שנתון מספר 37 - isaac 2022

21 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ ר ˘ ל ‰ע ˘ יעור ˘ ‡ ‰ו ˙ יעור מ‚מו ˘ - ˙ יעור מ‚מו ˘ ,˙ ון, ‡ומנו ˙ ו„, עי ˜ ילום, רי ˆ : חומים ‰ב‡ים ˙ פנ‡י ב ‰ˆ ב‰ ‰ו‡ רו ˘ ‰ ‰מ‚מ ˙‡ למי„ בוחר ˙ ו‚ינון. כל ˙ יפ‰ לפעילו ˘ לח ˙ ן ‰ז„מנו ˙ יעור נו ˘‰ . ף ˙˙˘‰ ל . „רך ˙ מי ˆ ל‰בע‰ ע ˙ ונו ˘ ‰ ו„רכים ˘„ ר‰ ח ˘ ‰ע ר טוב ˙ ל‰כיר יו ˙ ‰ז„מנויו ˘ למי„ים י ˙ חומים ‡לו ל ˙ חומי ˙ י‰ם ו ˙ ‰ע„פו ˙‡ ל‰ם ו ˘ ‰עולם ‰פנימי ˙‡ מי. ˆ ו‚ ‰ע ˆ ‰יי ˙ יכול ˙‡ פר ˘ ל‰ם ובכך ל ˘ ‰עניין ˘ מ ˘ ל ˙ יכולו ˙ ‰ם לומ„ים במ‚מו ˘ ˙ ‰מיומנויו ל‰ם עו„ „רך ל‰בע‰ ˙˙ נים ו‚ם ל ˘ חביב ל‡ורך ˙ כ .˙ מי ˆ ע ˙ רים ‰ז„מנויו ˆ נ‰ ‡נו יו ˘‰ - ל‡ורך ˙ וח ז‰ו ˙ פי ל‰ם. ˘ ˙ למי„ים ביחס למו‚בלו ˙‰ ל ˘ ˙ וח ז‰ו ˙ לפי למי„ים על ˙‰ עם ˙ יחו ˘ יום ˜ ˙ רו ˘ ‡לו מ‡פ ˙ ‰ז„מנויו ל‰ם ˘ רכים ˆ‰ ˙‡ , ל‰ם ˘ ˙ ו ˜ ‰חוז ˙‡ ל‰כיר ˙ מנ ים לעזר‰. „ו‚מ‰ לכך ‰י‡ יום ‰‰ליכ‰ ˜ ו ˜ י ‰ם ז ˙ ומ סביב ˙ ו ˙ בכי ˙ יחו ˘ ‡ירוע ז‰ נערכו ˙ בו ˜ ‰עולמי. בע ‰˙ במרחב. לכל יל„ ‰יי ˙ ל ‰ליכ‰ וניי„ו ˘ ‡˘ ‰נו ‰ספר )ב‡ופן ˙ ניי„ בבי ˙ ף ‡יך ‰ו‡ מ ˙˘ ל ˙ ‰ז„מנו י„ ˙˜ מ‡י/ כיס‡ ממונע/ כיס‡ ‚ל‚לים/ ‰ליכון/ ‰חז ˆ ע למי„ים ˙‰ ע„‰, ו ˆ יימנו ˜ מו ˆ ל ‡חר, כו'(. ב‡ירוע ע ˘ ניי„. ˙‰ ים ל ˆ מם ‡יך ‰ם רו ˆ בחרו בע ˙ י„ום מיומנויו ˜ רב‰ ב ˙ יבו ˘ , ‡נחנו רו‡ים חלסיכום ˙ למי„ים ‰ז„מנויו ˙ ל ˙˙ עיר כ„י ל ˆ‰ מי ב‚יל ˆ ו‚ ע ˆ יי ˙ ‰מיומנויו ˙‡ ר‚ל ˙ ול ˙ טיבי ˜‡ ו ˙ חיובי ˙ ח ז‰ו ˙ לפ ים ˘ ר. ‡נחנו מחפ ˘ מי במרחב מו‚ן ומ‡פ ˆ ו‚ ע ˆ ל יי ˘ רים ˆ מי ו‚ם יו ˆ ו‚ ע ˆ ליי ˙ ‰‰ז„מנו ˙‡ ‰ י ˆ‡ בכל סיטו ל ˘ רון ˜ ‰עי ˘ ו‡פים ˘ לכך. בנוסף ‡נחנו ˙ ‰ז„מנויו ל כלל ˘ ‰ פיס ˙‰ י נפר„ מ ˙ בל ˜ מי י‰י‰ חל ˆ ו‚ ע ˆ יי ˙‡ ן ל‰‚ביר ˙ מי ני ˆ ו‚ ע ˆ ל יי ˘ ˙ יכול ˙ . בעזר ˙ וו ˆ‰ טיביים ובעלי ˜‡ ר ˙ יו ˙ למי„ים יוכלו ל‰יו ˙‰˘ ‰סיכוי ‰יל‰. ˜ י‡‰ ל ˆ ו‰י ˙ ב‚רו ˙‰‰ פע‰ על חיי‰ם ל‡ורך ˘‰ ‰‚לומ‰ בסינ‚ור ˙ רו ˘ מי - ‰‡פ ˆ ‰ע ˙ חו ˙ פ ˙‰ מי ו ˆ *סינ‚ור ע .˙ ל יל„ים עם מו‚בלו ˆ‡ מי ˆ ‰ע ˜ מי לחיזו ˆ ע פח‰, ˘ י ליל„ ולמ ˘‚ בר‚ – מנ‰ל ‰מרכז לטיפול ר ˘ ‰יר ˜ ח ˆ י 2018 ‡ פיר ˘ ‡יזי ˙ בי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=