שנתון מספר 37 - isaac 2022

17 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ‰לב" ˙ יר ˘" ספר ˙ ל בי ˘ ˙ ‰ל‰ ‰ל‡ ורבלי ˜ רים - ‰מ ˘ ‚ם ‡נחנו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , יכל ˘ וע„י ,‰˜ , מור‰ למוסילומי בליס ˘ בו: ˙ י‚ו וכ ˆ‰ למי„ים ˙ ספר כוללני ל ˙ ‰לב" ‰ו‡ בי ˙ יר ˘" חינוך ˙ בי . כל ˙ ו ˙ כי 11- למי„ים ב ˙ 91 , ‰מונ‰ כיום 6-21 ב‚יל‡י ASD ל ˘ ˙ וני ˘‡ ‰ספר בעלי ‡בחנ‰ ר ˙ למי„י בי ˙ ˙ למי„י בי ˙ מ 52 . ו„ בינוני-‚בו‰ ע„ בינוני-נמוך ˜ פ ˙ ב בים, ˘ טרוני: מח ˜ "ח ‡ל ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ‰ספר ‰ם מ ˙ ם בעלי יכולו ˜ ו„ מבט. חל ˜ מי ˙ ‡ייפ„ים ‡ו מערכו ם ‡ינם מילוליים כלל. ˜ , וחל ˙ מו ˆ ומ ˆ מ ˙ מילוליו ‰ל‰ ‰מסיב‰ ˜ נים מ ˘ ˘ ז‰ כחמ ˙ יימ ˜ " ‰לב ˙ יר ˘" ב .˙ וו ˆ‰ , י‰ם ולנו ˙ פחו ˘ למי„ים, למ ˙ ‚‡וו‰ ‚„ול‰ ל ı ספריים ו‡ף מחו ˙ ‰ל‰ מופיע‰ ב‡ירועים בי ˜ ‰מ מענ‰ ˙ נ ˙ ‰ל‰ זו ל‡ נו ˜ ‰ספר. ‡ולם מ ˙ לי בי ˙ לכו ור ˜ ‰ מ‰וו‰ מ ˜ ר ‰מוזי ˘‡ , ‡ינם ורבליים ˘ למי„ים ˙ ל נול„‰ ˙ ‰ל‰ ‰ל‡ ורבלי ˜ יוני ‚„ול עבורם. ‰מ ˆ מוטיב יר‰, ˘ פעילים ב ˙ ל‰יו ˙ וך ‰‡מונ‰ כי ‚ם ל‰ם ‰זכו ˙ מ ‰ספר! ˙ ‰ ול‰ופיע בפני בי ˜ מ‰מוזי ˙ לי‰נו ˙ יו ˆ˜‡ ל ‡ינטר ˘ ן ˙ פע ˘‰ ב ˜ יר ‰עוס ˘ ר ע ˜ יים מח ˜ ˙ נ‰‚ויו ˙‰‰ ו ˙ ו ˘ ‰, על ‰‚י ˜ בסנכרון, כ‚ון מוזי ˙ ירו ˘ ע Rabinowitch & Knafo-Noam, ל יל„ים ) ˘ ˙ יו ˙ ‰חבר רים ‡לו ˜ (. ממח 2015; Rabinowitch & Meltzoff, 2017 ˙ פ ˙ ו ˘ מ ˙ לי ˜ מוסי ˙ ים בפעילו ˜ עול‰ כי יל„ים ‰עוס טוב‰ ˙ ויכול ˙ מו‚בר ˙ י ˙ פרו-חבר ˙ נ‰‚ו ˙‰ י‚ים ˆ מ ˙ ל פעילו ˘ ‰ ‡ כי בכוח ˆ י‰. עו„ נמ ˙ ר ל‡מפ ˙ יו רב ˜ ב ˙ ייכו ˘ ( ו ˙ „מיון )„ומו ˙˘ חו ˙ ל‰‚ביר ˙ מסונכרנ ר‰, כ‚ון ˆ˜ ˙ מסונכרנ ˙ מ„ובר בפעילו ˘ יל„ים, ‚ם כ כלי לעבו„‰ על ˙ ‰ יכול‰ ל‰וו ˜ ‰מוזי ˘ יפוף. ומכ‡ן ˙ ˙ , וכן לעבו„‰ על