שנתון מספר 37 - isaac 2022

36 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 digital painters ˙ וכנ ˙ - 6 ' מונ‰ מס ˙ כל סר‚ל ‰כלים ˘ ‡ וכנ‰ זו ‰י ˙ ל ˘ י ˘ ˙ ‰ייחו„יו יור, כך ˆ‰ טח ˘ ל ˘ ˙ וני ˆ ‰חי ˙ ‡ במס‚ר ˆ בעים נמ ˆ‰ ו ,˙ ו„ו ˜ ‰ פ ˘ במסך ‰י‡ למע ˙ וני ˆ ‰חי ˙ כל ‰מס‚ר ˘ ורך ˆ ן במעבר עכבר ובלי ˙ נו ˘ ‰עיניים ל ˙ עו ˆ ן ב‡מ ˙ ני ˘ ע" ‡ו ˜ י ר ˘ ‰. ‡ין על ‰מסך "רע ˆ ו„ מבט ללחי ˜ במי יר‰ ˘ וכנ‰ ע ˙‰ .‰ יר ˆ , וכולו פנוי לי ˙ מסיחי „ע בעים. ˆ ובמ‚וון ˙˘ ל ס‚נון ‰מבר ˘ טים מ‚וונים ˜ ב‡פ יימים, ˜ בעים ˆ וך ˙ ל ‰„ף מ ˘ ע ˜ בע ‰ר ˆ ˙‡ ן לבחור ˙ ני .˙ מונו ˙‰ ˙ יי ˜ י ˙ וך ˙ יור מ ˆ ילום ‡ו ˆ ‡ ן ‚ם לייב ˙ וני מונ‰ ˙ ı וב ˜ ‡ - ייבו 7 ' מונ‰ מס ˙ ˙„ ו ˜ פ ˘ ‰ליך )י ˙ וך כ„י ˙ ‰ יר ˆ ‰י ˙‡ מור ˘ ן ‚ם ל ˙ ני כל על כל ˙ ‰ליך ול‰ס ˙‰ ˙‡ כל ˙ לר‡ו ˜˙ מור(, ומר ˘ יור ‰סופי. ˆ חו ע„ ל ˙ פ ˙‰˘ יורים ˆ‰ יור ˆ‰ ˙ מיר ˘ - 8 ' מונ‰ מס ˙ בו ˘ מ ˙˘‰ וכנ‰ ול ˙ רפו ל ˆ ן ל ˙ ני ˘ י ב‚רי„ לוח ˙ ‰כנ ף, לבחור ˙˘ ר ל ˘ יר‰. ‰לוח מ‡פ ˆ ‰י ˙ וכנ ˙ ביל ל ˜ במ ן ל‰ורי„ ˙ יר‰. ני ˆ ‰י ˙ וכנ ˙ ב ˘ ימו ˘‰ וך כ„י ˙ ‡ בט ˙‰ ול סרטון ˘ ם ‚ם י ˘ ( ו ˘ ימו ˘ י ל ˘ לי )חופ ˘ ר ˙‡‰ מ ˙‡ ז .‰˘ ‰סבר ל‰מח יר‰ ˆ ‰י ˙ וכנ ˙ - לוח ‚רי„ ייעו„י ל 9 ' מונ‰ מס ˙ ו ˘ נע ˘ ˙ ירו ˆ ‰ מי ˘ ל‰מח ˙ ‰נ‰ כמ‰ „ו‚מ‡ו בטכנולו‚י‰ זו: 10 ' מונ‰ מס ˙ ‰ללו ˙ ‰נרו 11 ' מונ‰ מס ˙ כן ˘‰ ל ˘ ‡˘„‰ 12 ' מונ‰ מס ˙ ˙ יו ˜ ח ˘ מ 13 ' מונ‰ מס ˙ ‡בטיח מל‡ ב‚רעינים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=