שנתון מספר 37 - isaac 2022

19 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ,˙ מורכבו ˙ למי„י יסו„י עם מו‚בלויו ˙ רב ˜ מי ב ˆ ו‚ ע ˆ יי 2022 ˜ כנס ‡ייז ,˜ , מרפ‡‰ בעיסופל ˜ ‰ „יינ ו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , י ˜ ‡יר סטפנסנ ˙ :˙‡ מ פיר‡ ˘ ‡יזי ˙ ספר לחינוך מיוח„ ו‰מרכז ‰טכנולו‚י, בי ˙ בי עיר ˆ‰ ריטי ב‚יל ˜ י ו ˙ מעו ˘ מי מ ˆ ו‚ ‰ע ˆ ‰יי ˙ וח יכול ˙ פי פעילים ˙ ל‰יו ˙ ר ליל„ים עם מו‚בלויו ˘ ל‡פ ˙ על מנ פיס‰ ˙‰ מ ˜ פע‰ על חיי‰ם. כחל ˘‰ ר ובעלי ˘ ככל ‰‡פ ו‚ ˆ פיר‡, יי ˘ ‡יזי ˙ ‰ספר לחינוך מיוח„ בבי ˙ ל בי ˘ וך ˙ ולב ב ˘ ר ˘‡ ‰ רון מנח ˜ ב ערך מרכזי ועי ˘ מי נח ˆ ע .˙ ונו ˘ ‰לימו„ים ב„רכים ˙ וכני ˙ ל ‰יל„ ל„בר ו/‡ו ˘ ˙ מי ב‡ לי„י ביטוי ביכול ˆ ו‚ ע ˆ יי יו, ל‰חליט ˙ יו וזכויו ˙ ונו ˆ מו ולעמו„ על ר ˆ לפעול בע„ ע ם כך, ˘ יו. ל ˙ על ‰חלטו ˙ בל ‡חריו ˜ מ‰ טוב עבורו ול למי„ים י„עו מ‰ ˙‰˘ ˙ ‰ספר ‡נו פועלים על מנ ˙ בבי ,˙ ונו ˆ , ‰ר ˙ ל‰ם, ומ‰ם ‰„עו ˘ ˙ ו‰בחירו ˙ ‰‰ע„פו ים ל‰ימנע מחוסר ‡ונים ˆ ל‰ם. ‡נחנו רו ˘ ˙ ו ˘‚ ו‰ר ר ˙ יו ˘ ‰ טיביים כמ ˜‡ למי„ים ˙ ו‡פים ל‚„ל ˘ , ו ˘ נרכ י ויכול ˙ מעו ˘ וב ומ ˘ ל‰ם ‰ו‡ ח ˘ ול ˜‰˘ יו„עים ˘ ם. ˙ פיע על סביב ˘‰ ל ‡יזי ˙ מי בבי ˆ ו‚ ‰ע ˆ ‡ ‰יי ˘ נו ˙ ל ‰טמע ˘ ‰ליך ˙ ך חלחל ‚ם ˘ ל בו‚רים וב‰מ ˘ ˙ וכניו ˙ פיר‡ ‰חל ב ˘ ‰חינוכי ˙ וו ˆ‰ ל ˘ ים ˘‚ יימו מפ ˜˙‰ . ‰ספר ˙ וך בי ˙ ל ,˙ ליני ˜ ˙ י‡לי ˆ סו ˙„ ו‰טיפולי עם לילך בר, עוב ר ˘‡ ,‡ פיר ˘ ‡יזי ˙ בבי ˙ מנ‰י‚ו ˙ ו ˆ בו ˜ על ˙ ‰‡חר‡י ן ˙ „ ני ˆ ר כי ˜ מי וח ˆ ו‚ ‰ע ˆ ‡ ‰יי ˘ נו ˙‡ „ למ ˙ וו ˆ‰ ב‰ם .