שנתון מספר 37 - isaac 2022

14 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 מנחים ˙ רונו ˜ ני ע ˘ בעו ˜ ״ח״ נ ˙˙ ˙ˆ בו ˜״ ˙ במס‚ר ט: ˜ וע ‰פרוי ˆ כנון ובי ˙ עמ„ו לנ‚„ עינינו ב ˘ ריים ˜ עי י ‰טיפול ˘ ל כל ‡נ ˘ ועי ˆ˜ וף פעול‰ רב מ ˙ י ˘ .1 ˙ , מרפ‡ו ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ו‰חינוך בבי‰״ס, כולל יים, מחנכים, ˘‚ רפיסטים, מטפלים ר ˙ , פיזיו ˜ בעיסו ועיים וסייעים. ˆ˜ מורים מ למי„ים ˙‰ ל ˘ ˙ ו ˘‚ ובר ˙ ב„עו ˜ ט עוס ˜ ‰פרוי .2 נטיים ˙ ‰‡ו ˙ ולו ˜ ב ˙„˜ ממו ˙ ייחסו ˙‰‰ מם. לכן ˆ ע ״ח וחברי‰ם. ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ „ מ ˆ עולים מ ˘ ט ˜ לבי ‰פרוי ˘ נ‰: ˘‰ לבים ל‡ורך ˘ ‰ נערכ‰ ב‡רבע ˙ ‰פעילו ‡˘ בנו ˙ יח ומו„עו ˘ ˙‡ ל‰על ˙ ו ˙ בכי ˙ פעילויו .1 ‰˙ ‰לימו„ים. בכל כי ˙ נ ˘ ˙ חיל ˙ ון נערך ב ˘‡ לב ‰ר ˘‰ .˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ ‰ועברו על י„י ˘ ˙ יימו פעילויו ˜˙‰ עי ˆ ל‚בי ‡מ ˙ ‰מו„עו ˙‡ ˙ ‰רעיון ‰מרכזי ‰י‰ ל‰עלו יב‰ ˘ יח וח ˘ „„ ים ב‰ם ולעו ˘ מ ˙˘ למי„ים ‰מ ˙ ״ח ו ˙˙ וחים. ˙ פ למי„ים עבור ˙‰ על י„י כלל ˙ ‡נונימיו ˙ ‡לו ˘ ˙ יב ˙ כ .2 "ח ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ מ עלו ˘ ˙ נו ˜ ו‰מס ˙ בו ˘ ‰מח ˙ בו ˜ ני ובע ˘‰ לב ˘ ב בו ˙ ( כ ˙ ו ˙ י ‰כי ˙ וו ˆ למי„י בי‰״ס )בסיוע ˙ ,‰˙ בכי ר ˘˜ ב ˙ ‡ול ‡ו ל„ע ˘ ים ל ˆ ‰יו רו ˘ ˙ ‡נונימיו ˙ ‡לו ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ ˙ וו ˆ . ״ח ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ״ח ולמ ˙˙ ל ‡ים מרכזיים. ˘ לנו ˙ ‡לו ˘‰ כל ˙‡ ריכז ‡ל‰" ˘‰ סרטון בס‚נון "סליח‰ על ˙ ‰כנ .3 ל ע„י, ‰מור‰ למולטימ„י‰, ˘ ‰ י וב‰ובל ˘ לי ˘‰ לב ˘ ב כל ˙‡ , ו ˙ ‡לו ˘‰ ˙‡ ו‡לים ˘ למי„ים בבי‰״ס ˙ ילמנו ˆ ילומים ˆ‰ ˙‡ . ״ח בבי‰"ס עונים עלי‰ן ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ מ ‡ל‰״. ˘‰ ל ״סליח‰ על ˘ ערכנו לסרטון בס‚נון ˙ ומ‚וונו ˙ יו ˙ יר ˆ סיכום י ˙ "ח - פעילויו ˙˙ יום .4 ˙ ו ˙ י ‰כי ˙ וו ˆ וכננו על י„י ˙˘ ˙ ו ˙ בכי י‡ ‡ו ˘‰ ‰ יום ˘ ט ‰י‰ למע ˜ ל ‰פרוי ˘ לב ‰רביעי ˘‰ ל ‰סרט "סליח‰ על ˘ ‰‚ˆ‰ חיל ב ˙‰ ״ח״. ‰יום ˙˙ ״יום . ל‡חר מכן, כל ˙ ו ˙ "ח" לכל ‰כי ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ‡ל‰ - מ ˘‰ ור ˘˜‰ ‰ו ˘ ר כל ˆ ו ˙ ‡ו ˙ י‚‰ פעילו ˆ‰ ‰ ‰כינ‰ ו ˙ כי ‡ם ˙‰ ‰ ב ˙ ל‰, כל כי ˘ יים ˙˙ ״ח ‰כי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ למ ‰˙ ‰כי ˙ וו ˆ ל ˘ ו ˙ ל‰ ובעזר ˘ ‚רים ‰ייחו„יים ˙‡ ל בין ˙ חרו ˙ ר ‰י‰ ‚ם מעין ˆ ו ˙‰ . ‰חינוכי ו‰טיפולי ״ח ‰עבירו ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ‰ ‚׳ מ ˙ ל, בכי ˘ . כך למ ˙ ו ˙ ‰כי ‰ ט׳ ‰כינו ˙ ‰; בכי ˙ ל ‰כי ˘ י ˙ נ ˘‰ ‡˘ י בנו ˙˙ יעור כי ˘ יים יום יומיים ˘˜ ‚ י ˆ מ ˘ , ״ח ˙˙ על ˜ חי ˆ סרט ‡ילם מ וך ˙ ‰‚ ‰ י׳ ‰כינו עו ˙ ‰; בכי ˙ ״ח בכי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ רכים לל‡ ˆ ‰מ ˙‡ י‚ו ˘‰ ״ח ו‚ם ˙˙ עי ˆ ב‡מ ˙ ור ˘˜˙ י ומור‰ ל„רמ‰, ˘‚ מטפל ר ˙ ‰ י״‡, בעזר ˙ מילים; בכי ״ח; ˙˙ ל ˙ ורו ˘˜‰ ˙ ונו ˘ ˙ יו ˙ חבר ˙ יו ˆ‡ ‰מחיזו סיטו ˙ ‰מטמון בעזר ˙‡ ˘ חפ ˜ ח ˘ ‰ י״ב נערך מ ˙ בכי ˙ יו ˙ יר ˆ י ˙ ״ח, וכמובן, ‰יו עו„ ‰רב‰ פעילויו ˙˙ עי ˆ ‡מ .˙ נוספו ˙ ובו ˘ וח פיי‰ בסרטון ˆ ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=