שנתון מספר 37 - isaac 2022

18 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ל‡ ˘ , כך ı נו ממיליוני ‰חיים על פני כ„ור ‰‡ר ˙ מבחין ‡ו (. ו‡כן, Tardy, 2016) ל‡„ם ‡חר ˙ נו בטעו ˙ בו ‡ו ˘ יח וסטיים ˜‡‰ נו, על מ‡פייניו ˙ ל כל ‡ח„ מ‡י ˘ ול ˜‰ לכל ‡ח„ ˙ ייחו„י ˙ ולי ˜ ‰ ימ ˙ יפיים, מ‰וו‰ ח ˆ ‰ספ י ˘ מ ˙˘ עם מ ˙ ( . פעמים רבו Jacquemont, 2021) נו ˙ מ‡י ל ‰‡ייפ„/ ˘ ‰מכניים ˙ ולו ˜ ים ב ˘ מ ˙˘ "ח ‡נו מ ˙˙ ˙ וכנ ˙ עם ˙ ‰מ‚יעו ˙ וליו ˜‰ ˙ לטו ˜‰ ב ‡ו ב ˘ מח י‰ם ˙ ולו ˜ בין ˙ מסוימ ˙ רים ז‰ו ˆ ‰ מיי ˘ , ולמע ˙ ור ˘˜˙‰ י‰ם ˙ ולו ˜ ˙ לט ˜‰ .‰˙ ‰ ‰כי ˙ "ח ב‡ו ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˜ ‰ל‰ ל‡ ר ˜ פי ‰מ ˙˙˘ ר‰ למ ˘ פח‰ ‡פ ˘ ל בני ‰מ ˘ ‰ל‰ ‰‡חרים, ˜ ם מחברי ‰מ ˙ ול ‰מבחין ‡ו ˜ יר ב ˘ ל ל‰ם, עמו ‰ם ˘ ר ˙ י יו ˘ ‰ו ‡י ˘ בו מ ˘ י ˘ ול ˜ ‡ל‡ ב .˙ יכולים ל‰ז„‰ו מוע ˘ ו ל ˘‚ ר ˙‰ ‰ מ„‰ימ‰. ‰ם ˙ למי„ים ‰יי ˙‰ ˙ ‚וב ˙ ב‡‰ לי„י ביטוי ˘ ,˙ ל‰בו ˙‰ ‰ כר ƒ י‰ם ונ ˙ פחו ˘ בני מ ˙‡ יח סביב ˘ ‡ו ב ˙ לטו ˜‰‰ ל ˘ ˙ חוזרו ˙ מעו ˘‰ ב ל: ˘ לט. כך למ ˜ ול ‰מו ˜‰ ˙ לט‰ וז‰ו ˜‰‰ ‡ל על י„י ˘ ‰ל‰, נ ˜ "ח וחבר ‰מ ˙˙ ˘ מ ˙˘ , מ 19 י' בן יר. י' בחר ˘ י„ו ב ˜ פ ˙ ˙‡ ליט עבורו ˜ י ˘ ‰ˆ ‡מו מי ‰י‰ רו . ‰‡ם בכך ‰ו‡ בחר ˙ ‰כנס ˙ פלל עמו בבי ˙ ב‡„ם ‰מ מו? ˆ ‰ו על ע ˘ לספר לנו מ ,˘‚ ו„ מבט. בסוף מפ ˜ מי ˙ במערכ ˙ ר ˘˜˙ , מ 14 ˙ ' ב ˘ ל בני ˘ ˙ לטו ˜‰ פים כבר ‰יו ˙˙˘ מ‰מ ˜ בו לחל ˘ ‰ ע„יין ל‡ ‰וכנס ללוח, ˙ פח ˘ ל מ ˘ ‰ ול ˜ פח‰, ו ˘ מ לי". ˘ ‰ פח ˘ ל‰ ו‡מר‰ "‰מ ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ נכנס‰ ללוח ‰ל‰ ‰‡חרונים ˜ י ‰מ ˘‚ ולם ב‡ח„ ממפ ˆ ‡ ‰סרטון ‰ב רים ˘ ‰ ‰ל ˜ „ חברי ‰מ ˆ בו כי ˙ ן לר‡ו ˙ נ‰ זו. ני ˘ ל ורם ˙ פ„‰ על ˜‰ ו ˙ וך מו„עו ˙ , ר ˙ יו ˙ ור‰ מסונכרנ ˆ ב ר על ˘ ‰. ו‰‡ו ˆ בו ˜ וך ˙ מ ˜ „ ‰ם ‰פכו לחל ˆ יר, וכי ˘ ב .(3 )סרטון …˙ ר מכל מיל‰ נוספ ˙ פני‰ם מספר יו ˙ עו ˆ ב‡מ ˘ לכך ˙ נוספ ˙ ‰ עבורנו ע„ו ˙ ‰ל‰ ‰יי ˜ ‰מ ˙‡ ן ל‰‚ביר ˙ ופי פעול‰ מ‚וונים ני ˙ י ˘ ו ˙ י ˙ יר ˆ יב‰ י ˘ ח ‰ספר ˙ "ח בבי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˙ פו ˙˙˘‰‰ ˙„ מי ˘ ימו ˘‰ ‰ורחב ˙ נ‰ ‰נוכחי ˘ חומי ‰חיים. כבר ב ˙ בכל ˙ למי„ים נוספים וב‡ירועים בי ˙ יר‰ ‚ם ל ˘ ם ˘ "ח ל ˙˙ ב נ‰ ˘‰ סיום ˙ ומסיבו ˙ ב ˘ ˙ בלו ˜ ספריים נוספים, כ‚ון ר עם ˆ נו ˘ ‰ וף ‰פעול ˙ י ˘ נו ‰י‡ כי ˙ וו ˜˙ .˙ יו ˙˙ ‰כי י„, ויח„ נוכל ˙ ך ‚ם בע ˘ ‰ל‰ יימ ˜ ‰‰ורים סביב ‰מ ˙ בי ˙‡ ‰ח„ר )ו‡ולי ‡ף ˙ ‚בולו ˙‡ ı יך ולפרו ˘ ל‰מ נוספים ו‡ולי ˙ וו ˆ י ˘ , ‡נ ˙ נו ˙˘ מ ˙ ‰ספר( לעבר סביבו ‰ספר. ˙ בי ˙ ‰ל ˜ ‡פילו „ו‡ט עם מ :˙ ורו ˜ מ Jacquemont, G. (2021). A Change to the Sound of the Voice Can Change Your Very Rabinowitch, T. C., & Knafo-Noam, A. (2015). Synchronous rhythmic interac�on enhances children’s perceived similarity and Closeness towards each other. PLoS ONE, 10(4), 1–10. h�ps://doi.org/10.1371/journal.pone.0120878 Rabinowitch, T. C., & Meltzoff, A. N. (2017). Synchronized movement experience enhances peer coopera�on in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, 160. h�ps://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.03.001 Self-Iden�ty. Scien�fic American, h�ps://www.scien�ficamerican.com/ ar�cle/a-change-to-the-sound-of-the-voice-can-change-your-very-self-iden�ty/ Tardy, C. (2016). Voice and iden�ty. Handbook of Second and Foreign Language Wri�ng, 349–363. י: ˘ ול ‡י ˜" ר ˙‡ https://www.kolishi.co.il/- /blog/%D7%A1%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=