שנתון מספר 37 - isaac 2022

38 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˘ בס‚נון סטו„יו נ‚י ˙ יים ס„נ‡ו ˜ נ‰ ל ˘‰ י ˙ חל ˙‰ ˘ מ ˙˘ וח לכל מ ˙ ר פ ˘‡ י ˙ יר ˆ ר מרחב י ˘ ביל ל‡פ ˘ ב יים ˘˜ יר‰ )‚ם עם ˆ בט‡ בי ˙‰ ור ול ˆ "ח ‰מעוניין לי ˙˙ מוטוריים מורכבים(. "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˙ נ„בו ˙‰ ונ‰ נערכ‰ ב ˘‡ ‰ס„נ‰ ‰ר ˙ ירו ˆ וב י ˆ ‡ עי ˘ ‰ בנו ˙ ‰חומרים( ו‰יי ˙ )פרט לעלו ˙ לוחו ˙ לב ˘ ‰מ ˙ י ˘ ‰ זו חווי‰ רב חו ˙ נ‰. ‰יי ˘‰ ˘‡ לר יבל כל ˜ ‰ ילום, ובסיומ ˆ וב ו ˆ יר‰, עי ˆ , י ˙ ור ˘˜˙ ילב‰ ˘ ‰ לו. ‰ס„נ ˘ ‰ יר ˆ ף ספל מו„פס עם ‰י ˙˙˘ מ יר‰ ˆ ילום וי ˆ , ו„ מבט ˜ מי ˙ יור עם ‰עיניים במערכ ˆ "ח. ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˙ ב„רכים מ‚וונו ˙ ו ˘‚ ‰מונ ˙ י ˙˘ חו ˙ וע ˆ˜ י מ ˘ "ח ו‡נ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ˙ פו ˙˙˘‰ ‰ס„נ‰, ב יר‰ עם ‰עיניים, ‰ועבר‰ במרכז ˆ בי ˙ נסו ˙‰ ו ל ˆ ר ˘ ר- פל‡ח )ר‡‰ ˆ בליווי ‰„ר זל ˙ , טכנולו‚י‰ מסייע ˘‚„ ‰˙ חיל ˙ ‰ ‰וו ˙ ס„נ‰ זו ˘ ‰ וו ˜ ון ז‰(. ‡ני מ ˙ נ ˘ מ‡מר ב יר‰ ביח„ – כל ‡ח„ ב„רכו. ˆ ל י ˘ ‰‡ מופל ˙ ל מסור ˘ ‰ו„פס ˘ סים ˜ נ‰ ‰מ ˘‰ י נוסף ‰ו‡ לוח ˙ ט חבר ˜ פרוי ל ˘ י‰ם ˙ ירו ˆ וי מי ˘ נ‰ וכולו ע ˘‰ ˜ כנס ‡ייז ˙‡ ר ˜ ל וף פעול‰ נפל‡ ‰מחבר בין ‡מנים ˙ י ˘ . "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ילום. ˆ בע ו‚ם ב ˆ במ‰ ‚ם במילים, ‚ם ב ˙˙ ר ל ˘ ומ‡פ „„ים ל‰רוויח ˆ‰ רים לכל ˘ יים ‡לו מ‡פ ˙ טים חבר ˜ פרוי ˙ יר‰ ו‡מנו ˆ ‰בסיס ‰ו‡ י ˘ י, כ ˙ מעו ˘ ‰ליך מ ˙ חווי‰ ו ווים. ˘ ב‰ כולנו ˘ ‰ -חווי - לוח שנה של עמותת אייזק ישראל 16 תמונה מס' - לוגו סטודיו נגיש 17 תמונה מס' לנו ˘ בי„יים ˙ ו ˘ - נ‚י ˘ סטו„יו נ‚י ,˘ י נ‚י ˙ יר ˆ סטו„יו י ˙ יח ˙ על פ ˙ נים ‡ני חולמ ˘ כבר בו ˘ י ˘ ור בכל „רך. סטו„יו ˆ פים לי ˙˙˘ ר למ ˘ ‰מ‡פ לוט ˘ פים יכולים ל ˙˙˘ ב‰ מ ˘ , ו„ מבט ˜ מי ˙ מערכ ˙ בעזר ˜ ילומים עם מסך ירו ˆ ור ˆ ב בעיני‰ם ולי ˘ במח מיכ‰ ˙ ר ˘ מ‡פ ˘ „ ליט‰ בעיניים, ‡ייפ ˘ ‚ ‡ו ב ˙ מ וכמובן חומרים ˙ ונו ˘ ‰ יר ˆ י ˙ וכנו ˙ בליווי ˙ מוטורי י ˙ י וחבר ˙ יר ˆ ועו„. מרחב י ˙ ור ˘˜˙ ˙ יים, לוחו ˙˘ חו ˙ ˙ י ˘‚ , ר ˙ )מוטורי ˘ ר ובליווי נ‚י ˆ ום לכל יו ˜ מ ˘ בו י ˘ ‰חיבור בין כולנו ˘ יר‰, כ ˆ עי ‰י ˆ ל ‡מ ˘ (˙ ו‚ניטיבי ˜ ו לנו. ˘ ˙ ומ‰יכולו ˙ יו ˙ יר ˆ נובע מ‰י ˘ בסטו„יו ‰נ‚י ור ולעוף עם ˆ ביל לי ˘ ע פוריי‰ ב ˜ ר ˜ ל ˜ ו ˜ כל ‡ח„ ז יר‰ עם ˆ ילום וי ˆ ˙ לב ˘ לי ‰מ ˘ ‰ יר ˆ ‰„מיון. ‡סיים עם י מ‰: לעוף עם ‰„מיון ˘ ‰עיניים ו לי: ˘ ר ˙‡ ן ל‰יכנס ל ˙ לפרטים נוספים ני /https://www.bitui.org ב ˆ ספל מעו 18- ' מונ‰ מס ˙

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=