˙ ספרי ˙ ‰בי ˙ חום ז‰ במערכ ˙ לב עבו„‰ ב ˘ ל ˙ בעלי מו‚בלויו 12-6 למי„ים ב‚ילי ˙ ספרנו לומ„ים ˙ בבי ים ˘ מ ˙˘ ‰ספר מ ˙ למי„י בי ˙ מ 50% . מעל ˙ מורכבו וב‰ עבור כל ˘ מי ח ˆ ו‚ ‰ע ˆ ‰יי ˙ ״ח. יכול ˙˙ ב ר מבחינ‰ ˙ למי„ מו‚בל יו ˙‰˘ למי„ים, ‡ך ככל ˙‰ רי ‡ו ‰יחי„ ˜ עי ‰עי ˆ לו ‰י‡ ‰‡מ ˘ ״ח ˙˙‰ ,˙ מוטורי לכל ˘ ‰ ‰נח ˙„ ו ˜ ‡ים מנ ˆ מי. ‡נו יו ˆ ו‚ ע ˆ ל‰בע‰ וליי ים ˆ , ו‡נו רו ˙ ו ˘‚ ור ˙ ונו ˆ , ר ˙ , „עו ˙ כוונו ˘ למי„ י ˙ ורך כך ˆ ייחס ‡לי‰ם. ל ˙‰ ם לי„י ביטוי ול ˙ ל‰בי‡ ‡ו ויעיל‰. כלומר, ˙ מ‚וונ ˙ ור ˘˜˙ ח ˙ „ם ולפ ˜ וב ל ˘ ח ר ‰מילים ˆ ‡ו ˙ , ‰רחב ˙ ור ˘˜˙‰ ‡ביזרי ˙˘‚ ‰נ ר בחיר‰ ו‰בע‰ ˘ יח ‰מ‡פ ˘‰ ˙ ‰רלוונטי ו‰רחב ר יוזמ‰, ˘ ״ח מ‡פ ˙˙ ב ˘ ימו ˘ , . בנוסף ˙ מ‚וונ ר ˘‡ „ ליט‰ ביום יום. ל„ו‚מ‰, יל ˘ ו ˙ טיבי ˜‡ ˙ פו ˙˙˘‰ ר ˘‡ וי ‰פנים בזמן ‰‡רוח‰ כ ˜ ‰ לני ˘˜ מו ב ˆ יוזם בע ˘ יכול לבחור ‡יז‰ ‡י ˘ „ מו, ‡ו יל ˆ בע ˙ ו ˜ ‡ינו יכול לנ יעזור לו ב‡רוח‰. ˙ וו ˆ לבחיר‰ ˙ ר ‰ז„מנויו ˙ יו ˘ ‰ כמ ˙˙ וב ל ˘ כמו כן, ח ˙ „עו ˙ ל‰בע ˙ ‰ז„מנויו ˙˙ ול ˙ ונו ˘ ˙ יו ˆ‡ בסיטו ים לעזור ˘ למי„ים ‡נחנו נ„ר ˙‰ ˙ ב מו‚בלו ˜ . ע ˙ ונו ˆ ור ˙ ו ˘ ים לב ל‡ לע ˘ ל ˘ ‡ים, ‡ך י ˙ יווך ‰מ ˙‰ ˙‡ ˙˙ ול ר ˙ יו ˘ ‰ כמ ˙ ר ל‰ם ל‰יו ˘ ל‡פ ˙ ומם על מנ ˜ „ברים במ טיביים. ˜‡ למי„ים, ˙‰ רב ˜ מי ב ˆ ו‚ ע ˆ ל יי ˘ יח ˘ רים ˘ ר מ‡פ ˘‡ כ בחיר‰ ˙ רו ˘ ן ‡פ ˙ ‚רים. מ ˙‡ ו ˙ ים עולים „ילמו ˙ לעי ˙ י בי ˜ בעמי„‰ על חו ˘‚ נ ˙‰ יכול ל ˙ ונו ˘ ˙ יו ˆ‡ בסיטו וב‰ ˘ ב‰ן ‡ין בחיר‰. כמו כן, ח ˘ ˙ יו ˆ‡ ‰ספר ובסיטו ון ˆ ר ˙‡ בל ˜ לפעמים ל‡ נוכל ל ˘ ˙ וו ˆ‰ „ˆ ‰‰בנ‰ מ למי„ ˙‰ „ˆ טרך לומר "ל‡", ו‰בנ‰ מ ˆ למי„ ונ ˙‰ ו ‡ו ˙ בחיר ˙‡ בל ˜ מי„ נוכל ל ˙ ‡ ו, ‡בל ל ˙ מענו ‡ו ˘˘ למי„ ‰ו‡ כי ˙ ול ˙ וו ˆ ך לכך, ‰מסר ל ˘ ונו. ב‰מ ˆ ר ˙‡ , ל‡ בכל ˙ בו ˘ ומח ˙ ונו ˆ ר ˙ עי„ו„ ל‰בע ˙ למרו למי„. ˙‰ ל ˘ ונו ˆ ר ˙‡ ˘ ן לממ ˙ י‰ ני ˆ‡ סיטו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=