שנתון מספר 37 - isaac 2022

41 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 וס„ר ˙ נמוכו ˙ יפיו ˆ ,˙ יפ‰ ‡ורייני ˘ לח ˙ מיעוט ‰‰ז„מנויו .˙ ‡חר ‚ובים מחיר מ‰‡וריינו ˙ ע„יפו "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ˘ ˙ למרו ˘ ,‡ ב ‰ו ˆ ‰ספר, ‰מ ˙ בבי יעורי ˘ ˙ בלים פחו ˜ ר‚ול, בפועל ‰ם מ ˙ ר ˙ ריכים יו ˆ בזבז ˙ יעורים מ ˘‰ זמן רב מ ˘ ברר ˙ רי‡‰ מבני ‚ילם. מ ˜ למי„ בין ח„רי ‰לימו„, על ‰‡כל‰, על ˙‰ ינוע ˘ על מו, ˆ רי‡‰ ע ˜‰ יעור ˘ ים ועל טיפולים. ‚ם בזמן ˙ ירו ˘ ˙‡ ורים ל‰ור ˘˜ ‡ינם ˘ לעניינים ˘„˜ מ‰זמן מו ˘ לי ˘ כ וכ„ומ‰. ˙ ור ˘˜˙ יי ˘˜ , בר ‡ו זז ˘ יו„ נ ˆ :‰‡ רי ˜‰ "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ‰ יב ˙ רי‡‰ ו‰כ ˜‰ ˙ יכול ˙ ‰ערכ ון ˘‡ לב ‰ר ˘‰ ‰˙ ל ‰‰ערכ‰ ברור‰, ב‰יו ˘ ‰˙ יבו ˘ ח :˙ וו ˆ ˙„ עבו ˙˘ . ‰‰ערכ‰ „ור ˙ ערבו ˙‰ ˙‡ ר ˜ ל ובים, ˘ יח ח ˘ פי ˙ ו ˘ ,‰ פח ˘ מו, ‰מ ˆ ע ˘ מ ˙˘ ‰מ בל מי„ע ˜ ל ˙ ר ˘ מ‡פ ˙ וו ˆ‰ ˙„ מטפלים ומורים. עבו ˙ ‰סביב‰ ‰‡ורייני ˙ ‰ערכ ˙ ורחב. ‰‰ערכ‰ כולל ˜ מ„וי מוע מ‰ ‰ם ‰חומרים ˘ וחח עם ‰‰ורים ול ˘ )כ„‡י ל ˙ בבי יפ‰ ˘ ‰ח ˙ , מ‰ כמו ˙ וף ‡לי‰ם בבי ˘ ‰יל„ ח ˘ ‰‡ורייניים "ח פעיל ב‡ירועים ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ בוע, ע„ כמ‰ מ ˘ במ‰לך וטפים(. ˘‰ בחיי ‰יומיום ˙ ‰ז„מנויו ˙ לו ˆ ‡ורייניים ו‡ם מנו ‰ספר: ˙ בבי ˙ ‰סביב‰ ‰‡ורייני ˙ ו‰ערכ ‰חינוכי )י„ע וניסיון, ˙ וו ˆ‰ ל ˘ ‡בים ˘ ‰מ - ˙ וו ˆ‰ ˙„ (, מ‰ מי ˙ וו ˆ ˙„ , עבו ˙ טכנולו‚י‰ מסייע ˙ ‡ו ˆ ‰ימ ,˙ ‡ורייניו ˙ מיוע„ לפעילויו ˘ ‰זמן ˙„ ב, מי ˙ לכ ˙ ו ˘ ‰נ‚י יב‰, ˙ ל כ ˘ ˙ רי‡‰ לפעולו ˜ ל ˘ ˙ ‰‡יזון בין פעולו ˙„ מי ˙ עו ˘ ‰ רי‡‰, כמ ˜‰ „ יט‰ ללימו ˘‰ ‰ ו ˘ ‰‚י ˙ מ‰ו בל )ע„ כמ‰ ˜ ‡ מ ˘ ‰נו ˘ ˙ יבו ˘ מייע„ים לכך ומ‰ ‰ח .