שנתון מספר 37 - isaac 2022

3 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 וכן ‰עיניינים ˙ „"ר ע„י נ‡מן – י ו"ר ,2022 - 2021 ר‡ל ˘ י ˜ ‡ייז ˙˙ עמו ˙ „ו"ח פעילו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , רוזן ı ניי„י ˙ „"ר רוני ,˙ בסל ‰ברי‡ו ˙ "ח וטכנולו‚י‰ מסייע ˙˙ ˙ מערכו ˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ במ ˙ ום וניי„ו ˜ י ˘ ירי ˘ למכ ˙ י ˆ ‰יחי„‰ ‰‡ר ˙ˆ יוע ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , רוזן ı ניי„י ˙ „"ר רוני חיל בחלום..", ˙ ע„... ז‰ מ ˆ חיל ב ˙ "ז‰ מ ;˙ ור ˘˜˙ לינ‡י ˜ ,י ˜ ‚י‡ רו„ובס ;˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,˜ למ ˜ נ„ין "ח", ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למי„ים מ ˙ – ‰ ‡ל ˘‰ "סליח‰ על ל-‡ביב ˙ ," מור‰ למולטימ„י‰ - בי‰"ס "‡ון ,ע„י ב‡ס‡ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,יכל ˘ וע„י ,‰˜ מור‰ למוסי ,לומי בליס ˘ ‰לב", ˙ יר ˘" ספר ˙ ל בי ˘ ˙ ‰ל‰ ‰ל‡ ורבלי ˜ רים - ‰מ ˘ ‚ם ‡נחנו 2022 ˜ , כנס ‡ייז ˙ מורכבו ˙ למי„י יסו„י עם מו‚בלויו ˙ רב ˜ מי ב ˆ ו‚ ע ˆ יי פיר‡ ˘ ‡יזי ˙ ספר לחינוך מיוח„ ו‰מרכז ‰טכנולו‚י, בי ˙ , בי ˜ מרפ‡‰ בעיסו ,פל ˜ ‰ „יינ ו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,י ˜ ‡יר סטפנסנ ˙ "ח ˙˙‰ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ו ˘‚ ל מילים ור ˘ ל „בור‰ ‡ל עולם ˘ ‡ – מסע‰ ‰מופל ı˜ ועל ‰עו ˘" על ‰„ב קלינאית תקשורת ומדריכה יר‰ ב‰ריר ˘ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ חר חנן, ˘ ‰ נוע ל ‡ביב, ˙ ועים בעיר ˘ ע ˘‰ ב‚ני ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ "ח ובלווי ˙˙ ˙ בעזר ˙ מיוח„ו ˙ ירו ˜ ח ˙˘‚ ‡ ‰נ ˘ ע„כון בנו "ח ˙˙ ˙ ירו ˜ ל לווי ח ˘ ˙ י ˆ ‰‡ר ˙ , ‰רכז ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,נטע בן ז‡ב 4 5 6-9 10 11-12 13-15 17-18 19-21 22-25 26-27 29-31 34-38 39 40-44 45-48 49-51 52-53 54-56 57-61 62-76 2-7 28 ˙ „בר ‰מערכ „בר ‰יו"ר ו„ מבט ˜ מי ˙ במערכו ˘ ימו ˘ ב ˙ וחסרונו ˙ רונו ˙ וב לי עם ‰עיניים – י ˙ כ ˙ ˙ טכנולו‚י‰ מסייע ˘‚„ ,˙ ועי ˆ˜ מ ˙ מנ‰ל ,ר פל‡ח ˆ ‰„ר זל י ˙ ט חבר ˜ לפרוי ˙ י ˘ יר‰ ‡י ˆ יר‰ עם ‰עיניים - מי ˆ יור וי ˆ - "ח ˙˙ רי ˆ יו ˙ „י‚יטלי ˙ ב‡מנו ˙ רפיסטי ˙ ו ˙ ‡מני פרי„מן, ˙ ענ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ -ספיר ‡לימלך ,˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ ˘ ו ל‰נ‚י ˙ מטר ˘ ל יובל - ספר יל„ים ˘ ‰ט‡בלט ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ן כ‰ן, ˆ „"ר ני"ח(, ˙˙) ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ ו ˙ יר‰: ‡וריינו ˜ ס ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,חם ˘ רון ˘ חברים לעולם" ˙ "ח "מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ לך ‰ו„ע‰... בסמלים מ ˘ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,ı טי‚לי ˘ מר ˙ ‰‚רי„, ˙ וכנ ˙ ב ˙ ‡וריינו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ סמ‡ח עי„, ,˙ פ‰ ‰ערבי ˘ ל 3 „ ב‚רי ˙ ומי ‡וריינו ˘ ר‚ום יי ˙ ‰ליך ˙ ‰": על ˆ – "‚ם ‡ני רו "وأﻧﺎ ﺑِدّي ﻛﻣﺎن" ˜ מרפ‡‰ בעיסו ,בר ˆ ‡ורליים חכמים", ˙ "ב ˙ וכני ˙ - "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ עבור מ ˙ ‰בי ˙ ליט‰ בסביב ˘ ˜ מרפ‡‰ בעיסו ,טיין ˘ ‚רינ ˙ ‡ורי ˙ „י‚יטלי ˙ ב‡מנו ˙ רפיסטי ˙ ו ˙ ‡מני , פרי„מן ˙ ענ ם, ˘‚˙ מ ˘ - חלום ˘ סטו„יו נ‚י ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,י ˜ ו ˙ מ ˙ ‚ילי ר‚ום: ˙ ,2022 ע„ יוני 2021 ı ממר AAC פורסמו ב- ˘ ירי מ‡מרים ˆ˜˙ ABSTRACTS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=