שנתון מספר 37 - isaac 2022

10 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ ו ‰‚רעיני ˙ פח ˘ מ ˙‡ לו כוללים ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ מע‚לי יימים ב‰נ‡‰ ˜‰ ˙ ‰‚ן, ו‰ו‡ מכיר ועובר בין ‰לוחו ˙ וו ˆ ו ,˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ˙ למ‚וון כוונו ˙ במערכ ˘ מ ˙˘ מרוב‰. „' מ לו ˘ ˙ פו ˙˙˘‰‰ ˙‡ ˙ י ˙ מעו ˘ ור‰ מ ˆ ו‰י‡ ‰‚ביר‰ ב ר ˆ ‰חל ל‰יוו ˘ סכול רב ˙ ‰˙ מח„, ומ‡י„ך ‰פחי ים ‰‡חרונים". ˘„ בחו נים ˘ ונים נערכו ב ˘ ל ‚ופים ˘ ˙ רבו ˙ למויו ˙˘‰ ר„ ˘ ‰חולים, מ ˙ ופו ˜ ל ˘ ,„ ר ˘ ל ‰מ ˘ :˙ ‰‡חרונו ˙ פח ˘ טרפים למ ˆ ר„ ‰חינוך, ו‡לו מ ˘ ‰רווח‰ ומ נ‰. ˘ "ח רבים וטובים בכל ˙˙‰ י ˆ ממלי , ‡ני ‚‡‰ ˙ י ˆ ל ‰יחי„‰ ‰‡ר ˘ ˙ˆ יוע ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ כ לב ˘ ‰ז‰. ‰ו‡ מ ˜ ט ‰ענ ˜ וך ‰פרוי ˙ מ ˜ חל ˙ מ‡ו„ ל‰יו ר ˙ י ‰מרכזיים ביו ˙ ‰ם ל„ע ˘ ˙ רונו ˜ כל ‰ע ˙‡ וכו ˙ ב "ח. על פי ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ מ ˙ בעבו„‰ עם ‡וכלוסיי "ח ‰י‡ ˙˙ - Williams, Krezman & McNaughton, 2008 "ח ˙˙ ו‰זמן ל ˘ מ ˙˘ לכל מ ˙ י ˘ ‡י ˙ ‡מ ˙ ומו ˙ ייחו„י עים בכל ˜˘ ים מו ˆ כמ‰ מ‡מ ˙ יו!!! ‡ני יו„ע ˘ ‰ו‡ עכ וב מכם בכל ˘ בל מ ˜ מי„ ל ˙ ‰ מח ˘ ‰ ו ˜ פניי‰ ובכל ‡ספ .‡˘ נו "‚„לים" ˘ ים ˘ מ ˙˘ מ ˙ לר‡ו ˘„ מי„ מח ˙ ˙˘‚ ‡ני נר ים ˘ מ ˙˘ נים; מ ˘‰ במ‰לך ˙ חים עם ‰מערכו ˙ פ ˙ ומ ˙ ו ˘‚ נים ‰נ ˘ , מ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ „מים בלוחו ˜˙ מ ˘ ים. ˘„ וחים ח ˙ ים בפי ˘„ ח ˙ ומ ˙˜ , ‡ך ‡ספ ˙ נים ‰‡חרונו ˘ ‚רים עברנו ב ˙‡ ל‡ מעט ורונ‰, ˜‰ ˙ יכ‰ על ‡ף מ‚פ ˘ "ח ‰מ ˙˙‰ עי ˆ ‡מ ו‡ „רכים ˆ נו למ ˙ ‰ ‡ו ˆ יו„, ו‡יל ˆ ‰בי„ו„ים ו‰חוסרים ב ...˙ חלופי ˙ ור ˘˜˙ - כמו ב ˙ ‰ ול‰„רכו ˜ ל‡ספ ˙ חלופיו !˙ כי ‰רי ‡ין „רך ‡חר ronit.nr@moh.gov.il לפניי‰ ‡ליי למייל: ˙ בסל ‰ברי‡ו ˙ "ח וטכנולו‚י‰ מסייע ˙˙ ˙ מערכו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , רוזן ı ניי„י ˙ „"ר רוני ˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ במ ˙ ום וניי„ו ˜ י ˘ ירי ˘ למכ ˙ י ˆ ‰יחי„‰ ‰‡ר ˙ˆ יוע ירי ˘ למכ ˙ י ˆ ‰יחי„‰ ‰‡ר ˙˜ מספ 2015 ˙ נ ˘ ‰חל מ "ח ˙˙ ˙ מערכו ˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ ל מ ˘ ˙ ום וניי„ו ˜ י ˘ לכלל ˙ ( וטכנולו‚י‰ מסייע ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙) .˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ ‰זכ‡ים על פי נו‰ל מ ˙ מערכו 2,450- ו כ ˜ סופ ˙ נים ‰‡חרונו ˘‰ בע ˘ ב ‡מו על י„י ˙ ‰ו ˘ ˙ רונו ˙ ל פ ˘ וכן מ‚וון רחב ˙ ב ˙ ‰כוללו חים - ˘˜ מו ˙ ור ˘˜˙ בי ˘ ‰יל‰: מח ˜ וע ב ˆ˜ י ‰מ ˘ ‡נ ו„ מבט, עכבר ˜ מי ˙ ‰, מערכו ˘‚ עם ולל‡ ‡ביזרי ‰נ ˙ כל מערכ .(Eyecontrol) ונטרול ˜ ‡יי ˙ ים ומערכו ˘‡ ר ˙ י ˘ ‡מים ‡י ˙ פריטים רבים ומ‚וונים, ‰מו ˙ כולל ˙ וכנו ˙‰ ˙ יו„ ו‰ן מבחינ ˆ‰ ˙ ים ‰ן מבחינ ˘ מ ˙˘ למ ל ˘ ˙ רבו ˙ רו ˘ ‡לו ע ˘ ים. כמו כן, ‰ו ˜ ו ˜ ל‰ן ‰ם ז ˘ ‡ים ˆ ע„יין נמ ˘ נם רבים ˘ ‡ל‰, וי ˘‰‰ ממרכזי ˙ מערכו .˙ נסו ˙‰ ˙ ופו ˜˙ ב :˙ ונו ˘ ˙ ‡בחנו ˙ ים כולל ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙ ‡וכלוסיי ‡ו ‚י„ולים CVA ים ‡חרי ˘ ‡נ ,ALS, MS, CP, ASD סי‰ ˜ רט, „יספר ˙ סמונ ˙ , „‡ון ˙ סמונ ˙ , סרטניים ˙ ל מערכו ˘ ˙ ונים. ‰יכול ˘ יים ˙ חו ˙ פ ˙‰ ועיכובים רון ייחו„י לכל ˙ פ ˙˙ ל ˙ "ח ו‰טכנולו‚י‰ ‰מסייע ˙˙‰ רכים. ˆ ל ˘ לנו לסייע במ‚וון רחב ˙ ר ˘ מ‡פ ˘ מ ˙˘ מ ˙ ועו ˆ˜ , ‰‡ינט‚רטורים ועוב„י מ ˙ י ‰מערכו ˜ ספ ˙ ו ˘ ו‚מי ˙ יו ˙ יר ˆ טח מ‚לים ל‡ פעם י ˘ ב ˙ ‰ברי‡ו ייחו„יים. ˙ רונו ˙ פ ˙‡ י ˆ במ יבל ˜ ו ALS ועו, ‡ובחן עם ˆ˜ , רופ‡ במ 89 ‡', פנסיונר בן ˙ כיום במערכ ˘ מ ˙˘ נ‰. ‰ו‡ מ ˘ לפני כ ˙ ‰מערכ ˙‡ ר ˙ ‰מבו‚ר ביו ˘ מ ˙˘ ולט ב‰ ‰יטב. ‡' ‰ו‡ ‰מ ˘ ו„ ו ˜ מי עיר ˆ‰ ˘ מ ˙˘ . „' ‰ו‡ ‰מ ˙ ‰מערכ ˙‡ יבל ˜˘ ‰ ע„ כ ב‡רבע‰ ˜ ו ˙ י ˘ ‰סל כיום, מ‡ובחן עם ˙ ר במס‚ר ˙ ביו .1:6 ב‚יל ˙ ‰מערכ ˙‡ יבל ˜ ‚פיים ופרכוסים ו ל‡חר ˙ ‰חינוכי ˙ י מ‰מס‚ר ˙ יבל ˜˘ ˙ ור ˜ ב„וח ‰בי ˙ במערכ ˘ מ ˙˘ ב: "„' מ ˙ נכ ˙ נסו ˙‰ י ˘„ מספר חו נבנו לו ˘ ‡מים ˙ מו ˙ בלוחו ˘ מ ˙˘ , מ ˙ מ‚וונו ˙ בסביבו .Grid י ‰- ˜ ח ˘ וממ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ול‚ן ונ‰נ‰ מלוחו ˙ לבי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=