מיומנויו ˙ יו ˙ חבר ˙ מיומנויו לסביב‰ )ל‡חר ˙ ב‰ וערנו ˘˜‰ , כ‚ון ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ב ˘˜ מיר‰ על ˘ , ור ˙ ˙ יח ˜ ור ול ˙ נ‰ ל ˙ ‰(, ‰מ ˜ ולמוסי ם מטר‰ ˘ וף פעול‰ ל ˙ י ˘ ב ˙ י ˙ˆ בו ˜ ‰„ ף, עבו ˙ ו ˘ מ ‚יל. ˙ ו‡מ ˙ מ‰נ‰ ו ˙ בפעילו ˜ וך עיסו ˙ ‰ , וכל ז ˙ פ ˙ ו ˘ מ ‡נו ל„רך... ˆ ‰ל‰ וי ˜ ‰מ ˙‡ ים ˜‰ ‡ז ‰חלטנו ל ‡ימים ˙ למי„ים ‰מ ˙‰ ˙ ‰, בחיר ˆ בו ˜‰ ˙ מטרו ˙ ‰‚„ר ני ˘ ל ˘ ˙ ופי ˙ י ˘ ‰„ עו בעבו ˆ ירים בו ˘‰ ˙ ‰ ובחיר ˆ בו ˜ ל ‚יל, כולם ˙ˆ בו ˜ ‰˙ למי„ים ב‡ו ˙ ‰. נבחרו ˆ בו ˜‰ מנחי ˙ חיל ˙ ם ב ˜ ם מנוסים וחל ˜ "ח - חל ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ירים מוכרים ˘ חיל‰ ‰יו ˙ נבחרו ב ˘ ירים ˘‰ . ‰ליך ˙‰ ר ‰פר„‰ ˘ ב ‰מ‡פ ˆ˜ למי„ים, ובעלי מ ˙‰ ו‡‰ובים על ˙ ור ˘˜˙‰ עי ˆ ב‡מ ˘‡ לטו מר ˜ ירים ‰ו ˘‰ . פטים ˘ בין מ ˘‚ רים במפ ˙ נ‰ מיו ˙ למנוע זמני ‰מ ˙ ונים על מנ ˘‰ ˙‡ יונל ו ˆ ‰ר ˙‡ ‚נו ˆ‰ ון ˘‡ ‰ל‰ ‰ר ˜ ‰מ ˘‚ מו. במפ ˆ ע ˙‚ˆ מ ˙ עו ˆ למי„ים ב‡מ ˙‰ ‰ בפני ˆ בו ˜‰ ˙ מטרו .˙ ומוסמל ˙˘‚ מונ "ח ˙˙‰ עי ˆ ר ב‡מ ˆ˜ יח ˘ חו ב ˙ ‰ל‰ נפ ˜ י ‰מ ˘‚ מפ למי„ ˙ רנו לכל ˘ פים. ל‡חר מכן ‡פ ˙˙˘ ל ‰מ ˘ ונים ˘‰ ירים ˘‰ חיל, וס„ר ˙‰ ‰ ל ˆ יר ‰י‰ רו ˘ ‰ לבחור ב‡יז ‰ל‰. ל‡חר ˜ חברי ‰מ ˙ ולו ˜ ˙ בע על פי ספיר ˜ נ ˘‚ במפ יר, ˘ לו ב ˘ „ י ˜ פ ˙‰ ˙‡ ר ˘ ורו ˙ למי„ ב ˙ מכן כל ע‰ ˆ בו ˘‚ ‡ים לו. בסוף ‰מפ ˙ "ח ‰מ ˙˙‰ עי ˆ ב‡מ י‰ ˆ˜ ע רפל ˆ ‰ לב ˙ ‰ ‰יי ˙ מטר ˘ ,‰ ר ˆ˜ סיכום ˙ יח ˘ למי„. ˙ ל כל ˘ ‰מבט ˙„ ו ˜ מנ ˘‚ על ‰מפ לנו ˘ ף ˙ ו ˘ ‰ליך „ינמי ומ ˙ ‰ ‰יו ˙ ‰ ו‰נחיי ˆ בו ˜‰ ˙ בניי ˙ פ ˙ ו ˘ וב מ ˘ מ ˙ יח ˘ יימנו ˜ ˘‚ כמנחים. בסוף כל מפ ‰ב‡. ˘‚ חים למפ ˜ נו ל ˜ מו ו‰פ ˆ ע ˘‚ ‰מפ ˙ על ‡ו„ו ול ‡ח„ לבנים ˜ לטו ב ˜ ירים כולם ‰ו ˘‰ ‰„רך ˙ חיל ˙ ב ל ע„י(, ‡ולם ˘ ‰ ול ˜) ˙ ול ‡ח„ לבנו ˜ לומי( וב ˘ ל ˘ ולו ˜) ן ˙ ל כולם