שנתון מספר 37 - isaac 2022

6 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 2022 - 2021 ר‡ל ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו ˙ „ו"ח פעילו „"ר ע„י נ‡מן – י ו"ר ל‡ מכיר ˘ ח בלספר למי ˙ נ‰ ‡פ ˘‰ נ‰, ‚ם ˘ כבכל נו, מי ‡נחנו. ˙ ‡ו ל ‡ר‚ון ˘ ר‡לי ˘ ר‡ל ‰י‡ ‰סניף ‰י ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו ‰בינל‡ומי: ˜ ‡ייז Interna�onal Society of Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on – ISAAC ל ˘ ‰חיים ˙ יפור ‡יכו ˘ רום ל ˙ ‰ ‰י‡ ל ˙ ‰עמו ˙ מטר ל‰ם „י כ„י ˘ ‰„יבור ˙ ‡ין ביכול ˘ יל„ים ומבו‚רים ˙ ור ˘˜˙ ים ל ˜ ו ˜ יים ו‰ם ז ˙ ור ˘˜˙‰ רכי‰ם ˆ ˙‡ ˙ ר ˘ ל "ח(. ˙˙) ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ב ˘ נ„‰. „"ר ‚'ו„י וויין, יו ˜ חזון ‰‡ר‚ון ‰בינל‡ומי נול„ ב ל ˘ „ ‰כבו ˙‡ י ˘ ‰ וכיום נ ˙ ל ‰עמו ˘ ‰ ונ ˘‡ ‰ר ˘‡ ‰ר 1974- נ„‰ ב ˜ ‰ מ ˆ ר‡ל, ‰‚יע‰ ‡ר ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו ‰פכ‰ ‚'ו„י 1989 מבר ˆ„ חזון ‰‡ר‚ון. ב ˙‡ ‰˙ ו‰בי‡‰ ‡י ל ˘ ומי ˜ ר‡ל סניף מ ˘ וייס„‰ בי ˙ י‡ו ˆ ‰חזון למ ˙‡ ר‡ל. כיום חברים ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ ‰‡ר‚ון ‰בינל‡ומי – עמו ר – ‰ן ˙ חברים, ופעילים ב‰ ‰רב‰ יו 87 ‰˙ בעמו בימי עיון ובכנס ˙ פו ˙˙˘‰ ו‰ן ב ˙ יו ˙ ‰חבר ˙ ו ˙˘ בר טח. ˘ ב ˙ יי‰ ‰יום יומי ˘ י ובע ˙ נ ˘‰ ים ˘ "ח – ‡נ ˙˙ לכל בעלי ‰עניין ב ˙ ‰‡ר‚ון ‰ו‡ בי ים ˘ י‰ם, ‡נ ˙ פחו ˘ "ח ובני מ ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ מ ˘ , מרפ‡ים ˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ פר‡ רפו‡יים )כ‚ון ˙ ועו ˆ˜ ממ י‡ליים, ˆ רפיסטים(, מטפלים, עוב„ים סו ˙ , פיזיו ˜ בעיסו י ˘ י ספר וכו'(, ‡נ ˙ , מנ‰לי ב ˙ י חינוך )מורים ו‚ננו ˘ ‡נ ‰˙ וח ועו„. ‰עמו ˙ ר ופי ˜ י מח ˘ , ‡נ ˙ טכנולו‚י‰ מסייע ם - ‰יו"ר. ˘‡ , ובר ˙ על י„י וע„ מנ‰ל, חברי וע„ו ˙ מנו‰ל ˙ חר, מנ‰ל ˘ ירלי ˘ ' ‰, ‚ב ˙ ל ‰עמו ˘ „ ר ˘ ‰מ ˙ מנ‰ל ˙ פעילו ˙‡ ˙ ‰ ומ‡ר‚נ ˙ ‰עמו ˙ בונו ˘ ח ˙‡ ‰ בי„ ‡מונ ˙ ל ˆ . ‡ני מנ ˙ ר„י ˘ ‰מ ˙ ‰ בכל ‰נו‚ע לפעילו ˙ ‰עמו ר ˘‡ ‰˙ נ„בי ‰עמו ˙ לכלל מ ˙ זו ל‰ו„ו ˙ ‰ז„מנו מל‡‰. ‰נכם ˙ נ„בו ˙‰ ‰ ב ˙ פעילו ˙‡ רים ˘ מ‡פ ‡ו ˙ יימו ˜‰ ˙ מ‰ווע„ו ˙ יי‰ ב‡ח ˘ טרף לע ˆ‰ מוזמנים ל .