שנתון מספר 37 - isaac 2022

34 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 י ˙ ט חבר ˜ לפרוי ˙ י ˘ יר‰ ‡י ˆ יר‰ עם ‰עיניים - מי ˆ יור וי ˆ - "ח ˙˙ רי ˆ יו ˙ „י‚יטלי ˙ ב‡מנו ˙ רפיסטי ˙ ו ˙ ‡מני פרי„מן, ˙ ענ :˙‡ מ "ח ˙˙ יר‰ ו ˆ י ב ˘ לוט על ‰מח ˘ ל ˙ ר ˘ ו„ ‰מבט מ‡פ ˜ מי ˙ מערכ י ו„י‚יטלי ˙ יר ˆ בט‡ ב‡ופן י ˙‰ ‰עיניים, ול ˙ עו ˆ ב‡מ ייר עם ˆ ן ל ˙ בעבר. ני ˙ ו ˘ ל‡ ‰יו נ‚י ˘ , במ‚וון „רכים ב, לבחור „ימויים ˆ לם, לע ˆ מכחול „י‚יטלי, ל עם ˙ יו ˙ ייר ‡ו ˆ רף ‡יורי ‡ימו‚'י, ל ˆ מ‰‡ינטרנט, ל ול „י‚יטלי ועו„. ˜ ˙ נו ˘ ר ‚ם לנ‚ן, ל ˘ ‰עיניים, ו‡פ - עפיפון „י‚יטלי 1 ' מונ‰ מס ˙ - מכחול „י‚יטלי 2 ' מונ‰ מס ˙ ˙ כול‰ ‡ו רוב‰ בעזר ˙ ר ˆ ‰, ‰נו ˘ נ‚י ˙ יר‰ „י‚יטלי ˆ י חום ˙ וב ˙ חום ‰‡מנו ˙ ב ˙ יחסי ˘„ חום ח ˙ ‡ ‰עיניים, ‰י ח כיום. ˙ פ ˙ ‰ ומ ˆ ‡ו ˙ בל ˜ מ ˘ ˙ רפי‰ ב‡מנויו ˙‰ ˙ במערכ ˘ ימו ˘‰ ו ˙ ‰טכנולו‚י‰ ‰מסייע ˙ חו ˙ פ ˙‰ ‰חינוך, ˙ במערכ ˙ נים ‰‡חרונו ˘ ו„ ‰מבט ב ˜ מי ף ˘ רים ל‰יח ˘ י מ‡פ ˙ בי ˘ ימו ˘ וב ˙ ‰ברי‡ו ˙ במערכ ‡רסנל כלי ‰ביטוי ˙‡ חם ול‰רחיב ˙ לכלים ‡לו, לפ "ח. ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ים למ ˘ יר‰ ‰„י‚יטליים ‰נ‚י ˆ ו‰י ˜ לי בכנס ‡ייז ˘ ‰‡ˆ במ‡מר ז‰, ‰מבוסס על ‰‰ר ם ˘ ב ˙ יר‰ „י‚יטלי ˆ י ˙ וכנ ˙ „ ב ˜ מ ˙‡ , ‰‡חרון https ://assistuk.net/en/digitalpainters-2/ ˙ מערכ ˙ בעזר ˙ ומ‚וונ ˙ י ˘ יר‰ חופ ˆ י ˙ ר ˘ ‰מ‡פ ילוב ˘ בעיניי ב ˘ י ˘ ˙ יבו ˘ ‰ח ˙‡ ˘ ו„ מבט, ו‡„‚י ˜ מי פי ˙˙˘ י למ ˙ י יח„ עם ‰ביטוי ‰חבר ˙ יר ˆ חום ‰י ˙‰ ˙ ל‰רחב ˘ י ˘ ˙ רויו ˘ ‰ ל‡פ ˆˆ‰ ן ˙‡ "ח. נוסף לכך ˙˙ ˙ יר ˆ יים, כמו י ˙ ים חבר ˘‚„‰ עם ˙ יר‰ ‰„י‚יטלי ˆ ‰י ˘ ל סטו„יו נ‚י ˘ ˙ ס„נ‡ו ˙ מ ˜‰ ו ˙ ערוכ‰ „י‚יטלי ˙ "ח. ˙˙ רי ˆ ליו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=