שנתון מספר 37 - isaac 2022

20 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ‰ספר ˙ מי בבי ˆ ו‚ ע ˆ יי ˙ ל‰טמע ˙ „ו‚מ‡ו ‰˘ למי„ים כלל‰ חמי ˙‰ ˙ˆ - מוע למי„ים ˙ ˙ˆ מוע ו ב‡ופן ˘‚ למי„ים נפ ˙‰ .‰˙ י‚ ‡ח„ מכל כי ˆ למי„ים, נ ˙ ˜ בועיים יח„ עם מור‰, מרפ‡‰ בעיסו ˘ ל ˙ בוע ‡ח ˜ ‰ „יברו ˆ בו ˜ ‰. ב ˆ בו ˜‰ ˙‡ ‰נחו ˘ ,˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ו יבל ˜ „ למי ˙ ‰ספר. כל ˙ ‡ים רלוונטיים לחיי בי ˘ על נו לו. ˘ יים ˙ ור ˘˜˙‰ רכים ˆ ‡ם ל ˙‰ ב ˙ וו ˆ ˘ יווך מ‡י ˙ למי„ים בנינו ˙‰ ˙ˆ למוע ˙ מועמ„ו ˙‚ˆ‰ ‰ליך ˙ ב י‚ ˆ כל נ ˘ „ ‚רי ˙ יי ˆ˜ ‡פלי ˙ עו ˆ ב‡מ ˙‚ˆ ל מ ˘ ˙ בני ˙ ב‚רי„ ˘ ימו ˘‰ .‰˙ מו לכי ˆ ע ˙‡ ‚ י ˆ‰ ב‰ כ„י ל ˘ מ ˙˘‰ ˙ "ח על מנ ˙˙ י‚ ב ˆ ו נ ˙ ל ‡ו ˘ ורך ˆ ר ל ˘˜ ‡ ‰ לל ˘ נע י‚. ˆ ‰ ‚ם למ‡זינים ו‚ם למ ˘ ‰י‰ נ‚י ˙ ‰מי„ע ˙‚ˆ‰˘ ל‰ם ˘ ‰ ל„ע ˘ פים למ„ו ˙˙˘ למי„ים ‰מ ˙‰ ˙ˆ במוע ל ˘ ון ˘‡ ‚ ‰ר ˘ . ‰‰י ˙ מעו ˘ כוח ומ ˘ ל‰ם י ˘ ול ˜ ול ירים ˘ ˙ ימ ˘ ר ˙ למי„ים ‰י‰ בניי ˙‰ ˙ˆ למי„י מוע ˙ ר. ˆ נ‚נו בזמן ‰ח ˙ י ˘ ל"‡ ˙ ˙ יבו ˘ - י ל"‡/סיכום ˙ ˙ יבו ˘ למי„ים בי ˙ ילוב ˘ ר בחיי ˙ יים ביו ˙ מעו ˘ סיכום ‰ם ‡ירועים מ ˙ יבו ˘ וי יח„ עם ˙ ‡לו נערכו ˙ יבו ˘ ‰ספר. י ˙ למי„ בבי ˙‰ נו. ˙„ יים לעבו ˙ מעו ˘ פים מ ˙ ו ˘ ר מ‰ווים ˘‡ , ‰‰ורים ˙ ים ‡ל‰ ‰י‡ ‰ז„מנו ˘‚ למי„ לסיכום מפ ˙‰ ˙ טרפו ˆ‰ ˙ בעו ˜ נ ˘ ˙ על ‰מטרו ˙ יחו ˘ ף ב ˙ ו ˘ ˙ עבורו ל‰יו ו ˙ „מו ˜˙‰ נ‰ על ˘ מוע בסוף ˘ נ‰ וכן ל ˘ ˙ חיל ˙ ב ף ˙˘ למי„ ל ˙‰ ביל ˘ טוב‰ ב ˙ ‚יו. זו‰י ‰ז„מנו ˘ ו‰י וב לו ו‡יך עבר‰ עליו ˘ לו, ל‰‚י„ מ‰ ח ˘ ˙ וב„עו ˙ ו ˘‚ בר ˙ וו ˆ‰ עם ‰ורים וכלל ˙‡ יב‰ כז ˘ בי ˙ פו ˙˙˘‰ .