שנתון מספר 37 - isaac 2022

9 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˘„ - ח ˙ י ˙ ‰חבר ˙ ‰חנו רים ˆ מ‚וון מו ˙ . בחנו ˙ י ˙ ‰חבר ˙ ‰חנו ˙‡ נו ˜˘‰ ‰ נ ˘‰ ל ‡מנים ˘ ˙ נ‰ ‰כולל עבו„ו ˘ "ח, לוח ˙˙‰ ‡˘ בנו ˙‡ לרכב, כרטיסי ברכ‰ ו ˙ ו ˜ "ח, מ„ב ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ים ˘„˜ . כלל ‰רווחים מו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ זכויו ˙ מ‚יל ר‡ל. ˘ "ח בי ˙˙‰ ˙ ‰י„ע ‡ו„ו ˙ˆ ל‰פ :˙ י ˙ ‰חבר ˙ לחנו ˙ ירו ˆ לוח י ˘ ם מוזמנים ל ˙‡ . נ‰ ‡זל מ‰מל‡י ˘‰ לוח israelaac@gmail.com .‰‡ נ‰ ‰ב ˘ ל ˘ ‰ נ ˘‰ בעבור לוח נוכחים במרכזי חירום ˙ "ח ‡מורים ל‰יו ˙˙‰ עי ˆ ‡מ מפלט ‡ם ˙ ומו ˜ ו למ ˘ מ ˘ וי ı י„ ייבנו ברחבי ‰‡ר ˙ בע ˘ בים. ˘ ו ˙ ˙ ורך לפנו ˆ ‰ י‰י חיל לפני כ‡רבע ˙‰˘ ט ˜ ל פרוי ˘ ך ˘ מ„ובר על ‰מ ו„ ‰עורף, ˜ ט: פי ˜ ונים מעורבים בפרוי ˘ נים. ‚ופים ˘ ,˙ ו‚ניטיבי ˜ ‰˘‚ ר‡לי ל‰נ ˘ ר„ ‰רווח‰, ‰מכון ‰י ˘ מ ר‡ל. ˘ -י ˜ , ‡ייז ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ל ˘ ˙ ר‡לי ˘ ‰‡‚ו„‰ ‰י מי„ע ˙˘‚ ‰ ‰ובילו ל‰נ ˙ יזמ‰ ‰עמו ˘ ‰ ופי פעול ˙ י ˘ ורונ‰. ˜‰ בזמן ˙ נ‰לו ˙‰ ˙ לסמלים על ‡ו„ו יר‰ עזר‡. ˘ נו ˙ ו„‰ לחבר ˙ ˙ י ˙ ר ‡ינטרנט ומ„י‰ חבר ˙‡ ˜ ‰פייסבו ˙ˆ בו ˜ לנו ב ˘ חברים ˙ ‰נכם מוזמנים ל‰יו ע„כן ˙‰ ", ל ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ – ר‡ל ˘ י ˜ "‡ייז ˙˙ לנו "עמו ˘ ˜ חום ב„ף ‰פייסבו ˙ ‰ וב ˙ ור‰ בעמו ˜ ב www.isaac.org.il לנו ˘ ר ˙‡ ר ב ˜ ר‡ל" ולב ˘ י ˜ ‡ייז ˘„ לוח חברים - ח "ח. ˙˙ ‡י ˘ בנו ˙ נו פלטפורמ‰ פרסומי ˜˘‰ ‰ נ ˘‰ חום ˙ ור ל ˘˜‰ ˙ ירו ˘ ˘ מחפ ˘ „ כל ‡ח ˘ ‡ ‰מטר‰ ‰י ר‡ל. כל ˘ י ˜ ל ‡ייז ˘ ו בלוח ‰חברים ˙ ו‡ ‡ו ˆ יוכל למ ם ‰ם ˙ ים ‡ו ˙ ירו ˘‰ ˙‡ ‰ מוזמנים לפרסם ˙ חברי ‰עמו רים, ˆ , טיפולים, מו ˙ ‡ו ˆ "ח(: ‰ר ˙˙ ורים ל ˘˜‰) יעים ˆ מ ‰ ובמ„י‰ ˙ ר ‰עמו ˙‡ ועו„. ‰לוח יפורסם ב ˙ ‰„רכו .˙ י ˙ ‰חבר י„ ˙ ר‡ל רו‡‰ ע ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ – עמו ˘ חומ ˙ וכני ˙ ˘ חמ ˙ וכני ˙ כנון ˙ ב ˙˜ ‰ עוס ˙ ‰‡חרון ‰עמו ˘„ בחו ר מלוו‰ ˘‡ , יר ˆ˜ ן ˙ ל ˙ ,˙ וני ˆ חי ˙ˆ בליווי יוע ˙ י ˙ נ ˘ ‰˙ ‰עמו ˙ ר למטרו ˘‡ יב‰ ב ˘ ‰ליך ‰כולל ח ˙ נו ב ˙ ‡ו כם ˙‡ נ‰. נע„כן ˙˘ ן בעולם ‰מ ˘ לנו ו‡ופן מימו ˘ ון ‰ב‡. ˙ נ ˘ ר למ‰לך ‰ז‰ ב ˘‡ ב‰רחב‰ ב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=