שנתון מספר 37 - isaac 2022

37 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ו„ ˜ מי ˙ ילוב מערכ ˘ ‰זו ב ˙ יר‰ ‰„י‚יטלי ˆ ‰י ˙ וכנ ˙ לעולם ‰פנימי ı י ˆ‰ ל ˙ ‰ז„מנו ˙˙ ‰מבט יכול‰ ל ˙ פים ‰נעזרים במערכ ˙˙˘ ל ‰מ ˘ בעוני ˆ‰ יר ו ˘ ‰ע ˙„„ מעו ˘ ,˙ ו„ מבט. ‰חווי‰ ‰י‡ חווי‰ נורמטיבי ˜ מי ˙ ‰ביטחון וחיבור ליכולו ˙˘ חו ˙ ˜ , חיזו ˙ טיביו ˜‡ יר‰ ‰„י‚יטליים ˆ בכלי ‰י ˘ ימו ˘ . טמונים ב‰ם ˘ ˙ ולכוחו ר ˘ ‰ריכוז ו‚ם ל‡פ ˙‡ ˜ י‰, לחז ˆ יכול לעו„„ מוטיב ר ˘ ו‰רפי‰. כלים ‡לו ‚ם יכולים ל‡פ ˙ נוע‰ פנימי ˙ ל‡ ˘ ‰ וחווי ˙ נסו ˙‰ - ‰ ביע ˆ יור ו ˆ ב ˙ נסו ˙‰ רבוט ול ˘ יים ‰מוטוריים. ‰חווי‰ ˘˜‰ ב ˜ רו ל‰ם ע ˘ ‡פ ˙‰ „ מי ˙ יו" ביח„ יכול‰ ˘ ב"כ‡ן ועכ ˙ ר ˆ נו ˘ ˙ י ˙ מעו ˘ ‰מ ר בין ‰עולם ˘‚ ם ול ˙ סביב ˙‡ פים ו ˙˙˘ ‰מ ˙‡ ים ˆ ל‰ע ל‰ם. ˘ וני ˆ ‰פנימי ו‰חי יים ˙ טים חבר ˜ רים ופרוי ˆ ו ˙ ˙ י. ‰יכול ˙ בפן ‰חבר ˙ מעו ˘ ‰רב‰ כוח ומ ˘ יר‰ י ˆ לי יים ˙ מעו ˘ ים מ ˘ ל ‡נ ˘ טיבי במרחב ˜‡ ˙ ור ול‰יו ˆ לי מי. ˆ ‰ערך ‰ע ˙˘ חו ˙ ו ˙ ייכו ˘‰ ˙˘ חו ˙ ˙‡ ˜ יכול‰ לחז וף ו‰ערכ‰. ˜ י ˘ , וב ˘ מ ˘ ול(, י ˜ יר‰ )ול ˆ ‰„‰ו„ לי ˘ י יר‰ ˆ י ˙ ח ˜ ל ˙ ים, ו‰יכול ˘ בין ‡נ ˙ מחבר ˙ ‰‡מנו בו ˘ י ˘ ר ˆ ו ˙ ר ל‰ ל‰פוך ל ˘ ‰ ול‡פ ˙ , לעב„ ‡ו ˙ י ˘ ‡י ול ˜ מיע ˘‰ ל ˙ ‰ז„מנו ˙ נ ˙ ימ‰ ונו ˆ י, מע ˙ ‚ם ממ„ חבר .˙ בל במ‰ ליכולו ˜ ול טים ˜ י בל‡ מעט פרוי ˙ פ ˙˙˘‰ ˙ נים ‰‡חרונו ˘ ב רכים מיוח„ים ˆ פים עם ˙˙˘ יים עם מ ˙ יר ˆ יים י ˙ חבר ם. ˙ י ‡ו ˙ וליווי ˙ ערוכו ˙ טים ו ˜ ר‰ על כמ‰ פרוי ˆ˜ ל‰לן ‡ספר ב עם ‰עיניים. ˙ ורים ל‡מנו ˘˜‰ ˙ וירטו‡ליו ˙ „י‚יטליו רט ˙ סמונ ˙ עיר‰ עם ˆ ˙ ל ‰„ר, ‡מני ˘ ‡ מ‰ן ‰י ˙ ‡ח כיום ‚ם על ‚בי ˙ י‰ מופיעו ˙ ירו ˆ עם עיני‰, וי ˙ ייר ˆ מ ˘ .