˆ‰ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ רויו ˘ ‡פ זמן רב ˙ ב ˘ ונים, ויכול‰ ל ˘ רכים ˆ ל ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ‰ פניי .‰˘˜ מבו ˙‡ ביע ˙ ‡ז ˜ ר יפנו ‡לי‰ ור ˘‡ „ ין ע ˙ ול‰מ י מעבר לעבו„‰ ˙ ע ˆ‰ ‰‰ורים ו ˙‡ י ˙ פ ˙ י ˘ ‰ לב ז ˘ ב Picture Exchange) PECS Communica�on ˙˘ ב‚י ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ‰ ביוזמ ˘ ימו ˘ ˙„„ ר מעו ˘‡ ,(System ‡נו ˘ ו ˘ ‰. ‰‰ורים ‰יו מ‡וכזבים ו‰ר‚י ˘˜ ורך ב ˆ ל ל „בור‰, ‡ך ‰סכימו ˘ ‰ י ˙ יכולו ˙ חוזרים ‡חור‰ מבחינ מ‰ פניי‰ ˆ ‰ ליזום בע ˘˜˙ „בור‰ מ ˘ ‰„ עם ‰עוב יבלו ˜ ‰עבו„‰ על כך, ועל כן ˙ יבו ˘ ח ˙‡ ל‡חר, ו‰בינו ˙‡ ‰ ל „בור ˘ ‰ ‰ ‰רב ˙ ל‰יכרו ˙ ע‰. ‰ו„ו ˆ‰‰ ˙‡ נים ˘‰ ב‰ם מ ˘ ימו ˘‰ ‡ופן ˙‡ ונים ו ˘‰ ‰סמלים „מ‰ ˜˙‰ ‡ ומי, מ‰ר מ‡ו„ ‰י ˜ י ˘‰ במעון ˙ ו„מו ˜‰ ˙ י ביוזמו ˙ מעו ˘ יפור מ ˘ וך ˙ ונים ˘‰ PECS-‰ לבי ˘ ב ˘ ימו ˘ ב ˘ ˙ . ל‡ור ריבוי ‰מילים וחוסר ‰נוחו ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ יפור ˘ ל ˘ ˙ וני ˘‡ ‰מטר‰ ‰ר ˙‚˘‰ לסר כמו ‚ם ˜ ב מו„פסים. ˙ בלוחו ˘ ימו ˘ ‰יוזמ‰, חזרנו ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=