שנתון מספר 37 - isaac 2022

35 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙‡ ‰חווי‰ ו ˙‡ ר ‚ם ל‰רחיב ˘ י מ‡פ ˙ יר ˆ ‰עולם ‰י ˘ ר לחפ ˘ . ביח„ ‡פ ˙ ור ˘˜˙‰ ‰מסר ‰מובע „רך לוח ‰ופך ˘ ‰„ימוי ˙‡ בע ו ˆ‰ ˙‡ ,‰ מ ˆ ‰עו ˙‡ , ליל ˆ‰ ˙‡ ול ˜ נ‡מר ב ˘ פט ˘ , ממ ˙ ור ˘˜˙‰ פט מלוח ˘ ‰מ ˙‡ "כ‡ן ˙ וייחו„י ˙ י ˘ יר‰ וחווי‰ ‡י ˆ ב, לי ˘ מונוטוני במח יו". ˘ ועכ ויר ˆ "ח מ ˙˙ - 3 ' מונ‰ מס ˙ ב ‡ו כעס, ˆ , כ‚ון ע ˙ ור ˘˜˙‰ בלוח ˘‚ ר ˙ ל„ו‚מ‰: בחיר "ח יכול ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ , ‡ם מ ˜ בל ממ„ נוסף ועמו ˜ יכול‰ ל לו ב‡ ˘ ב ˆ ל ‡יך ‰ע ˘ ילום ‡ו „ימוי ויזו‡לי ˆ רף ‚ם ˆ ל ר ‚ם ˘ עים ‰„י‚יטליים כיום ‡פ ˆ לי„י ביטוי כר‚ע. ב‡מ ב‰ נער‰ ˘ , ייר עליו, כמו ב„ו‚מ‰ כ‡ן ˆ לבחור „ימוי ו‡ז ל ו ר‚ע ו‚ם יכל‰ ˙ ל‰ ב‡ו ˘ ל ‰כעס ˘ ‰„ימוי ˙‡ ‰ בחר ל‰ „רך "ריסוס ˘ מ‰כעס ˙ˆ˜ חרר ˘ בוע ול ˆ עם עיני‰ ל ף במילים ˙˘ ‰ ל ˙ . ‚ם ‡ם ‡ין ביכול ˙ בע" על ‰„מו ˆ ‰י‡ ˘ ול‰סביר במילים על ‰כעס ˜ כר‚ע ‡ו ל‰עמי ו‰בנ‰ ˜ יר‰ יכולים ל‰וסיף עומ ˆ ו‰י ˙ ‰, ‰‡מנו ˘ מר‚י ˙ˆ˜ חרר ˘ ב, לעב„ ול ˙ לנ ˙ י‰, וכן ‰ז„מנו ˙ ו ˘ חו ˙ ל ˘ י‰. ˙ ו ˘‚ מר ויר ˆ - כעס מ 4 ' מונ‰ מס ˙ ו ˙ ל‡ו ˙ וייחו„י ˙ י ˘ ‡י ˙ ל‰יו ˙ ור‰ כזו ‰ברכ‰ ‰ופכ ˆ ב ל ˘ ר ˘ י, לעו ˘ ל‰ומור, לטעם ‡י ˙ ‰ז„מנו ˙ נ ˙ ‡„ם, ונו עם רב„ים ˙ י ˘ ‡י ˙ מעו ˘ מ ˙ בל ˜ ומ ˙ סטורו ˜ בעים וט ˆ נוספים. ב ˆ לוח ‚רי„ מעו 5- ' מונ‰ מס ˙ ‰פנ‡י ‡ל‡ ‚ם ˙ עו ˘ ל ˜ ייך ר ˘ י ‡ינו ˙ יר ˆ ‰ביטוי ‰י , ‰חינוך, ˙ ור ˘˜˙‰ ‰ליך ‰ביטוי ו ˙ בכל ı וב ונחו ˘ ח רכים ˆ ים עם ˘ ל ‡נ ˘ ום. ‰עולם ‰פנימי ˜ י ˘‰ ‰טיפול ו ‰ם מסו‚לים ˘ ˙ יו ˆ מיוח„ים ‡ינו מו‚בל למספר ‰‡ופ ר ˘ י מ‡פ ˙ יר ˆ חום ‰י ˙‰ .