שנתון מספר 37 - isaac 2022

40 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 "ח( ˙˙) ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ ו ˙ יר‰: ‡וריינו ˜ ס ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ן כ‰ן, ˆ „"ר ני ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ מיליון ‡נ 97Œ כ ˘ בעולם י בחוסר „יבור ‡ו ב„יבור מו‚בל מ‡ו„ ˙‡ בט ˙ , ‰מ ˙ מורכב .(Erickson and Koppenhaver, 2020) ‚ים ˘ ‡ים בסיכון ל‰י ˆ ים ‡לו נמ ˘ ‰ ל„יבור, ‡נ ˘ לל‡ ‚י מועט‰, ˙ י ˙ חבר ˙ פו ˙˙˘‰ לימו„יים נמוכים, ל ˙ ר ˘ "ח מ‡פ ˙˙ .˙ ל‰ם מו‚בלו ˘ ‰˜ עסו ˙‰ ˙ רויו ˘ ו‡פ ף ˙˙˘‰ ר ול ˘˜˙ ל ˙ ם ‰בסיסי ˙ זכו ˙‡ ˘ ל‰ם לממ בחבר‰. יים מורכבים ‡ינם ˙ ור ˘˜˙ רכים ˆ למי„ים עם ˙ ב„רך כלל . נר‡‰ ˙ ‰ ‰פונטי ˘ רי‡‰ כמו בני ‚ילם, ב‚י ˜‰ ˙‡ לומ„ים ‡ינם ˘ ים ˘ ‡נ ˘ ,(˙ פיס‰ )‰מוטעי ˙‰ ‰„בר נובע מ ˘ פ‰( ˘‰ לילי ˆ ˙‡ ‡ מ„ברים )ועל כן ‡ינם מסו‚לים לבט ˙ חוסר ‰יכול ˘ , רי‡‰. כיום י„וע ˜ ˘ ‡ינם יכולים לרכו ˙ ל מיומנויו ˘ ן ˙ חו ˙ פ ˙‰ ˙‡ ל„בר ‡ינו מונע ב‰כרח ,˙ פונולו‚י ˙ ליל, מו„עו ˆ-˙ ר ‡ו ˘˜ )כמו ˙ בסיסי ˙ ‡ורייני פענוח מיל‰( .(Loncke, 2021; Manoharan, Jose and Saji, 2022) "ח עם עזרים ˙˙ ים ב ˘ מ ˙˘ מ ˘ ים ˘ ‰„בר נכון עבור ‡נ ˙ ‡ו ˆ ו ˙ .˙ מ‚וונו ˙ ונים ועם ‡בחנו ˘ ו/‡ו בלע„י‰ם, ב‚ילים ר ˜ , בעי ˙ ‡מו ˙‰ וע ˆ ב„רך כלל בבי ˙ נו ˙ ‡לו מו ˙ חיוביו (. מ‡פייני ˙ ‚וב‰ ל‡ מילולי ˙) ˘ ‚וב‰ ‰נ„ר ˙‰ ב‡ופן ˙ , מובני ˙ ווכ ˙ יר‰, מ ˘ ‰ור‡‰ יעילים נוספים ‰ם ‰ור‡‰ י יים בכל ˙˘ ‡ו ˙ ‡ח ˙ במיומנו ˙ „ו ˜ מ ˙‰ וך ˙ ˙ ו‡ינטנסיבי פעם. "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˆ‡ ‰‡ רי ˜‰ ˙ יבו ˘ ח "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ˙‡ ˙ ו ˘ מ ˘ יב‰ מ ˙ רי‡‰ וכ ˜ ˙ מיומנויו ים בני ‚ילם )פנ‡י, למי„‰, ˘ ל ‡נ ˘ כמו ˙ ן מטרו ˙ ל‡ו יב‰ ˙ רי‡‰ ו‰כ ˜‰ , ‰( ‡ך בנוסף, עבורם ˜ עסו ˙ חבר‰ ו Barker, Saunders) ˙ מ‡י ˆ ע ˙ ור ˘˜˙ „רך ל ˙ חו ˙ פו פ‰ ˘‰ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ב ˙ ומסייעו (and Brady, 2012 ˙ „רך ‰‡וריינו .