שנתון מספר 37 - isaac 2022

8 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ י„ע על ‡ו„ו ˜ לחלו ˙ ‰ לנו ‰זכו ˙ ‰יי 2021 ˙ נ ˘ במ‰לך ונכן/ם ˆ בר ˘ ‰ : מ ˙˜˙ מר ˙ ‡ו ˆ ‰ר ˙ סמלי בליס בס„ר ‡ול: ˘ ן/ם מעוניינים ל ˙‡˘ ‰ על סמלי בליס, ומ ˙ ל„ע על סמלי בליס. יזמו ו‡ר‚נו: „"ר ‚'ו„י וויין ˙ ‡ו ˆ ‰ר ˙ ס„ר ˙˙ עמו ˙ ימו ˜ , ממ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡יו ˜ , ומיכל ניר ז"ל ל ˘ ˙ סמלי בליס ‰י‡ מערכ ˙ ר‡ל. מערכ ˘ -י ˜ ‡ייז ˙‡ˆ ר נמ ˘‡ , בסיס סמנטי ˙ סמלים ‚רפיים, בעל "ח ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ים ‰מ ˘ בינל‡ומי על-י„י ‡נ ˘ ימו ˘ ב ˘˘ ל ˘ ‰ . ס„ר ˙ ו„מ ˜‰ ‰‡ ל ‰מ ˘ בעים ˘‰ ˙ נו ˘ מ‡ז מבט, ˙ ו„ו ˜ בסמלי בליס מכמ‰ נ ˘ ימו ˘ „נ‰ ב ˙ ‡ו ˆ ‰ר ב‰ם על-י„י ˘ ימו ˘‰ ל ˘ ע ‰‰יסטורי ˜ ‰ר ˙‡ ˙ ‰כוללו ‰מ‡פיינים ˙‡ "ח, וכמו כן ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ ים ‰מ ˘ ‡נ י ˘ מ ˙˘ . מ ˙ ‡חרו ˙ ‚רפיו ˙ ם ממערכו ˙ ‰מייח„ים ‡ו בסמלי ˘ ימו ˘‰ ˙ רומ ˙ "ח ב‰וו‰ ובעבר סיפרו על ˙˙ נו ˙ ל‰ם. ני ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ פ‰ ו ˘‰ ˙ חו ˙ פ ˙‰ בליס ל ,ı ו ב‡ר ˘ נע ˘ טורט ˜ „ו ˙ ל עבו„ו ˘ ‡˘ בנו ˙ ‡ו ˆ ‰ר ים ‰י‰ ˜˙ ים ‰מר ˘‚ ו בסמלי בליס. ‡ח„ ‰מפ ˜ ר עס ˘‡ ו ל ˘ ˙„ נ„‰, מייס ˜ נוטון, מטורונטו ˜ ירלי מ ˘ עם „"ר סמלי בליס, ומ‰מייס„ים ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ וכני ˙‰ ˙ ר „יבר‰ על ‡וריינו ˘‡ ,ISAAC ל ˘ ‰ ונ ˘‡ י‡‰ ‰ר ˘ ו‰נ לימו„ ˙„ ליחי ˙„ מעוב ˙ ‡ו ˆ ‰‰ר ˙ וסמלי בליס. ס„ר ל חברנו מיכל ניר ˘ ‰ לזכר ˙˘„˜ ר מו ˘‡ ˙ וירטו‡לי .‰˙ ר ‰עמו ˙‡ ‰‰ זמינ‰ ללמי„‰ ב ˙ ז"ל, ו ים ˘ ימו ˘' ‡˘ ס‚רנו ביום עיון „רום בנו 2021 ˙ נ ˘ ˙‡ ˙ ל מ‚בלו ˘ ר ב ˘‡ ,' "ח ˙˙ ים טכנולו‚ים ב ˘ וחי„ו ן כ‰ן ‡ר‚נ‰ יום ˆ ורונ‰ עבר בר‚ע ‰‡חרון לזום. „"ר ני ˜‰ ל ˘ פים מ‚וון ˙˙˘ ף בפני ‰מ ˘ ח ˘ ,˜˙ עיון מר "ח. ˙˙ ניים ב ˘„ ים ח ˘ ימו ˘ ו ˙ יו ˆ˜ ‡פלי "ח ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˙ ‰מנ‰י‚ו ˙ˆ בו ˜ ל ˘ ˙ כונ ˙ נ‰ במ ˘‰ פעל‰ במ‰לך ˙ ‰מנ‰י‚ו ˙ˆ בו ˜ ף. ˆ ובר ˙ ביו ˜ ‰ בע ˘ לו ˘- בועיים ˘ ל ˙ י זום ‡ח ˘‚ מפ "ח ˙˙‰ חום ˙ ‡ים ב ˘ ור נו ˜ יכ‰ לח ˘ ‰ ממ ˆ בו ˜‰ ו חברי ˘‚ נ‰ נפ ˘‰ ‰יל‰. במ‰לך ˜ ונים ב ˘ רים ˘˜‰ ב ‰יל‰, ומ‰ם למ„ו ˜ ונים ב ˘ ‰ עם בעלי עניין ˆ בו ˜‰ „ם. ˜ ים ל ˘˜ ‰ם מב ˘ ‡ים ˘ ם לנו ˙ מו„עו ˙‡ ו‰רחיבו ים ‰‡חרונים ˘‚ במפ ˙ רכז ˙ ‰ מ ˆ בו ˜‰ ל ˘ ‰˙ פעילו ר ˜ ‡ נח ˘ "ח. ‰נו ˙˙ סמל ˙˘‚ ‰ליך ‰נ ˙ וח ˙ ר בפי ˜ בעי ˜ ‡ בכנס ‡ייז ˘ ס„נ‰ בנו ˙ וכננ ˙ ונים, ומ ˘ ב‰יבטים ˙ י חברו ˙˘ ‰ˆ בו ˜ טרפו ל ˆ‰ ‰ נ ˘‰ רוב. במ‰לך ˜‰ ‰ˆ בו ˜‰ . ‰ חברים ˘ י ˘ ‰ˆ בו ˜‰ ‰ , וכיום מונ ˙ ו ˘„ ח ˙ ל לילך בר, עו"ס ‰מוביל‰ ‰נחיי ˘ ן ˙ ב‰נחיי ˙ נעזר פיר‡, ו„"ר ‡ורלי ‰בל, ˘ ‡יזי ˙ בבי ˙ מנ‰י‚ו ˙ ו ˆ בו ˜ .