ı כלפי חו ˜ כיום לבט‡ ול„יי ˙ ל‰ם לבו‡ לי„י ביטוי, ופעמים רבו ˘ ר ‰פנימי ˘ לעו ˙‡ „ ר ל‰כיל ולעב ˘ ר ‰מ‡פ ˘‚ ˙ ו ˘ מ ˘ מ ˙ ‰‡מנויו .ı ‰ביטוי בחו ˙ ום בין ‰עולם ‰פנימי לבין יכול ˆ ‰פער ‰ע ˙ יר‰ „י‚יטלי ˆ י ˙ וכנ ˙ ו„ ˜ מי ˙ ן ל‰יעזר במערכ ˙ ני ˘ י ˙‡ˆ נים מ ˘‰ ל‡ורך ˙ חיל ˙ ב ˜ ‰ם ר ˘ פים ˙˙˘ י ‚ם עבור מ ˙ יר ˆ מבט ככלי י ים. ‚ם ‡ם ‡ין ˜ י ˙ ים ו ˘ מ ˙˘ „רכם בכלי ז‰ ו‚ם עבור מ - ˙ מ ˆ ומ ˆ מ ˙ ור ˘˜˙‰ ו„ ‰מבט, ‚ם ‡ם ˜ במי ˜ ע„יין „יו ˙ נסו ˙‰ י, ל ˙ יר ˆ ר י ˘˜ ור חיבור ו ˆ לי ˙ רו ˘ ‡פ ˘ ע„יין י לב ובכל ‚יל ˘ יר‰. בעיניי, בכל ˆ ‰י ˙ מל‡ בח„וו ˙‰ ול ריך ל‰‚יע ˆ˘ „ ו ˜ פ ˙ ˙ בכך, ו‡ין רמ ˙ נסו ˙‰ ר ל ˘ ‡פ ור. ˆ לי ˙ בל ‰ז„מנו ˜ ביל ל ˘ ‡לי‰ ב ח‰ ˙ פו ˘ ,˙„ וכנ‰ מיוח ˙ ‡ ‰י digitalpainters.org ו„ מבט ו‰י‡ בחינם. ˜ מי ˙ עם מערכ ˘ ימו ˘ ל ב‰ לל‡ ˘ מ ˙˘‰ ב ול‡חר מכן ל ˘ ן ל‰ורי„‰ למח ˙ ני ˙ וכנ ˙ ורך ל‰פעיל סמן עכבר „רך ˆ ˘ ‡ינטרנט, ‡ך י ליט‰ ˘ ל ˘ „ לוח ‚רי ˙ יח ˙ ו„ ‰מבט ‡ו על י„י פ ˜ מי ם כך – ˘ י ב‚רי„ ל ˙ ‰כנ ˘ ‰ לוח ל„ו‚מ ˙„ ב )ל‰ור ˘ במח ר יופיע בסוף ‰מ‡מר, ˘‡ , לי ˘ ר ˙‡ ן ל‰יכנס ל ˙ ני ם(. ˘ ול‰ורי„ מ ו„ ‰מבט עם ˜ מי ˙ במערכ ˘ ימו ˘ י ב ˘ ו ˜ ם ב ˙ ל ˜˙ ‡ם נ ˙ ל חבר ˘ ˙ מיכ‰ ‰טכני ˙ וכלו ל‰יעזר ב ˙ ,‰ וכנ ˙‰ .˘‚„ „יבור ‡ו . לוח ל„ו‚מ‰ ˙„ ברכ‰ ליום ‰ול ˙ ‰י‡ בחיר ˙ „ו‚מ‰ נוספ יח„ עם „ימויים ˙„ ליום ‰ול ˙ לב ברכו ˘ י ‰מ ˙ ר ˆ י ˘ ע לברכ‰. ˜ ‰ר ˙ מונ ˙ ˙ ובחיר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=