שנתון מספר 37 - isaac 2022

11 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 חיל בחלום.." ˙ ע„... ז‰ מ ˆ חיל ב ˙ "ז‰ מ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , רוזן ı ניי„י ˙ „"ר רוני יר ˘‰ וך ˙ יטוט מ ˆ יב‰ ב ˙ ‰כ ˙‡ חיל ˙‰ י ל ˙ בחר ע„". ˆ חיל ב ˙ ל ע„י ‡בר‰מי "ז‰ מ ˘ ים חינוכיים, ל‰ורים ˙ וו ˆ ‡ני מעביר‰ ל ˘ ˙ ‡ו ˆ ב‰ר ריך ˆ˘ פט ˘ ‰מ ˙‡ ‰ פים לרוב ‡ני מוסיפ ˙ ו ˘ ול חומים ˙ ונ‰ מ ˘ טנים, כי ב ˜ ע„ים ˆ חיל ב ˙‰ ל נו ‡ורך רוח. ˙ מ‡י ˙˘ "ח „ור ˙˙ - ‡חרים ˘ י ˘ ˙ ף בסיפור ‡ח„, למרו ˙˘ י ‰יום ל ˙ בחר ר‡‰ ‚„ול‰. סיפור על ˘‰ ‡ עבורי ‰ו ˘ כמ‰.. סיפור ˘ מ ˙˘ נ‰ ‰‡חרונ‰ ו‰ו‡ מ ˘ ב ˙ י ללוו ˙ זכי ˘ , ‡„ם ‰י‰ לו חלום. ˘ ,˜ י ˙ "ח ו ˙˙ ל. ˜ ‡י‚ור ‚ורפינ ונ‰ בנובמבר ˘‡ בפעם ‰ר ˙ ירו ˘ י י ˙ ל‡י‚ור פני ל ˘ ומון ˜ פורסמ‰ עליו במ ˘ ‰ ב ˙ י כ ˙‡ ר ˜ .2020 ר‡‰ "„רך ‰עיניים", ˜ נ ˘ ,‰ ב ˙ ‰עיר יבנ‰. ‰כ ורס ˜ עם ‡י‚ור ו‡ביו על ˘‚ כלל‰ ר‡יון מר ˙‡ . לו ˘ חומי ‰עניין ˙ ו סיים ועל ˙ בים ‡ו ˘ ‰מח ל ‡י‚ור, רז ˘ ‰עיר ˘‡ י לר ˙ לח ˘ ‰ ב ˙ ‰כ יון. ל‡חר מספר ˆ ון ל ˘‡ ר ˙ עיריי ˘‡ ינסטליך, ר ˜ ‰עיר עם ˘‡ מר ˘‚ ב מר ˙ לח ל‡י‚ור מכ ˘ ימים נ נו ˘‚ ‰. ל‡חר זמן מ‰, נפ ˘ ‰זמנ‰ ל‰‚יע לפ‚י ‰עיר, ו‡י‚ור פנ‰ לכל ˘‡ בעיריי‰ במעמ„ ר ו„ ‰מבט ו‡מר ˜ מי ˙ מערכ ˙ עו ˆ פים ב‡מ ˙˙˘ ‰מ כך: ל ום לכו לם. ˘ " ‰ מ‡ו„. ˘ י לפ‚י ˙ יפי ˆ פ‰ ו ˙ מח ל‰י ו ˘ מי ‡י‚ור ו‡נ י ˘ ˙ ים ל נסו ˆ ם רו ˙‡˘ ז‰ ל‡ מובן מ‡ל י ו ˘ „ י ל‰‚י ˙ י ˆ ר ˙ י ˘‡ ר בעירי י‰ ועל כך ‡נ י מ‡ו„ מעריך ˙ ‡„ם עם מו‚בל ו ˜ ל‰עסי ז‰. ˙‡ ים ˘ בי ן ‡נ ˙ י ו ל‰י ו ˘ ‰עבו„‰ ‰חופ ˜ ו ˘ י לעבו„ ב ˙ מי„ חלמ ˙ ים ר‚י ל ים. ˘ ר‚י ל ים כי ‡נ י ‡ו‰ב מ‡ו„ ‡נ י יחסו ‡ל י י כמו ˙˙ ‰ ים בעירי י ˘ ם ו‡נ ˙‡˘ ‰ ו ו ˜ ‡נ י מ‡ו„ מ עוב„ ו‡„ם ר‚י ל כי ‡נ י נבו ן וחכם מ‡ו„. י . ˙ ים ‡ו ˜ ם מעסי ˙‡˘ חרטו על ˙˙ ‡ ל ˘ ‡נ י מבטיח בל ˜ י ו ל ˘ ‰עבו„‰ ‰חופ ˜ ו ˘ י‰ ‡„יר‰ לעבו„ ב ˆ ל י מוטיב ˘ י כמו כל עוב„. ˙ כור ˘ מ ‡נ י ‚ר ב‰. ˘ רום לעיר ˙ לעבו„ ו ל ˜ ן ל י סיפו ˙ ז‰ נ ו ך י ום טוב". ˘ ו„‰ לכו לם ו‰מ ˙ יח עם ˘ ב ‚ם מסרים נוספים ב ˙ ך כ ˘ ב‰מ פים. ˙˙˘ ‰מ ˙ ו בעיריי ˙„ עבו ˙‡ חיל ˙‰ ‡י‚ור 2021 יולי ˙ חיל ˙ ב יים. ˙ ים חבר ˙ ירו ˘ ון ב‡‚ף ל ˘‡ ר נ‰ ‰‡חרונ‰ מ‚יע ‡י‚ור מספר פעמים ˘‰ במ‰לך במיוח„ עבורו. ביח„ ˘‚ ‰ונ ˘ , לו ˘ „ ר ˘ בוע למ ˘ ב ‰˜ י מספר פעמים עם עוב„י ‰מחל ˙˘‚ ו, נפ ˙ ‡י ו„ ‰מבט, נ„‰מו ˜ מי ˙ מערכ ˙‡ למ„ו ל‰כיר ˘ ˙ עו ˆ ומ‡י‚ור. ב‡מ ˙ מפל‡י ‰טכנולו‚י‰ ‰מסייע חביביו ועל ˙ מו, על ˆ ‡י‚ור סיפר על ע ˙ ‰מערכ לו. ˘ ‚רים ˙‡‰ רב ˘‚ י„. במפ ˜ פ ˙ נ‰ ב ˘ , ח‚‚ ‡י‚ור ˘„ לפני כחו ˙ נ‰ ‰חולפ ˘‰ כולנו על ˙‡ ף ˙ י ˘ , פים ˙˙˘ מ וכך ‡מר: ˙ ‰מערכ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙‡ נ‰ ‰ז ˘‰ ך ˘ ‡נ י עוב„ בעירי י‰ ובמ ˘ ‰ נ ˘ "‡נ י חו‚‚ ‰י ום י יחסים ‡ל י י ב‚וב‰ ‰עי נ י ים כמו ˙ מ ˘ ים נפל‡ים ˘ י ‡נ ˙ ‰כר ו ל‡ מובן ˙ וסבל נ ו ˙ ומל‡ים סובל נ ו ˙ עוב„ ר‚י ל ל ל‡ מו‚בל ו ל נ ו. ˘ ‰ מ‡ל י ו בכל ל בחבר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=