שנתון מספר 37 - isaac 2022

15 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 סיכום ום ל‰ביע ˜ ן מ ˙ ט נ ˜ ‰פרוי ˘ ‡נחנו מ‡מינים • יים ˙ ליחסים ‰חבר ˙ ורו ˘˜‰ ˙ ‰יו ˙ ו ˙ ו ˘ חו ˙ ,˙ בו ˘ מח יח ˘ יים ˜ ום ל ˜ ״ח וחברי‰ם. ‰י‰ מ ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ .˙ יו ˙ חבר ˙ ‰ז„מנויו ˙ י ו‰‚בר ˙ ילוב חבר ˘ ב‰ על ˘ ומח כ„י ˙ ועי ˆ˜ בעבו„‰ רב מ ˙ יבו ˘ ‡נחנו רו‡ים ח • י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˙ י ˙ ‰חבר ˙ פו ˙˙˘‰‰ ˙‡ ל‰‚ביר ים ‰רב‰ כ„י ˘ ‡ ועו ˘ ים לנו ˘ ‰ ר‚י ˙ י ‰כי ˙ וו ˆ . ״ח ˙˙‰ ן ˙ „ נ ˜ ט ‰ממו ˜ למי„ים, ‡בל ‰פרוי ˙‰ ˙‡ לב ˘ ל יב‰. ˘ יח ו‰ח ˘‰ י„ום ˜ ל ˙ מס‚ר ˙ בו ˘ ו‰מח ˙ ‡לו ˘‰ עם ˙ ‰‰יכרו ˘ ווים ˜ ‡נחנו מ • ˙ י ˙˙ ״ח וחברי‰ם, יח„ עם עבו„‰ כי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ בנו‚ע ˙ ו ˙ ‰ בכי ˘ ‰נע ˙‡ פר ˘ , יכול‰ ל ˙ ועי ˆ˜ רב מ ספר ‡ון. ˙ ״ח בבי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ י ˙ ילוב ‰חבר ˘ ל Biggs, E. E., & Snodgrass, M. R. (2020). Children’s perspec�ves on their rela�onships with friends with and without complex communica�on needs. Research and Prac�ce for Persons with Severe Disabili- �es, 45(2), 81-97. Huer, M. B., & Threats, T. T. (2016). Shared responsibili- �es for full par�cipa�on in society: Planning further integra�on of the ICF into AAC. Perspec�ves of the ASHA Special Interest Groups, 1(12), 83-93. Klein, C. (2017). Communica�on and developing rela�onships for people who use augmenta�ve and alterna�ve communica�on. Assis�ve Technology Outcomes & Benefits, 11(1), 58-65. Teachman, G., McDonough, P., Macarthur, C., & Gibson, B. E. (2020). Interroga�ng inclusion with youths who use augmenta�ve and alterna�ve communica�on. Sociology of health & illness, 42(5), 1108-1122. :˙ ורו ˜ מ g uy . r ud@gma i l . c om 0 5 2 - 2 8 8 9 3 7 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=