שנתון מספר 37 - isaac 2022

למי? .21 , יל„ים ובני נוער מ‚יל ‡פס וע„ ‚יל ˙ פעוטו בים? ˘ ‡יפ‰ ‡נחנו יו לים ˘ ‰יובל, ירו ˙ רי ˜ ,84 מרי‰ו לוין ˘ ‰חולים ‡לי"ן, רחוב ˙ בי לכמ‰ זמן? ‡ל ˘ יו„ ‰מו ˆ‰ ‚ לוי בסו ˙ , ים ˘„ חו 6 – 3 ?˙ מ‰ ‰עלו ‡ל. ˘ יו„ ‰מו ˆ‰ ‚ ‡ם לסו ˙‰ בע ב ˜˙ ו ˙ עלו ˘ י ˘„ • ביטוח חו „ון. ˜ פי ˜'ˆ ‡יר ˘‰ ל ˘ • בנוסף י יו„. ˆ‰ ˙ מסיר ˘‚ ‰חולים למפ ˙ ופ ˜ מ ˙ חייבו ˙‰ • ‡ילים? ˘ מ‰ ‡נחנו מ ול ˜ • פלטי ו„ מבט ˜ מי ˙ • מערכו • ט‡בלטים ו‡ייפ„ים ‚ים, עכברים מיוח„ים(. ˙ , מ ˜ ‰ )‚'ויסטי ˘‚ • עזרי ‰נ :˙ ור ˘˜˙‰ ˙ וכנו ˙ ˙ נו ˜˙ בים ו‰‡ייפ„ים מו ˘ • על ‚בי ‰מח .(IOS ˙ ולמערכו ˙ בי חלונו ˘ למח ˙ ‡מ ˙ - ‚רי„ )מו (IOS ל – ˜ ר ˙ ‡מ ˙ '‡ט )מו ˆ‡ - ט המרכז להשאלת מכשירי תקשורת באלי"ן Marion G Polak תרומת קרן .˙ ור ˘˜˙ ל ˙ ‰זכו ˙‡ ˘ לכל יל„ י ˘ ‡נו ב‡לי"ן מ‡מינים ו. ˙ פיע על סביב ˘‰ , לבחור ול ˘˜ , לב ˙ ו ˘‚ ל‰ביע ר ˙ ‰זכו .˙ ור ˘˜˙ ירי ˘ מכ ˙ ‡ל ˘‰ ‰מרכז ל ˙‡ מנו ˜‰ , ורך כך ˆ ל ˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ וף פעול‰ מל‡ עם מ ˙ י ˘ ‰מרכז פועל ב .ı ויל„ים מכל רחבי ‰‡ר ˙ פחו ˘ מ ˙ ר ˘ ומ ‡ילים? ˘ ‡יך מ ו„ מבט: ˜ מי ˙ ט‡בלטים ומערכו ˙ ‡ל ˘‰ • נספח ‡' ˘ ל ‰יל„ ל‰‚י ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙/ לינ‡י ˜ על .˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ למ shikum_natali@moh.gov.il :˙ וב ˙ לכ ור ˆ כם ו‡נו ני ˙˘˜ ב ˙‡ יפנ‰ ‡לינו ˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ מ ר. ˘˜ עמכם :‰˘‚ ול, ‡ייפ„ים ועזרי ‰נ ˜ פלטי ˙ ‡ל ˘‰ • ‡ל‰ ˘‰‰ ˙˘˜ טופס ב ˙‡ ‡ למל ˘ י „ם. ˜‰ ר ב ˘˜ ור עמכם ˆ ר ‡לי"ן( ו‡נו ני ˙‡ )מופיע ב .˘‡ י‡ום טלפוני מר ˙ ים ב ˘ יו„ נע ˆ‰ ˙ ‡ל‰ ו‰חזר ˘‰‰ ר ˘˜˙‰ ן ל ˙ מוע„ ‰חזר‰ ולבירורים, ני ˙ ביע ˜ ל 02-6494277 :‰ למספר טלפון ז 15:00 „ ע 8:00 ˙ עו ˘ בימים ‡'-‰', ב "ח וטכנולו‚י‰ ˙˙ ˙ י ‰ערכ ˘‚ ע מפ ˆ ן לב ˙ ב‡לי"ן ני ל ˘ ˙ חייבו ˙‰ ועי, עם ˆ˜ רב מ ˙ וו ˆ - על י„י ˙ מסייע .˙ נוספ ˙ ‰חולים ולל‡ עלו ˙ ופ ˜ חולים ‡לי"ן. ˙ ר בי ˙‡ ו‡ ב ˆ ן למ ˙ "ח ני ˙˙ ˙ ל‰ערכ ˜ טופס ‡ינטיי tatach@alyn.org ‰מייל: ˙ וב ˙ לוח לכ ˘ ל ˘ י מוע„ ‰ערכ‰. ˙ ביע ˜ ר ל ˘˜ ור עמכם ˆ ו ני ˙ ליח ˘ ל‡חר מילוי ‰טופס ו 02-6494280 ‡ו 02-6494277 : טלפונים לבירורים 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=