שנתון מספר 37 - isaac 2022

12 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 פח‰ ˘ ם מ ˙‡˘ ˘ ים כ‡ן ו‡נ י מר‚י ˘ י מ‡ו„ מ‡ו„ ל‡נ ˙ חבר ˙‰ ל י ˘ ים ˘ כם ב„ברים ‡י ˙‡ ף ˙˘ ‡נ י מ ˘ ‰ ל י עם ז ˘ ‰ נ י י ˘ ים ˘ רו‡ ל‡נ ˜ ל י ל ˘ ן ספרים ˙ ‡נ י נ ו ˘ ‰ עוברים על י י ‡ו בז ˘ ים. ˜ חו ˆ ים ˘ ‡נחנ ו עו ˘ ‰ ובז ל ום ˘ „ ‡נ י בכל ‰ח„רים ב‡‚ף ל‰‚י ˘ ר כ ˜ ‡נ י עובר כל בו לכו לם וכו לם ˙ ר‡ו ˙‰ ‰ ‡נ י ‡ומר ל ˙ ‡נ י ‰ו לך ‰בי ˘ לכו לם וכ ‰ טוב‰ ˘‚ ן ‰ר ˙ ו י ום טוב וז‰ נ ו ˙ ר‡ו ˙‰ ‡ומרים ל י בחזר‰ ל ום עבו„‰ וז‰ ˜ ‰חום ‰ז‰ בכל מ ˙‡ ו נעימ‰ מ‡ו„ כי ‡י ן ים טובים וחמים ˘ מר‡‰ כמ‰ ‡נ ˜ ל‡ מובן מ‡ל י ו בכל ל וז‰ ר ˙ ב על י‰ ‚ם בבי ˘ ‡נ י חו ˘ ‡„יר ˜ ל י סיפו ˙ נ ˙ ם. ‰עבו„‰ נ ו ˙‡ כם ו‡נ י ˙‡ „ ביח ˙ וב בעבו„‰ ו ל‰י ו ˘ ˙ ומחכ‰ כבר ל‰י ו י ו‰עריכו ˙ כו לם ‡‰בו ‡ו ˘ ‰ספר ˙ י בבי ˙ ‰י י ˘ כמו ˘ מר‚י מי„. ˙ ‡ר כך ˘ ז‰ י י ˘ י ו ˙ ‡ו י ˙ י על י‰ ו ל‡ „מי י נ ˙ כל ˙ י מו ל ‰עירי י‰ וכל ‰זמן ‰ס ˙ פעם ‚ר מי ים ˘ ז‰ ‰י‰ סימן מ ˘ ב ˘ ‡נ י יעבו„ ב‰ י ום ‡ח„ ו‡נ י חו ˘ ‡נ י עוב„ ˘ ‰„ ‡נ י יעבו„ ב‰ י ום ‡ח„ ועוב ˘ ‰בור‡ ‡מר ל י ˘ ל י ˘ ‰ רומ ˙ ר ב ˙ י י ו ˙ מעו ˘ מ ˜ חל ˙ ח ˜ ל י ‰י‡ ל ˘ ‰ ‡יפ ˘‰ .‰ פ .ר" ˙ פיע י ו ˘ ‚„ו ל ממנ‰ ומ ˜ חל ˙ לעירי י‰ ו ל‰י ו ל מי ˘ ‰ לח ˆ‰ ר‡‰ ‚„ול‰ וסיפור ˘‰ ‡ ‡י‚ור, ‰ו ח. ˙ פ ˙‰ יך לחלום ול ˘ ים חלום וממ ˘‚‰˘ ר‰ ע„י ‡בר‰מי : ˘˘ כמו ˘ , ‡ני מ‡מינ‰ בכל ליבי חיל ˙ יך ‡לייך ‚ם.. ז‰ מ ˘ חיל ממני וממ ˙ "ז‰ מ ˙‡ ל‰פוך ı ז‰ ‰‡ומ ˙ י‡ו ˆ יך למ ˘ מ„מיון וממ יך ˘ ע„ וממ ˆ חיל ב ˙ ; ז‰ מ ˙ יים ל‰ז„מנו ˘˜‰ ˙ ו ˘ חיל מ‡„ם ‡ח„ ועובר ל‡נו ˙ במסע ז‰ מ כול‰". ל ˘ ינוי ˘ במ‰לך ˜ חל ˙ ח ˜ ל ˘‚ ומר ˜ ב‰חלט מספ ˙‡ ליח ל‰רחיב ˆ "ח ומ ˙˙ ב ˘ מ ˙˘ ‡„ם ‰מ יו. ˙ יכולו ˙‡ ˙ ו ˆ לו ולמ ˘ יים ˙ ור ˘˜˙‰ ‰מע‚ליים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=