(Manoharan, Jose and Saji, 2022) ˙‡ ‡ ו, לבט ˙ ‰בנ ˙‡ ל‰פ‚ין ˙ ור ˘˜˙ יי ˘˜ יכול ‡„ם עם יים. ˙ י„יו ‰חבר ˜ פ ˙ ˙‡ יים ˜ מו ול ˆ ע ˙‡ ‚ˆ ו, ליי ˙ יו ˘ ‡י ען על ˘ ל‰י ı "ח יי‡ל ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ , מ ˙ ‡ורייני ˙ לל‡ יכול ר. ˘˜˙ כ„י ל ˘‡ וכננים מר ˙ סימבולים ‚רפיים מ , ‚ם כ„י ˙ ור ˘˜˙‰ ף ˙ ו ˘ על ˙ ענו ˘ ב ז‰, רב‰ ‰‰י ˆ במ יכניס ˘ ל‰ם ו‚ם כ„י ˜ ו ˜ ‰פרט ז ˘ יחליט על ‰מסרים ˘ "ח ‡ורייני ˙˙ ˘ מ ˙˘ , מ ˙‡ ז ˙ יר. לעומ ˘ ם למכ ˙ ‡ו ל‰ביע כל מסר ˙ בי Œ ‰‡לף ˙ יו ˙ ‡ו 22 ˙ עו ˆ מסו‚ל ב‡מ .˙ י ˘ ור‰ חופ ˆ ‰ו‡ ב ˘ ‡ין ספור, ˙ רויו ˘ ‡פ ˙ יח ˙ מעו פ ˘ רי‡‰ מ ˜‰ וח ˆ פי ˘ ‡ף ‡ים ˆ נמ ˙ מורכב ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ‡נ ˘ ‰רי רי‡‰, ˜‰ ˙˘ בסיכון מו‚בר ל‡י רכי י ˘ מ ˙˘ ממ 90%Œ כ .(Snowling and Humle, 2005) (Yorke et al, 2020) רו‡ ˜ "ח ‰בו‚רים ל‡ למ„ו ל ˙˙‰ בני ‚ילם ˙ לרמ ˙ ח ˙ ור‡ים מ ˜ ‰ם ˘ ‡ו .(Machalicek et al, 2010; Sturm, Erickson and Yoder, 2002) רי! ˘ ‰„בר ‡פ ˘ ונים ‰ע‚ומים ‰ללו, ‰רי ˙ ‰נ ˙ למרו ˙ ‚ורמ ˙ מורכב ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ לפיו מו‚בלו ˘ וס ˙ ‰מי ים עם ˘ ‡נ ˘ יב‰, מופרך בימינו. י ˙ רי‡‰ וכ ˜ יי ˘˜ ל למ„ו ב‡וניברסיט‰, ˘ ˙ מורכב ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ מו‚בלו בים ˙ יב‰, ו‡פילו כו ˙ י כ ˘ „ור ˙ ועו ˆ˜ עוב„ים במ .(Williams and Krezman, 2000) ˙ יו ˙ יר ˆ בי "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ עבור מ ˙ רי ˘ ‰י‡ מטר‰ ‡פ ˙ ‡כן, ‡וריינו .