שנתון מספר 37 - isaac 2022

7 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ל ˘ ‰ לזכר ˘„˜ יים ב‡ופן וירטו‡לי ו‰ו ˜˙‰ 2021 כנס ערנו ˆ ‡רח בו, ‡ך ל ˙‰ ‰ ‡מור‰ ל ˙ ‰יי ˘ ‰ „"ר ‚'וי זבל ˙ ‡ו ˆ מ‰‰ר ˙ לחנו לי‰נו ˆ‰ ‡ ‰סרטן ול ˙ נפטר‰ ממחל ל‰. ˘ ‰סביב‰ - ˙ נו ב‡יכו ˜ ערב עס ˙ ‡ו ˆ ל ‰ר ˘ ‰ בס„ר י ˘ מ ˙˘ מ ˙ רים ו‚ורמים חוסמים בסביב ˘ ‚ורמים מ‡פ ל י„י„‰ לוין ˘ ‡ מבו ˙‡ˆ ח ב‰ר ˙ "ח. ‰כנס נפ ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˘ ‰ ‰סביב‰' – מ‰ בסביב ˙ טרנבר‚, '‡יכו ˘ . ל‡חר מכן ˙ ור ˘˜˙ ˙ יר ˆ ו בי ˙ ר לו ‡ו חוסם ‡ו ˘ מ‡פ ˙ ‰סביב‰ במס‚ר ˙ ב ‡יכו ˘ במו ˙ ‡ו ˆ בנו ל‰ר ˘˜‰ ˙ ‡ ‡יכו ˘ בנו ˙ ‡ו ˆ בנו ל‰ר ˘˜‰ ‡ . ביום ‰ב ˙ ‰חינוכי . ביום ˙ ‰סביב‰ – בבי ˙ ו‡יכו ˙ ור ˘˜˙ פי ˙ ו ˘ ,‰ ‰סביב ‰‡ˆ ‰ ‚וסנל ל‰ר ˜ „"ר ‚'סי ˙‡ מחנו ל‡רח ˘ י ˘ לי ˘‰ ˙ ‰מנ‰י‚ו ˙ˆ בו ˜ ל ˘ ‰ ‰כנס בס„נ ˙‡ יר‰ וסיימנו ˘ מע .˙ ו ˘ ונ‚י ˙ ‡ מנ‰י‚ו ˘ לנו בנו ˘ ı י ˜ יים ב ˜˙‰ '˙ נו ˘„ וח ˙ ו ˘„ ח ˙‰' בסימן 2022 כנס ˘ לו ˘ ‡רחו ˙‰ י לחינוך. בכנס ˜ לוויס ˙ ‰‡חרון במכלל ‰‡ˆ בים. ‰‰ר ˘ , וובינר ‡ח„ ומ‚וון מו ˙ מרכזיו ˙ ‡ו ˆ ‰ר ˙‡ ‰ לו ˜ לי, „"ר ע„י נ‡מן, "למ‰ ‡ני מחזי ˘ ˙ ח ˙ ‰פו ˙‡ ל„‰ – ‰ור ˜‰ ‡לו על ‡וטיזם – ‰בע‰ ב ˘ ?„ ‰י ˜ ח ˆ בנו לי ˘˜‰ ‰ . ל‡חרי ˙ מסויע ˙ ור ˘˜˙ רי‡‰ – ו ˜‰ יר‰ ב‰ריר, ˘ יח„ עם ˘ ,‰ ל „בור ˘ מר, ‰‰ורים ˙ ו ועל ˘ ל „בור‰, סיפרו לנו 'על ‰„ב ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ לינ‡י ˜ ל מילים ˘ ל „בור‰ ‡ל עולם ˘ ‡ ' - מסע‰ ‰מופל ı˜ ‰עו ל ‰כנס ˘ ני ˘‰ יומו ˙‡ . "ח ˙˙‰ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ו ˘‚ ור – ˙ ‰‚'סטו ˙‡ ˙ ל רז טננב‡ום: לר‡ו ˘ ‰‡ˆ ס‚ר‰ ‰‰ר ני ימי ‰כנס ˘ . במ‰לך ˙ ור ˘˜˙ כחלון ל ˙ מבנ‰ ‰‚'סטו ב ˘ בים מ‚וונים: מו ˘ במו ˙ רבו ˙ ‡ו ˆ בנו ל‰ר ˘˜‰ ו„ מבט', ˜ מי ˙ ב 'מערכו ˘ "ח', מו ˙˙‰ בעולם ˙ נו ˘„ 'ח ˙ ב 'סו‚יו ˘ "ח' ומו ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ מי ˆ ב 'סינ‚ור ע ˘ מו ‰˘ יבלו ‚י ˜ פי ‰כנס ˙˙˘ במרחב ‰טיפולי'. כל מ ˙ במילו ˘ ימו ˘‰ ˙ ר ל‰טמע ˘‡ סט ב ˜„ לפו ˙ וונ ˜ מ סבל„י-‰רוסי ר‡יינ‰ ˙‚ . „"ר ˙ ‰חינוכי ˙ ליב‰ במס‚ר ‚יי לון-טטנ‰וב. ˙‡ ל ˘ ‰ ופ‰ ‡רוכ ˜˙ ‰חברים ‡חרי ˙‡ ˘ מחנו לפ‚ו ˘ נ‰ ˘ ר‡לי ב ˘ י, ו‡נחנו כבר מחכים לכנס ‰י ˙ חבר ˜ ריחו ו. ˜ סי ˜ ון, מ ˜ נ ˜ יים ב ˜˙ י ˘ ‰ב‡‰ ולבינל‡ומי ימי עיון כנו בלמי„‰ ˘ ורונ‰, ‰מ ˜‰ ˙ ל מ‚בלו ˘ נ‰, ב ˘‰ ‚ם ˜˙ נ‰ ביום עיון מר ˘‰ ˙‡ חנו ˙ . פ ˜ מרחו ˙ פ ˙ ו ˘ מ "ח בספרי יל„ים. ˙˙ ‡˘ פיר‡ בנו ˘ ‡יזי ˙ וף עם בי ˙ י ˘ ב "ח ˙˙ כולו ˘ ˜˙ ב לערב מר ˘ נו מול מסכי ‰מח ˘‚ נפ ל נוע‰ סיון ˘ ‰˙‡ˆ ‰יום ב‰ר ˙‡ חנו ˙ יל„ים. פ ˙ וספרו ˙ לספרו ˙ ‰פ„‚ו‚י, במרכז מרים רו ˙ וו ˆ‰ ˘‡ יו‡לי, ר למסע בלי לזוז: ˙‡ˆ ‡ 'ל ˘ ‡ורנים, בנו ˙ יל„ים במכלל ב ˘ כנו למו ˘ מ‰'. ‰מ ˆ על ספרים ו„מיון ככלים ל‰ע "ח. ˙˙ ‡ ספרים ומספרים עם ˘ בנו ˙ רו ˆ˜ ˙ ‡ו ˆ ‰ר בסיפור - ספרים עם סמלים ˙ ט חברו ˜ למ„נו על פרוי בנו ˘˜‰ .˙ מורכבו ˙ ויו ˜ עם ל ˙ לפעוטו ˙ ועברי ˙ בערבי ויל„ים ˙ יל„ו ˙ וו‰ - ספרו ˘ ˙ ‡‰ על 'ספרו ˆ ל‰ר ˙„ טל ברייר בן מוח‰, מייס ˙‡ ', מ ˙ מ‚„רי ˙ במו„עו ‰ נבחר‰ ˙‡ˆ ר ‰ר ˘‡ ‰ וו ˘ ˙ ספרו ˙„ ‰, מייס ˙ מנ‰י‚ו ך, ‡מר‰ ˙ ‰עולמי, וסיימנו עם '‡ני ‡ו‰ב ‡ו TED ı לערו ר ˘˜‰ סמלים ב ˙ ולים בבחיר ˜ י ˘ יח‰ על ˘ - ' ‡ור ‰ˆ ר‡ל, מר ˘ י ˜ ל „"ר ע„י נ‡מן, יו"ר ‡ייז ˘ למ‚„ר ספרי יל„ים למ‚ר‰. ˙ ומ‡ייר ˙ ב ˙ ‡ורנים וכו ˙ במכלל . ˜ ˙ י ו ם ע י ו ן מ ר ˙ ˜ ו „ ‰ ל ר ז ט נ נ ב ‡ ו ם ע ל ר י כ ו ז ו ‰ פ ˙

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=