שנתון מספר 37 - isaac 2022

5 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 „"ר ע„י נ‡מן – „בר ‰יו"ר מח. ˘ ‰ ורונ ˜‰ ‡חרי ˙ נ‰ על מנ ˘ „ יך לעו ˘ י ל‰מ ˙ ר‡ל מ‡חורי, ‰חלט ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ י„ יו"ר עמו ˜ פ ˙ נים ב ˘ כמעט ‡רבע ביח„, פנים מול ˙ פעילויו ˙ˆ˜ מ ˙ ‰ ו‚ם כ„י לי‰נו ˙ י ל‰וביל בעמו ˙ חל ˙‰˘ ובים ˘ ‰ליכים ח ˙ לסיים ı חברים וללחו ˘ , לפ‚ו ˙ ום בלי מסכו ˘ ‰ ולנ ˆ ‰חו ˙‡ˆ ‰י‡ ל ˙ פנים, ול‡ „רך מסך. ‡יזו חווי‰ נ‰„ר חומים, ˙ ם במ‚וון ˙ ‡יר‰ חו ˘‰˘ ‰ וט ˘ ופ‰ ל‡ פ ˜˙ , בלי ‡לכו‚'ל. מ‡חורינו ˜ חב ˙‰ י„יים, ‡ולי ‚ם ל ˘ לו ˘ לנו. ‡חרי כמעט ˘ ‰˙ ו„ ‰עמו ˜ פ ˙ ר ל ˘‡ ב ˙ י ˙ מעו ˘ ‰ מ ˙ ‰זמן י‚ל‰ לנו ע„ כמ‰ ‰י‡ ‰יי ˜ ר מול ˙ פ ˙ ו ˘ . לומ„ים מ‰ ‰י‰ לנו יעיל בלמי„‰ ‰מ ˘„ רב‰ מח ˜ ' ‡נחנו בוחנים ˜ ל 'מרחו ˘ נים ˘ ים. ˘‚ ומפ ˙ ל למי„‰ יח„, ב‡ולם ‰כנסים ‡ו בס„נ‡ו ˘ ‰ רומ ˙‰ ‰ מסך ומ ‰ ו„רכי ‰פעול‰ ˙ ‰עמו ˙ ל מטרו ˘ ˙˘„ ל למי„‰ מחו ˘ ‰ליך ˙ ים ב ˜ ופ‰ ‰‡חרונ‰ ‡נחנו עוס ˜˙ ב ˙ י ˙ נ ˘ ˘ חמ ˙ וכני ˙ ‡ עם ˆ בסופו נ ˘ ,˙ וני ˆ חי ˙ˆ ל יוע ˘ , ‰כולל לווי ˜ ‰ליך מעמי ˙ לנו. ז‰ו ˘ לנו, ו‡ני ‚‡‰ ˘ ‰˙ יים בעמו ˜˙ מ ˜ ‰ליך כ‰ מעמי ˙˘ ‰ ונ ˘‡ . זו ‰פעם ‰ר 2023 ˙ נ ˘ יב ל ˆ˜˙ ו .˜ בו חל ˙ ח ˜ ל ˙˘‚ ונר , ‡ין ˙ יים ‰‡חרונו ˙ נ ˘ בילי ב ˘ ר ב ˙ יים ביו ˙ מעו ˘ ‰יו מ ˘ ˙ ריכ‰ לבחור כמ‰ ‡ירועים וחוויו ˆ ‡ם ‡ני לנו ˘ ון ˘‡ נ‰ ‰ר ˘‰ לוח ˙˜ י ‰י‰ ‡ח„ מ‰ם. ‚ם ‰פ ˙ נ ˘‰ כולם בכנס ˙‡ ˘ לחזור ולפ‚ו ˘ ˜ לי ספ י עם ˙˘‚ ר ˙‰ ,˙ . וברמ‰ ‰בינל‡ומי ˙˘‚ ‰ חווי‰ מר ˙ "ח ‰יי ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˙ ‡מנו ˙ כולו עבו„ו ˘ ˜ ל ‡ייז ˘ ˙ י‡‰ ‰נבחר ˘ כנ ˘ מ ˘ לנו, נבחר‰ ל ˘ רני‡לי-‰‚ו‡ל, יו"ר עבר ˜ ˙ כי יוני ˙ כולם ל‚לו ומך ו‡ו‰„. ˙ מי„ נ‰י‰ ל‰ ‚ב ˙ י„ ‰מורכב ו ˜ פ ˙ ליח ב ˆ˙˘ ‰בינל‡ומי. ‡נחנו בטוחים י ˙ ר בלע„י‰ ל‡ ‰יי ˘‡ , לנו ˘ „ ר ˘ ‰מ ˙ ומנ‰ל ˙ חר, ‚זברי ˘ ירלי ˘ פי ל„רך, ל ˙ ו ˘ ל ˙ ‰ ל‰ו„ו ˆ ‡ני רו לנו. ˘ ‰˙ נ„בים ו‰פעילים בעמו ˙ י„ ז‰, ולכל חברי ‰ווע„, ‰מ ˜ פ ˙ ‡ למל ˙ מסו‚ל יי‰. ˘ ע ˙‡ ומל ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ‰ נ ˘ ‰י‰ לכולנו ˙˘ „"ר ע„י נ‡מן – יו"ר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=