ועל מ ˘ ˙ פו ˙˙˘‰‰ רי ‰י‰ על ˜ ‰עי ˘‚„‰ ונים. ˘‰ עים ˆ ב‡מ ˙ נסו ˙‰ ן ל ˙ ני ˘ ככל ˙ רבו ˙ ‰ז„מנויו "ח ‰י‰ ˙˙‰ עי ˆ ב‡מ ˘ ימו ˘ למי„ים ל ˙ ן ל ˙ ני ˘ יווך ˙‰ מם ל‡ ב‰כרח ‰יו ˆ ים ‡ף פיסי, ו‰עזרים ע ˙ רב, לעי ‰ליך ‰למי„‰ ˙ מ ˜ למי„, כחל ˙ ר לכל ˙ ‡ימים ביו ˙ ‰מ ולם ˆ˘ ,‡ בסרטון ‰ב ˙ ן לר‡ו ˙ ל‰ם. כך ני ˘ לנו ו ˘ ב‰„ר‚‰ .(1 )סרטון ‰ל‰. ˜ ‰מ ˙ מ ˜‰ ל‡חר ˘„ כחו יווך. ‰‡ייפ„ ‰ונח על זרוע ˙‰ ˙„ מי ˙‡ ˙ חלנו ל‰פחי ˙‰ כלל, ב‡ופן ˙˘‰ ˙ ור ˘˜˙‰ למי„ים ולוח ˙‰ מול יבל ˜ „ למי ˙ . כל ˙ מ‡ו ˆ ר ע ˙ למי„ים יו ˙ ר ל ˘ ‡פ ˘ ו ˙ מונ ˙ ‡ עם ˙ ר סומן על י„י ˘‡ , יר ˘ בוע בכל ˜ „ י ˜ פ ˙ ל "ס„ר ‰פעל‰" כ„י לסייע ל‰ם ˘ ‰„ ו ˜ עליו, ו‰וכנס‰ פ מם ˆ ע ˙ ור ˘˜˙‰ ‡ים. ‚ם עזרי ˙ ב ‰מ ˆ˜ יר ב ˘ ל ו„ מבט ˜ מי ˙ במערכ ˘ מ ˙˘‰ חלנו ל ˙‰ ר ˘‡ ‡מו, כ ˙ ‰ו מם ˆ ע ˙ ור ˘˜˙‰ ‰ ל‰, עזרי ˜˜„ ‰ז ˘ ‰„ למי ˙ עבור ‡˙ ב‡ייפ„ נוסף עם ˘ ימו ˘ ‰˘ רכי‰, וכן נע ˆ ‡מו ל ˙ ‰ו מסר ‚„ול ‡ח„ בלב„ בכל עמו„. ˙„ ו במי ˘‚ ו‰ור ˙ יו ˙ ‰‡לו ‰יו מ‰ו ˙ ‡מו ˙‰‰ כל ‰סנכרון ˙„ למי„ים ‰חלו ל‰פ‚ין ובמי ˙‰˘ ˙ מ‡ו ˆ ‰ע בסרטון ‰ב‡, ˙ ן לר‡ו ˙ ני ˘ ‰‰ולך ו‚ובר ביני‰ם, כפי וך ˙ , מ ˙‡ ובכל ז .(2 )סרטון נ‰ ˘‰ ע ˆ ולם ב‡מ ˆ ר ˘‡ למי„ים על‰ כי ‡ף על פי ˙‰ י‰ עם ˆ˜ ‰רפל ˙ יחו ˘ . וכך, ˙ פחו ˘ רובם ‰יו נל‰בים, ‰יו ביני‰ם ‚ם כ‡לו ˘ ם ˙ ל ‡ו ˘ ‰ י ˆ ‰מוטיב ˙„ מי ˙‡ ון ל‰‚ביר ˆ וך ר ˙ מ י‰ם ˙ פחו ˘ בני מ ˙‡ ליט ˜‰ למי„ים, נול„ ‰רעיון ל ˙‰ יר‰, כלומר, כל בן ˘‰ י„י ˜ פ ˙ ‰ל‰ ב ˜ ל חברי ‰מ ˘ יווינו ל‰‚ביר ˜ ‰ל‰. ב„רך זו ˜ למי„ במ ˙ ‚ˆ פח‰ יי ˘ מ ‰ל‰ ˜ ל חברי ‰מ ˘ ˙ י ˘‚ ‰ר ˙ ‰מעורבו ˙„ מי ˙‡ ˙‡ מעבר ל‰על ˘ ברר לנו ˙‰ ‰ ‰ליך. ע„ מ‰ר ˙ ב , לפי ˙ . ז‰ו ˙ ל ז‰ו ˘ ‰ ‡ל ˘ ים ב ˜ י‰, ‡נו עוס ˆ ‰מוטיב נו ליחי„ים במיננו, ˙ ‰ופך ‡ו ˘ ‰ י‰, ‰י‡ מ ˙ מ‰‚„רו ˙ ‡ח

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=