שנתון מספר 37 - isaac 2022

39 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙‡ ‰ז ˙ ור ˘˜˙‰ „רך ˙‡ בל ˜˙ ‰ ‰סביב ˘ י ˙ י ˆ ר ˙ וב ˘ ‰„ ‰יל ˘ ‰ˆ י ועו„ני רו ˙ י ˆ ‚ייס למען עומר. ר ˙˙ ו ול‡ ˘‡ יי ˙˙ ‡ מ‰ ל ˆ ע ˙‡ ‰ ל‰ביע ˙ י ‡ו ˙„ לימ ˘ ‰לב ˜ וב ב„יו ˘ ל‰, ‰ו‡ ח ˘ ‰מסר ˙‡ מיע ˘‰ ר לעולם ל ˙ וו ˙ לי ˘ ל כל ‡ח„ ‡חר בעולם. ו‡ז נול„ ‰ספר ˘ כמו מסר ל יובל". ˘ "‰ט‡בלט ף ‰‡וטיסטי, ˆ על ‰ר ˙„ יובל, יל„‰ מיוח ˙‡ ‚ י ˆ ‰ספר מ ‰, ‡ך ˆ ‰חו ı מחכ‰ לפרו ˘ לם ˘ ר עולם ˙˙ וכ‰ מס ˙ ב ˘ מ‰ ב„יבור. יום ‡ח„ ‰‚יע‰ ˆ ע ˙‡ ‡ ‰ לבט ˘˜˙ ‰י‡ מ ˙‡ מסייע ל‰ ל‰ביע ˘ ˙ ור ˘˜˙ „ יובל ‡ל ‰‚ן עם ‡ייפ ˘„ ‰כלי ‰ח ˙‡ ˙ רנים ל‚לו ˜ מ‰. חברי‰ ל‚ן ס ˆ ע ר עימ‰. ˘˜˙ ו ‰ם יכולים ל ˙ עו ˆ ב‡מ ˘ ר ליובל ˘ מ‡פ ˘ ‰ט‡בלט ככלי ˙‡ ף ˘ ‰ספר חו ˙ פיע. בנוסף, ‰ו‡ נוע„ ל‚לו ˘‰ לב ול ˙˘‰ ף, ל ˙˙˘‰ ל ום ˜ מ ˙˙ "ח, ל ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˙ מו„„ויו ˙‰‰ מעט מ ˙ ור ˘˜˙ ב ˘ ימו ˘‰ ˙‡ ˘ , ל‰נ‚י ˙ ונו ˘‰ יח על ˘ ל ים ב‰. ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙‡ ים ˆ ול‰ע ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ום. ˜ מ ˘ ונים, ולכולנו י ˘ ‡נחנו ל יובל ˘ ‰ט‡בלט ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ ˘ ו ל‰נ‚י ˙ מטר ˘ ספר יל„ים ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ - ספיר ‡לימלך ‰מטופלים ˙‡ ר ˘‰ ב ב ˙ ל יובל" נכ ˘ ‰ספר "‰ט‡בלט ‰˙ , ‰בנ 5 ˙ סומ‰ ב ˜ ‰„ מ‰ן ‰י‡ עומר, יל ˙ לי. ‡ח ˘ סי‰ ˜ ו„ בינוני עם ‡פר ˜ פ ˙ ף ב ˆ ‚יל, על ‰ר ˙ ו‡מ ˙ ‰. ‰י‡ ˙ י ‡ו ˙˘‚ פ ˘ כ ˙ ‰ ורבלי ˙ . עומר ל‡ ‰יי ˙ ורבלי ר ˜ בלב„, בעי ˙ מספר ‚'סטו ˙ עו ˆ ר‰ ב‡מ ˘˜˙ רוב ˜ ‰ מר ˘˘ ˙ בו„„‰ עם בובו ˙‰ , ולרוב ı ‰ חפ ˙ˆ ר ˘ כ סכול וכעס ˙ ל ˘ ‰ ‰רב‰ ר‚עים ˙ ‡לי‰. במ‰לך ‰יום חוו ‰˙ ‰. בר‚עים ‡לו עומר ‰יי ˙ ‰סביב‰ ל‡ ‰בינ‰ ‡ו ˘ כ ‡חרים. ˙‡ מ‰ ו ˆ ע ˙‡ ˙ כ ˘ נו ‰‡ייפ„. עומר ˙ עו ˆ ר ב‡מ ˘˜˙ עם ‰זמן, למ„נו ל ‰˙ ל‰, נ‰נ ˘ ˙ יו ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ מ‚וון ‰כוונו ˙‡ ‰ ‰‚„יל ˙ ‰ ‰„„י ˙ ו‰יי ˙ וו ˆ‰ עם ‰יל„ים ועם ˙ יו ˆ˜‡ מ‡ינטר ף ˙˘ ול ˙ ו ˘ חו ˙ ‡ ליח‰ לבט ˆ‰ כים. עומר ˘ לר‚עים ממו ל‰ ˘ ב‡ייפ„, ו‰עיניים ˙ ור ˘˜˙ ˙ לוחו ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ בחוויו ו ˙ פח ˙ יכו ˘ ‰. בנוסף, ‰נ ˙ ‰סביב‰ ‰בינ‰ ‡ו ˘ ו כ ˆˆ נ ור ˆ ר לי ˙ ‰י‡ פנוי‰ יו ˘ ‰‡ , ו‰י‰ נר ˙ י ˙ מעו ˘ ור‰ מ ˆ ב ל עומר ‚ילו ˘ ‰‚ן ו‰‰ורים ˙ וו ˆ . יים ˙ מעו ˘ רים מ ˘˜ .˜˙ יר ומר ˘ עולם פנימי ע ‚ר ˙‡‰˘ י ˙ ‰ליך מ„‰ים, ‡בל ‡ז ‰בנ ˙ ‰ ז‰ ‰י ל ˘ ‰˙ ‰‡ייפ„ בסביב ˙ ר ‰טמע ˜ י ‰ו‡ בעי ˙ מעו ˘ ‰מ רובים ולכל ˜ פח‰, לחברים ˘ עומר: למטפלים, למ י למחסומי ˙ פ ˘ י‡ליים. נח ˆ ‰פוטנ ˙ ור ˘˜˙‰ פי ˙ ו ˘ לו למ‰ ל‡ ˘ "ı ירו ˙"‰ ‰ ונים, ולכל ‡ח„ ‰י ˘ ˙ ‰ז„מנויו ב‡ייפ„ )"‡ני וטכנולו‚י‰ ל‡ חברים", ˘ מ ˙˘‰ „ר ל ˙ מס ים"...(. ˆ זמן", "יל„ים ‡חרים ‚ם רו ˜ "‡ין מספי ר: ˙‡‰ „רך ˘ רו‡ עו„ ולרכו ˜ ן ל ˙ *ני sapirelimelech.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=