שנתון מספר 37 - isaac 2022

13 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 "ח" ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למי„ים מ ˙ – ‰ ‡ל ˘‰ "סליח‰ על ;˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ , י ˜ ‚י‡ רו„ובס ;˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,˜ למ ˜ נ„ין ל-‡ביב ˙ ," , מור‰ למולטימ„י‰ - בי‰"ס "‡וןע„י ב‡ס‡ ˙ י ˙ ממלכ ˙ חינוכי ˙ ספר "‡ון" ‰ו‡ מס‚ר ˙ בי ˙ מורכבו ˙ מוטוריו ˙ ויו ˜ מוחין ול ˜ ו ˙ י ˘ למי„ים עם ˙ ל ˙ ו ˙ למי„ים בכי ˙ 150- למי„‰. בבי‰"ס כ ˙ בעלי יכולו "ח. ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ מ‰ם מ 15% .‚" ‡'-י ע ˜ ר ל יחסים ˘ ימור ˘ יר‰ וב ˆ ים בי ˘˜˙ ״ח מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ Klein,) י ˙ ויים בבי„ו„ חבר ˆ רים רבים מ ˜ יים ובמ ˙ חבר ˙ ‡רים כי ‰נחו ˙ "ח מ ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ (. בני נוער ‰מ 2017 ˙ י‰ם מבי‡ו ˙ יכולו ˙ „ חברי‰ם על ‡ו„ו ˆ מ ˙ ‚ויו ˘ .(Teachman et al., 2020) יים ˙ יום יחסים חבר ˜ יים ב ˘˜ ל יים ל‰בין ˘˜ ‡רים ˙ "ח מ ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ חברי‰ם ם כל‡ ˙ רים רבים חווים ‡ו ˜ "ח ובמ ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ מ ˙‡ .(Biggs & Snodgrass, 2020) יים ˙ פ‰ ‡ו רמזים חבר ˘ מבינים . ‚ם ˙ ו‡ר בספרו ˙ לנו ב״‡ון״ „ומ‰ למ ˆ‡ י ˙ ב ‰חבר ˆ ‰מ ״ח ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ יים ˘˜ ן ל‰בחין ב ˙ לנו ני ˆ‡ מ‡י ˆ יים ב‡ופן ע ˙ רים חבר ˘˜ מר ˘ וחברי‰ם ל י ˘ מ ˙˘ ‡ינם מ ˘ למי„ים ˙ רים בין ˘˜ וו‡‰ ל ˘‰ )ב ‰˙ ״ח ו‚ם חברי‰ם לכי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ״ח(. ‚ם מ ˙˙ יים. ‡נו רו‡ים ˙ יים ‰חבר ˘˜ ורים ל ˘˜‰ ‚רים ˙‡ מעלים י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ‰ ו‰‰כל ˙ פו ˙˙˘‰‰ י„ום ˜ ב ˙ יבו ˘ ח חומי ‰למי„‰ ו‰חבר‰ בבי‰"ס. ˙ "ח בכלל ˙˙‰ (2016) ל ˘ יעיל ˘ ימו ˘ . טענו כי Huer & Threats יים ˜˙‰ ל‰ם יכול ל ˘ "ח ˙˙‰ עי ˆ ים ב‡מ ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙ ר ˘ ומ‡פ ˙ בל ˜ ‰מ ˙ י ˙ סביב‰ חבר ˙ יימ ˜ ר ˘‡ כ וו‰ ומל‡ ˘ ˜ "ח כחל ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ י‰ עם מ ˆ˜‡ ‡ינטר בחבר‰. י ˙ נ ˘ " "ח ˙˙ ל "יום ˘ חנו מו„ל ˙ ל ‰בנ‰ זו פי ˘ ב ˙ ור ˘˜˙‰ „רכי ˙‡ וף ˘ , כ„י לח ˙ ונו ˘ ˙ ב‚רס‡ו למי„ים, ל‰‚ביר ‰בנ‰, לעו„„ ˙ ול ˙ וו ˆ , ל ˙ ונו ˘‰ ב‡ופן ˙ ו ˙ "ח בכי ˙˙ ב ˘ ימו ˘‰ ˙‡ י‰ ול‰טמיע ˙ ‡מפ "ח כללו בעבר ˙˙ ל ימי ˘ טים ˜ יום יומי וטבעי. פרוי ı , "‰מירו ˜ כמו ‰פנינ‚, סיפורי פלייב ˙ פעילויו וררים ˘ "ח מ ˙˙ ˙ חרו ˙ , ט ˜˘ פ‰ ב ˜ ˙ למיל-‡ון", בי ל יום ˘ ˘‚„‰ ‡" פ ˘˙ נ‰"ל ˘ ט‰. ב ˜˘ ר ˜ בו ˙ ו‡רוח ר‡ ˜ ט נ ˜ י. ‰פרוי ˙ י ‰י‰ על ‰‰יבט ‰חבר ˙ נ ˘‰ "ח ˙˙‰ "ח". ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ‡ל‰ - מ ˘‰ "סליח‰ על ‡ל‰ – ˘‰ פ"‡ - סליח‰ על ˘˙ "ח ˙˙ יום "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ וף ˙ י ˘ ב ˙ ור ˘˜˙‰ לינ‡י ˜ ˙ וו ˆ וכנן על י„י ˙ ט ˜ ‰פרוי ט ‰יו ˜ ‰פרוי ˙ עם ע„י, מור‰ למולטימ„י‰. מטרו י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ „ חברי‰ם ˆ מ ˙ ‚ויו ˘ ˙ ‚בר על ‰נחו ˙‰ ל י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ י‰ם ˙ יכולו ˙‡ ‰, ל‰כיר ˙ "ח בכל כי ˙˙‰ ˙ ל‚בי ‰‚בר ˙ י ˙˙ יב‰ כי ˘ יח וח ˘ יים ˜ "ח ול ˙˙‰ למי„י ˙ לכלל ˙ יו ˙ ו‰חבר ˙ יו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ‰‰ז„מנויו "ח. ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ „ למ ˜ ‰ וב‡ופן ממו ˙ ‰כי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=