˜ ‡ייז ˙ , חבר ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ בו ˙ פו ˆ ן ל ˙ ‰ – ני ˆ בו ˜‰ סרטון על ˜ ‰ופ 2022 במ‰לך ורף: ˆ ור ‰מ ˘ י ˜ ב https://www.youtube.com/watch?v=dRgCv7VwEPI&t=5s BoardMaker ר ˜ ‰בור„מיי ˙ וכנ ˙ מיוח„ים בסמלים ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו ˙ יר ˆ וכנ‰ לי ˙ :˙ וכנ‰ כולל ˙‰ .˙ בעברי ˘ ‡לפי סמלים עם מנוע חיפו ˙ רו ˘ ל ע ˘ מ‡‚ר מי„ע  מונ‰ ˙‰ לפי מ‡פייני ˙ בעברי ˙ ‰ ו‰בי ˙ ‰כי ˙ ל סמלים לסביב ˘ ‰ יר‰ ו‰„פס ˆ י  ‚ים ˘ מו ˙ ‰ ול‰ב‰ר ˘ ל‰מח ים, ˜ ח ˘ , „פי עבו„‰ ומ ˙ ‚ו ˆ מ ˙ יר ˆ עזרי ‰ור‡‰ לי  PCS כולל סימלי ˙ ר‡ל למכיר ˘ בי ˙ ר‡ל ‰י‡ ‰זכייני ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו וכנ‰. ˙‰ י ˜ˆ ‡ו ˜ ריס ˜ פנו ‡ל סוזן ˙ ‡לו ˘ וכנ‰ ול ˙‰ ˙˘ לרכי ‡ו במייל 1539-765448 ס ˜ ‡ו בפ 09-7654489 בטלפון .suekrisch@gmail.com מי„עון ‰˘ לו ˘ ‰ נו, ניב‰ ‡יסן, ערכ‰ ופרסמ ˙ נ‰ חבר ˘‰ ‚ם " וע„כונים ˙ נו "טעימו ˙ ב‰ם ני ˘ "ח ˙˙ מי„עוני ˙ במס‚רו ı "ח ב‡ר ˙˙‰ חום ˙ ב ˙ ‰‡חרונו ˙ ויו ˘ רח ˙‰ ל ל ˘ ˙ ערוכ‰ וירטו‡לי ˙ ,˙ ‰מנ‰י‚ו ˙ˆ בו ˜ , ב ˙ ‰חינוכיו ים טכנולו‚יים ועו„. ˘ "ח, חי„ו ˙˙ ˙˘ מ ˙˘ מ לנו - ˘ ר ˙‡ רו‡ ב ˜ ן ל ˙ כלל ‰מי„עונים ני ˙‡ www.isaac.org.il ‰מי„עון ולע„כונים ˙ˆ פו ˙ ם ל ˘ מוזמנים ל‰יר aacisrael.news@gmail.com "ח ˙˙‰ ˙ ו ˘„ ח ˙‡ לוח ‚ם ˘ ם מוזמנים ל ˙‡ ‰ למייל ז ‰˙ לפעילו ˙ ן ‰ו„ו ˙ וני ˙ ‰ו‡ לל‡ עלו ˙ ירו ˘‰ . לכם ˘ לרכז מי„ע מעניין ˙‚‡ „ו ˘ , ל ניב‰ ‡יסן ˘ ˙ˆ ‰נמר ו„‰ ˙ .2012 ˙ נ ˘ כבר מ ˜ ‡ייז ˙ ‰יל ˜ ו לכלל ˙ ‡ו ˘ ול‰נ‚י !‰˙ ר‰ על פעילו ˜ לניב‰ ‰י יבורי ˆ‰ ˙ ירו ˘ "ח ב ˙˙ עי ˆ וח ‡מ ˙ פי בי חירום, ˆ ‰ווע„‰ במ ˙ „‰ פעילו ˜ מ ˙‰ ‰ נ ˘‰ ‚ם ˙ נו ˜˙ ו ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ל‡נ ˙ וויון זכויו ˘ ˜ ‡ם לחו ˙‰ ב כנון ˙ ל ˘ ט ˜ י חירום. מ„ובר על פרוי ˙ ירו ˘ ל ˙ ו ˘ ‰נ‚י low tech וטים ומינימליסטיים ˘ "ח פ ˙˙ עי ˆ ‡מ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ בי חירום עבור ‡נ ˆ )ל‰בנ‰ ול‰בע‰( למ בי חירום. ˆ במ ˙ י ˙ ור ˘˜˙-˙ י ˙ פ ˘

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=