שנתון מספר 37 - isaac 2022

4 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ ו ˘˘ ‡ו ˙‰‰ .2022- , ו‡ילו ‰נוכחי מופיע ב 2020 ˙ נ ˘ ‡ ל‡ור ב ˆ ו„ם י ˜‰ ון ˙ נ ˘‰˘ ח„י ‰עין ו„‡י יבחינו נ‰, ‡בל מוטב מ‡וחר מכלל ל‡. ˘‰ ל כולם ˘ ‰ יב ˙ ב ‰כ ˆ˜ פיע‰ על ˘‰ ‰ ורונ ˜‰ ˙ ופ ˜˙ ‰ו מ ˘ מ ˙ ‰‡יטי ˙ פו ˆ כם ל ˙‡ ון בפורמט „י‚יטלי בלב„, ו‡נחנו מזמינים ˙ נ ˘‰ ˙‡ ‡נחנו מפרסמים ˘ ‰ ונ ˘‡ זו ‰פעם ‰ר .˘„ ‰פורמט ‰ח ˙ ון בזכו ˙ נ ˘ רף ל ˆ לחנו ל ˆ‰˘ בסרטונים ון? ˙ נ ˘ ומ‰ ב ב, ˙ נכ ˘ ‰ מ ˙‡ ור‡ים ˜˘ . כ ı ‰ ברחבי ‰‡ר ˘ נע ˘ ‰ ‚ בכנס וממ ˆ ‰ו ˘ ‰ , ‰ב‡נו ממ ˘ ורוע ˘‚ טח רו ˘‰ ובעולם. ı "ח ב‡ר ˙˙‰ טח ˘ ומ‰ ב ˆ ‰ע ˙ „מו ˜˙‰‰ מ ˙ ליחים לי‰נו ˆ ר ל‰בין מ‰ רבים ‰מ ˘ ‡פ ווים ˜ וב, ו‡נו מ ˘ ום מכוב„ וח ˜ מ ˙ ופס ˙ ˙ , ‰‡וריינו ˙ ו ˘‚ מר ˙ ונו ˘‰ ˙ , ‰יוזמו ˙ „מו ˜˙ מ ˙ ‰טכנולו‚יו ˙ רו עליי ˘ וי‡פ ˙ רי בעברי ˜ ‰בסיס ‰מח ˙‡ ירו ˘ יע ˘ רים נוספים ˜ י„ לערוך מח ˙ ר ‚ם בע ˘ ‡פ ˙ י ˘ .˙ מ„ר‚‰ נוספ ˙ ו„מ ˜‰ ‰ נ ˘‰ פורסמו במ‰לך ˘ ירי ‰מ‡מרים ˆ˜˙ ל ˘ ˙ ר‚ומים לעברי ˙ ים לכם ˘‚ נ‰, מו ˘ כמו בכל מעבר לים. ˜ חברי ‡ייז ˙ לנו לטוב ˘ ון ˙ נ ˘‰ ל ‰מ‡מרים מ ˘ ˙ ירים ב‡נ‚לי ˆ˜˙ , ו AAC- ב , ‡ורלי ‰בל ורונ‰ „ולמן, ˙ י למערכ ˙ ונ‰ לחברו ˙ י נ ˙„ ו ˙ .˙ נ‰ בעריכ‰ ב‡נ‚לי ˘ כבכל ˙ מסייע ˘ , י ˙ ול‡ל‰-ב ,˙ ‰‚רפי ˙ נ‰ רוטנבר‚, ל‡יריס וייסמל ‰עורכ ˆ – ‡ורלי לוי וני ˙ וני ˘ ל ‰עריכ‰ ‰ל ˘ ח ˆ ‰מנ ˙ וו ˆ ל ‚ר, כל ‰כבו„ לכן! ˙‡ לכל ˙ ן נענו ˙‡ לכם. ˘ ף מ ˙˘ וב ול ˙ ר, וכמובן לכ ˙‡ ב ˜ וני ‡ייז ˙ נ ˘ וב ‡חרי ˜ כם לע ˙‡ ‰ ‡ני מזמינ בברכ‰, ˙ , עורכי ˜ ו ˙ מ ˙ ‚ילי ˙ „בר ‰מערכ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=