˙ ערוכ‰ וירטו‡לי ˙ ילומים ו‚ם כ ˆ ו ˙ מונו ˙ רים, ‚ם כ ˆ מו ל ‰„ר ˘ ˙ ערוכ‰ „י‚יטלי ˙ - 14 ' מונ‰ מס ˙ ˙ ע„ מלוו‰ בבחירו ˆ ע„ ו ˆ ערוכ‰ כל ˙‰ ˙ ‰ליך ‰כנ ˙ ב ˙ ירו ˜ בעו ˆ בע יי ˆ ‰ יופיעו? ב‡יז ˙ ירו ˆ . ‡ילו י ˙ רבו יבורי ומ‰ נבחר ˆ ‚ כ ˆ מו ˙ ‡ים ל‰יו ˙ ערוכ‰? מ‰ מ ˙‰ מ‰? מי יוזמן? ˆ ‰ לספר על ע ˆ ר ˙ פרטי? מ‰ ‰„ר ˙ ל‰יו ? מ‰ ˙‡ ף? ‡יך כ„‡י לפרסם ז ˘ ‰ ל‰יח ˘‚ ‡יך ‰‰ר ו„‰ ˙ בי ˙ ור מכ ˙ וב ב ˙ ‰ לכ ˆ ר ˙ ‰ מכך? מ ˙ ו ˘˘ ‰ח יר‰ ˆ ר ‰י ˘‡ מ ˙ י ל‡ פחו ˙ מעו ˘ מו מ ˆ ‰ליך ע ˙‰ .„ ועו ע„ ˆ פ‰ פעיל‰ לכל ˙ ו ˘ ‡ מ‰, ולכל ‡ורכו ‰„ר ‰י ˆ ע י. ‰„ר בחר‰ ˙ מעו ˘ ‰ליך מ ˙ ו ˙˘‚ ערוכ‰ מר ˙ .‰ ובחיר ‰˙ י‰ למען ‰עמו ˙ ממכירו ˙ ‰‰כנסו ˙‡ ˘ „י ˜‰ ל ם מוזמנים ל‰יכנס ˙‡ . ר ˜ י„ום ‰מח ˜ רט ול ˙ סמונ ˙ ל ל ˘ ר ‰‚„ול ˘ כל ‰עו ˙‡ ˙ ל ‰„ר ולר‡ו ˘ ר ˙‡ ל /https://www.hadarzysman.com י‰‘ ˙ ירו ˆ י רים ˆ מי„ נו ˙˘ ‡ יר‰ ‰ו ˆ ובי ˙ בעיניי, ‰יופי ב‡מנו ר לכל ˘ ר ול‡פ ˘‚ ליח‰ ל ˆ ומ ˙ מחבר ˘ ‰ פ ˘ חיבורים. זו ף. ˙ ו ˘ ˙ ף ל‰יו ˙˙˘‰ ‰ ל ˆ רו ˘ מי י ˙ יר ˆ י י ˙ למיזם חבר ˙˘‚ ‰ו‡ „ו‚מ‰ מר Give N Art ˙ ב ˆ ‰ ‡ליי מע ˙ ר ‰„ים. פנ ˆ נ‰ וי ˘‰ ח ˙ פ ˙‰ ‚ם ˘ , טל ‰ובר, וסיפר‰ לי על מיזם Giraff ‰סטו„יו ˙ ומנ‰ל רכים מיוח„ים ˆ בו ‡מנים עם ˘ ימ‰. מיזם ˜‰ ‡ ‰י ˘ ˘„ ח ב ˆ ו‚ מע ˙ וב ומי ˆ ל‰ לעי ˘ יורים, ו‰סטו„יו ˆ רים ˆ יו ˙ יו ˆ ‡ר ˙ ל חברו ˘ ‰ נ ˙ מ ˙ ם על ‡ריזו ˙ ומ„פיס ‡ו ור‰ כזו ‚ם ‰‡מן מרוויח כסף ˆ נ‰. ב ˙ מ‡רזי מ ˙ מכינו ˘ נ‰ עם ˙ ונים מ‡רזי מ ˜ ים ˘ ו, ו‚ם ‡נ ˙ יר ˆ ף בי ˙˘ ומ נ‰ ˘‰ . בפסח ˙ י ˙ מעו ˘ נ‰ מ ˙ ובים ייחו„יים - מ ˆ עי וירו ˆ˘ יורים ˆ ‚ליליס עם ˙ ל חבר ˘ ‰ נ ˙ מ ˙ נמכרו ערכו לנו ˆ ט ז‰ ני ˜ נ‰. ‚ם בפרוי ˘‰ ˘‡ עם ‰עיניים, כך ‚ם בר ˙‡ ו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙‡ ,‰ ‰חווי ˙‡ כ„י ל‰רחיב ˙ כל ‰ז„מנו ‰ליך נסענו ˙‰ מ ˜ . כך ל„ו‚מ‰, כחל ˙ מעו ˘ ‰חיבור ו‰מ ˙‡ , ר‡ינו ˙ וו ˆ‰ ˙‡ נו ˘‚ , פ Giraff ל ˘ ועי ˆ˜ לסטו„יו ‰מ ˙ ור ˘˜˙ נס‰ ב ˙‰ ר‡‰ ו ˙ וו ˆ‰ ו ו‚ם ˙ ‰וו ˙‰ ‰ליך ב ˙‰ יר‰. ˆ ‰י ˙ וכנ ˙ ו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ עם לוחו - מארז מתנה של חברת גליליס 15 תמונה מס'

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=