˙ ו ˘„ ח ˙ בפעילויו ‰˙ ל ‰עמו ˘ ˙ „ו"ח ‰פעילו ˙‡ לכם ˘ מח‰ ל‰‚י ˘ ‡ני :2021 ˙ נ ˘ נ„בי‰ ל ˙ ומ ‰˙ י„ים בעמו ˜ פ ˙ בעלי „"ר ע„י נ‡מן :‰˙ יו"ר ‰עמו ˙ ל כבו„, „"ר ‚'ו„י ווין, פרופ' ‡ורי ˘ יו"ר חברי ‰ווע„: סבל„י ‰רוסי, טומי ˙‚ י, „"ר ˜ ו ˙ מ ˙ רוני, ‚ילי ˆ ח ו, „"ר טלי לבל, מרטין ז'ורבלוב, „"ר ע„י נ‡מן, ˜ 'נ ˆ בר חם ˘ רון ˘ ,‰˘ יר‰ חבו ˘ , רומוי ˜ ‡ לבי ˙ רוני מיר ˙ „"ר ‚'ומ‡ן טנוס נ‚'‡ר, ערן :˙ ור ˜ בי ˙„ וע חר ˘ ירלי ˘ :˙ ר„ ו‚זברי ˘ מ ˙ מנ‰ל כללי פיע‰ ˘‰ ר ˘‡ ˙ ‚ר ˙‡ ופ‰ מ ˜˙ ‡נחנו עומ„ים בסוף ˙ וכניו ˙ , לנו ˘ ‰˙ ל ‰עמו ˘ ˙ ‚ם עם ‡ופן ‰פעילו ˙ רבו י. עולם עם ˙ חבר ˜ מור על ריחו ˘ נו ל ˆ נ‡ל ˘ נ‚נזו כ ˙ רבו , ו‡נחנו ˙ ור ˘˜˙‰ ‰ מ‡ו„ על ˘˜‰ על ‰פנים ˙ מסיכו . במ‰לך ˙ ל ברי‡ו ˘ ‰ ‚ר ˘ ר‚ל בחזר‰ ל ˙‰ מחים ל ˘ ˜ ל ריחו ˘ ˙ י‡ו ˆ מו„„ עם מ ˙‰ כנו ל ˘ ‰מ 2021 ˙ נ ˘ ו ˆ כננו נ‡ל ˙˘ ˙ רבו ˙ , ופעילויו ˜ י ולמי„‰ מרחו ˙ חבר ˙‡ ‚ר‰. עם ז ˘ ו ˙ ל ברי‡ו ˘ נ‰ לימים ˙ ‡ר ב‰מ ˘ ל‰י ˙ פ ˙ ו ˘ ללמי„‰ מ ˙ ‰פלטפורמ‰ ‰ווירטו‡לי ˙‡ לנו ˆ ני יר‰. ˘ מע ון ˙ נ ˘ ור‡יו ˜ ל ˘ נ‰ ומ‚י ˘ ל ˙ פרסם ‡ח ˙ ר‡ל מ ˘ י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ נ‰ ˘‰ . "ח ˙˙‰ חום ˙ ‰ ב ˘ רי על ‰נע ˜ י ומח ˘ י„ע מע ı ב‡ופן „י‚יטלי, ומ‰יום יופ ˜ פרסם ר ˙‰ ון ל ˙ נ ˘‰ עבר ‰מוסיף 37-‰ ‰. ז‰ו ‰‚יליון ˙ ר ‰עמו ˙‡ יבור ב ˆ‰ לכלל ו‡ מי„ע ˆ וכלו למ ˙ ונים ˙ נ ˘ חום. ב ˙ י ב ˙ מעו ˘ לי„ע ‰מ וע ˆ˜ י מ ˘ סטו„נטים, ‡נ ˘ מ ˘ ומי רב ‰יכול ל ˘ רי ויי ˜ מח ˙ בל ˜ "ח וב ˙˙‰ חום ˙ ‰י„ע ב ˙ ב‰רחב ˙ פחו ˘ ומ חום. ˙ ב ˙ ערבויו ˙‰ ל ˙ ו‰חלטו ˙ רעיונו ˙ עו ˆ‰ לוח ˘ ור‡ים ל ˜‰ כלל ˙‡ ‡נו מזמינים ˙ עו ˆ‰ טח ‡ו ˘‰ רים, סיפורים מ ˜ לפרסומים, מח י, „רך ˜ ו ˙ מ ˙ ון, ‚ילי ˙ נ ˘‰ ˙ בועים לעורכ ˜ למ„ורים ˙„ ו„‰ לווע ˙ isaacisrael@gmail.com ‰˙ מייל ‰עמו .‰˙ ון על פעילו ˙ נ ˘‰ י ˙ נ ˘ כנס ,ı י ˜ י בכל ˙ נ ˘ כנס ˙ יימ ˜ ר‡ל מ ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו ˙ , ו‡ח ı יים במרכז ‰‡ר ˜˙ יולי. ‰כנס מ ˘„ חו ˙ חיל ˙ ב מי„ע ı ‰כנס ‰י‡ ל‰פי ˙ לים. מטר ˘ נים בירו ˘ ˘ לחמ ובעולם ı ‰ ב‡ר ˘ "ח מ‰נע ˙˙‰ ˙ רי על ‡ו„ו ˜ ומי ומח ˘ יי .˙ ופיו ˙ י ˘ ‰„ למי ˙ יים ס„נ‡ו ˜ ול

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=