‰ נ ˘‰ ,˙ י ˘‚ למי„ מבחינ‰ ר ˙ ‰ ל ˘˜ ˙ ועי יכול‰ ל‰יו ˆ˜ ‰מ נם ˘ ‡ימ‰ לו. י ˙ כזו מ ˙ פו ˙˙˘‰ ול ‡ם ˜˘ ל ˘ ועל כן י עם ‰מור‰ ˙ מ ˆ ומ ˆ ר מ ˙ יב‰ יו ˘ ים בי ˘‚ נפ ˘ למי„ים ˙ ‰ ‰כנ‰ עם כל ˘ ‰מור‰ עו ˙ יבו ˘ ו‰‰ורים בלב„. לפני ‰י ‡ים ˘ י‰י‰ מו„ע לנו ˘ , יבין במ‰ מ„ובר ˘ ˙ למי„ על מנ ˙ למי„ ˙ ף. ‚ם ˙˘ ‰ ל ˆ וב במ‰ ‰ו‡ רו ˘ יח ˘ ריים, ו ˜ ‰עי ,‰˙ ו ˘ רח ˙‰ „ יב‰, מעו„כן במוע ˘ ‰ ל‰יכנס לי ˘˜˙ מ ˘ ˙‡ ף ˙˘ ל ˙ בל ‰ז„מנו ˜ רי ‰„ברים ומ ˜ עי ˙‡ ומע ˘ .˙ וב„עו ˙ בו ˘ לו במח ˘ ‰ ‰מור במ‰לך ‰יום ‡נו ˙ ונו ˘ ˙ יו ˆ‡ - בסיטו בע‰ ˆ‰ בחיר‰ ו ˙ למי„ים. ‰בחירו ˙ ל בחיר‰ ל ˘ ˙ מכניסים ‰ז„מנויו ˙ בסיסיים )בחיר ˙ ונו ˆ רכים ור ˆ ‰חל מ ˙ ל‰יו ˙ יכולו ˙ בעלו ˙ יר( וע„ בחירו ˘ , פנ‡י ˙ ‡וכל, פעילו ‡˘ פע‰ ‚ם על ‡חרים )נו ˘‰ ˙ ר ובעלו ˙ יו ˙ יו ˙ מעו ˘ מ ˙ ‡ליו במס‚ר ˙‡ˆ ום ל ˜ נ‰ ‰ב‡‰, מ ˘ לימו„ ל למי„ים ביטחון ˙ ל ˙ נו ˙ לבחיר‰ נו ˙ (. ‰ז„מנויו ˙ י ˙˙ ‰כי ‰, במיוח„ ˙ בכי ˘ רח ˙ ליט‰ במ ˘ ל ˘ ‰˘‚ ו‰ר מ‡י. ˆ ב‡ופן ע ˙ ע פעולו ˆ ל‡ יכולים לב ˘ למי„ים ˙ ל בע‰ ˆ‰ ל ˙ רים ‰ז„מנויו ˘ נוסף לבחיר‰ ‡נו מ‡פ ל כל ˘ ול ˜ ייחסים ל ˙ מ ˙ ולו ˜‰ ל ˘ ‰ ‰. בספיר ˆ בו ˜ ב ל רוב ˘ ול ˜‰ ובע, ו ˜ ל „בר ‰רוב ˘ למי„, ‡ך בסופו ˙ ˙ לו זכו ˘ י ˘ „ למי„ לומ ˙‰ . בל ˜˙ מ ˘ ‰ ‰ ‰ו‡ ז ˆ בו ˜‰ .˙ בל ˜˙ מי„ ‰י‡ מ ˙ ‡ לו, ‡ך ל ˘ ‰ ‰„ע ˙‡ ל‰ביע מבוסס על ˙ רון בעיו ˙ יעור פ ˘ – ˙ רון בעיו ˙ יעור פ ˘ .21 ל"ב ˙ וכני ˙ ל ‰חינוך ‰מיוח„ ועל ˘ ונים ˘ מו„לים ל ˘ מ‰יום יום ˙ חו ˜ ר נל ˘‡ ˙ ייחס לבעיו ˙ יעור מ ˘‰ ‰˙ ‰כי ˙ בר, „ל ˘ י נ ˙˙ למי„ים )ל„ו‚מ‰, ‰‡ייפ„ ‰כי ˙‰ מ‡ו„ ˙ בני ˙ ˘ יעור י ˘ ריך וכו'(. ל ˆ˘ כמו ˙ ל‡ ננעל עולים ˘ ˙ ו ˘‚ יח‰ על ‰ר ˘ ,‰ ל זי‰וי בעי ˘ ‰ ברור ˙ ‰ז„מנויו ˘ יעור י ˘ . ב ˙ רונו ˙ ור פ ˙ ‰בעי‰, ו‡י ˙ בו ˜ בע ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו ˙ עו ˆ י ו‚ם ב‡מ ˘ ל„יבור חופ יח‰, כך ˘ ף ב ˙˙˘‰ למי„ים ל ˙ רים ל ˘ ‰מ‡פ ˙ ורעיונו ˙ „עו ˙ ל‰עלו ˙ ‰ז„מנו ˘ למי„ים י ˙ ל ˘ עוב„ים על ˘ ורך. כ ˆ‰ ˙„ יווך במי ˙ ‚ם ˘ מם, ‡בל י ˆ בע ר‚לים ˙ למי„ים מ ˙‰ ˙‡ ור‰ כז ˆ ב ˙ רון בעיו ˙ פ ˘ רח ˙ טיבי במ ˜‡ פים ב‡ופן ˙˙˘ יב‰, מ ˘ ח ˙ מיומנויו ם. בנוסף, ˙ סביב ˙‡ ר ˙ ל‰ם ולומ„ים ל‰כיר יו ˘ ‰ בסביב ים ˘ ‡נ ˘ י ˘ ור בעי‰ ו ˙ מ‚וון „רכים לפ ˘ י ˘ ‰ם מ‚לים ורך ˆ‰ ˙ ן ל‰יעזר ב‰ם בע ˙ ני ˘ ‰ספר ˙ ונים בבי ˘ למי„ים ˙‰ .(‰˜ חזו ˙ י ˘ , ‡נ ˙ , מור‰, סייע ˙ )מנ‰ל ‰בעי‰ ˙‡ ור ˙ ליחים לפ ˆ לפעמים ‰ם מ ˘ מבינים עזר‰. למי„‰ ˘˜ ריכים לב ˆ מם ולפעמים ‰ם ˆ ע ˙ בכוחו ם. ˙ טיביים בסביב ˜‡ ר ˙ יו ˙ ל‰יו ˙ נ‰ ל‰ם יכול ˜ זו מ רים ˆ נ‰ ‡נחנו יו ˘‰ - ל‡ורך מי ˆ ר‚ול סנ‚ור ע ˙ יעור ˘ ‡ מי. „ו‚מ‰ לכך ‰י ˆ ר‚ול סנ‚ור ע ˙ ל ˙ ‰ז„מנויו ˙ יון ‰יום ‰בינל‡ומי לזכויו ˆ יים ל ˜˙‰˘ ˙ ו ˘ ‡ נ‚י ˘ בנו ‚˘ ‰מו ˙‡ למי„ים למ„ו ˙‰ .˙ ים עם מו‚בלו ˘ ‡נ ‡ו ל‡ ˘ ר נ‚י ˆ ום ‡ו מו ˜ מ ˘ כ ˙ מעו ˘ ‰מ ˙‡ " ו ˙ ו ˘ "נ‚י ‰ספר ˙ בי ˙ ‡ו לכניס ˆ ‰ ‰ם י ˙ יעור בכי ˘‰ . ‡חרי ˘ נ‚י ‰ספר. ‰ם ˙ ל בי ˘ ער ˘‰ ˙ ו ˘ נ‚י ˙‡ ו ˜„ ‡לון, וב ˘ עם וב ˙ ‰ לכ ˙ וחזרו לכי ˘ ער ל‡ נ‚י ˘‰˘ ‰ נ ˜ ‰‚יעו למס פיר‡. ‰ם „יווחו לו על ˘ ‡יזי ˙ ל בי ˘ ב למנכ"ל ˙ מכ כ‡לו ˙ ‰ז„מנויו ˙ יר ˆ ו ממנו לטפל בעניין. י ˘˜ ‰בעי‰ ובי ול ˜‰ ל ˘ ‰ פע ˘‰‰ ˙‡ ˘ למי„ים ל‰ר‚י ˙ ל ˙ ר ˘ מ‡פ ל‰ם על ‰סביב‰. ˘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=