(Orlando et al, 2016; Erickson and Koppenhaver 2020) ל ˘ ˙ בסיסי ˙ יב‰ ‰י‡ זכו ˙ רי‡‰ וכ ˜ „ ללמו ˙ ‰זכו ו„. ˜ פ ˙ ˙ "ח, בכל ‚יל ועבור כל ‡בחנ‰ ורמ ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ מ פיס‰ ˙ י טיפול וחינוך ‰‡וחזים ב ˘ נו, כ‡נ ˙ חוב ל‡וכלוסיי‰ ‰זו. ˙ ‡וריינו ˙ „ ל‰ורו ˆ , ללמו„ כי ˙ ‰ומניסטי רב ˜ רי‡‰ ב ˜‰ ˙˘ ‰ליך רכי ˙ ˙‡ יים ‰מעכבים ˘˜ "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ˙‡ נים ‰מעכבים ˙˘ "ח פועלים מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ על מ וניים. ˆ ם פנימיים ו‡חרים חי ˜ רי‡‰. חל ˜‰ ˙˘ ‰ליך רכי ˙ ים עם ˘ ל ‡נ ˘ י ˘ ו ˜‰ ˙‡ יין ˆ נ‰ פנימי נ ˙˘ כ„ו‚מ‡ למ ר ˜ פיע על ח ˘ י ז‰ מ ˘ ו ˜ .˙ ליט‰ מוטורי ˘ מוחין ב ˜ ו ˙ י ˘ מו ספרים, ˆ לע ˙ ח ˜ ‰סביב‰, על ‰למי„‰: ‰יל„ ל‡ יכול ל מ‰ ı יב‰ כרוך במ‡מ ˙ וע ‰כ ˆ ייר. בי ˆ ל‰פוך „פים, ל וב ‰רב‰ ˙ לכ ˙ מוטוריו ˙ ים עם מו‚בלויו ˘ ‚ורם ל‡נ ˘ טין עו„ ˜ ינ‰ ובכך מ ˜˙ ם ˙ חו ˙ פ ˙‰˘ מבני ‚ילם ˙ פחו נים ˙˘ ל‰ם. מבין ‰מ ˘ ˙ ‰‡ורייני ˙ נסו ˙‰‰ ˙‡ ר ˙ יו יין ˆ יב‰ נ ˙ רי‡‰ ו‰כ ˜‰ ˙„ פיעים על למי ˘ וניים ‰מ ˆ ‰חי . יל„ים לומ„ים ˙ ספרי ˙ ו‰סביב‰ ‰בי ˙ י ˙ ‰סביב‰ ‰בי ˙‡ מספרים ˘ , כ‚ון כ ˙ ל ‡וריינו ˘ ˙ יומיומיו ˙ רו‡ „רך חוויו ˜ ל ם ˙ ים ‡י ˜ ח ˘ ר מ ˘‡ וחחים עליו וכ ˘ ל‰ם סיפור ומ ופים ˘ ח ˘ ‰ ינ ˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ י חריז‰. יל„ים עם ˜ ח ˘ במ ˙ עו ˘ 1000Œ ‰ספר עם כ ˙ , נכנסים לבי ˙ מלי„‰ ל‡וריינו פים ˙˙˘ "ח מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ם, מ ˙ . לעומ ˙ ‡ורייניו ˙ ל חוויו ˘ פים, ‰רי ˙˙˘ ‰ם מ ˘ , ו‚ם כ ˙ ‡ורייניו ˙ בפעילויו ˙ פחו ˙‡ ˜ יח‰ )‰מבו‚ר מחזי ˘ ם ˙ יים ‡י ˜ , ל ˙ ‰, טכני ˘˜˘ וחח(. בנוסף, ˘ מנס‰ ‚ם ל ˙ ‰ספר וב‰ בע ˙‡ ,„ למי ˙‰ ˙‡ יב ˆ‰ ל ‰‰ורים ו‰מטפלים יכול ל ˘ ˙ ס„ר ‰ע„יפו ˙ מ‡ו ˆ וע ˙ , חבר‰, ברי‡ו ˙ ור ˘˜˙ : ני ˘ ום מ ˜ רי‡‰ במ ˜‰ ר ˙ ‚ב ו‰‰ י ו ˙ בע„ יפו ˙ ו „ נ וטים ל‰י ו ˜ פ ˙ ב .(Machalicek et al 2010, Orlando et al, 2016)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=