(˙ ‡חר ˙ פעילו ˙ רי‡‰ לטוב ˜ יעורי ˘ על ˙ לו ˜ רים ב ˙ מוו ו‚ניטיביים ˜‰ , יים ˙ פ ˘‰ , ‡בים )‰פיזיים ˘ ‰מ למי„ – ˙‰ ˙‡ ם ל‰ור ˙ "ח מ‚יע ‡י ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ מ ˘ ( יים ˙˘ חו ˙‰ ו רי‡‰ ˜˘ ‰ ‰סכמ ˘ פ‰, י ˘‰ ‡בי ˘ מ ˙ רי‡‰. מבחינ ˜‰ פ‰ ‰„בור‰. לכן ˘‰ ˙ מערכ ˙‡ ˙ פו ˜˘ מ ˙ יב‰ יעילו ˙ וכ חבירי, ˙‰ ר ‰מילים, ‰י„ע ˆ ל ‡ו ˘ ‰ ע ‰ערכ ˆ עלינו לב ל ‰פרט. נוסיף ˘ ˙ ‰פר‚מטיו ˙ ‰י„ע ‰מורפולו‚י ו‰יכולו פ‰ ˘‰ ˙‡ ף ˜˘ יים מ ˜‰ "ח ˙˙‰ ונברר: ע„ כמ‰ עזר ינים ומ‡יז‰ ˜˙ פטים ˘ ו מ ˙ עו ˆ ן לבט‡ ב‡מ ˙ )‰‡ם ני ? ‡ילו סו‚י ˙ ור ˘˜˙‰ ון בעזר ˜ סי ˜ „ מ‡ור‚ן ‰ל ˆ סו‚(? כי ˙ , מילו ˙ , פעולו ˙ מו ˘ , ט ˘ רטי, מופ ˜ ונ ˜) מילים ‰ו‡ כולל ‰ˆ ו‚ניטיביים, נר ˜Œ יים ˘‚ ‡בים ‰ר ˘ ‰מ ˙ ו„(? מבחינ ˜ פ ˙ ור‡ ˜ מו כ ˆ ע ˙‡ ופס ˙ „ למי ˙‰ „ˆ ר ל‰בין כי ˙ בין ‰י י‰ )למ‰ ˆ לו בעניין ומ‰ ‰מוטיב ˘ ˙ ‡יפו ˘‰ ‰ ב, מ ˙ וככו וחח ˘ רו‡ ספר? ל ˜ וב מייל? ל ˙ ‰ ללמו„: כ„י לכ ˆ ‰ו‡ רו ˙‡ ‰ ‰‰ערכ ˙ כולל ˙ ו‚ניטיבי ˜ ‰ ים?(. מבחינ ˘ עם ‡נ ל‰בין ˙ ‰יכול ˙‡ ל ˘ למי„. למ ˙‰ ל ˘ ˙ ‰‡ורייניו ˙ ‰יכולו מיל‰ ˙ לז‰ו ˙ ‰יכול ˙‡ , ליל ˆ ל ˙ ר בין ‡ו ˘˜‰ ˙‡ ˙ , לפענח במ‰ירו ˙ יו ˙ ‡ו ˙ ולז‰ו ˙ יו ˙ וב ‡ו ˙ , לכ ˙ ‚לובלי ו„ כ„י לעזור ל‰בנ‰ וכ„ומ‰. ˜ וך ‰ני ˙ ‰פרוזו„י‰ מ ˙‡ יים ˘˜ "ח רבים ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˘ יי ‰„יבור י ˘˜ נוסף על פיעים על ˘ יים ‰מ ˙ פיס ˙ יים ו ˘ יים פיזיים, חו ˘˜ – ‡חרים ‚ר ˙‡ ף ב‰ערכ‰. כל ‡לו מ‰ווים ˙˙˘‰ ל‰ם ל ˘ ˙ ‰יכול ˙ נן ל‰ערכ ˜ ו ˙ ביל ‰מעריך. נכון ל‰יום, ‡ין כלי מ ˘ ב ˘ . י ˙ מורכב ˙ י ˙ ור ˘˜˙ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ ל ‡נ ˆ‡ ˙ ‡וריינו ב‰ם ˘ מ ˙˘‰ ר ל ˘ ‡פ ˘ ‰ ל כלי ‰ערכ ˘ ם ˆ ומ ˆ מספר מ ˙ ‚וב‰ ל‡ מילולי ˙ בססים על ˙ )כלים ‰מ ˙ ‡מו ˙‰ ‡ לל ˙ לו ˜ ˙ ‡מו ˙‰ ע ˆ ריך לב ˆ , ל ‰נבחן(. עבור כלים ‡חרים ˘ טח רחב ˘ ‰פריטים על פני ˙‚ˆ‰ , ‰„פוס ˙ כ‚ון ‰‚„ל מספר ˙˙ , ‰פח ˘ ו„ מבט י‰י‰ נוח לפירו ˜ מי ˘ ר כ„י ˙ יו ור ˘ עומס ויזו‡לי ‡ו ‡פ ˙ י‚ים כ„י ל‰פחי ˆ מ ˘ ‰פריטים ו„ עיניים מ‰ימן. ˜ ל מי ˘ ל ˘ ‰ טבע ˙‡ ˙ נו ˘ מ ˘ ˙ ‡מו ˙‰‰ ˙ רו ˆ ‚„ול‰ מיי ˙ יו ˙ בעי ˙ מו„עו ˙„„ ‰ ‰מו ˆ ל, במטל‰ נפו ˘ ‰מטל‰. למ עם ˙ חרזו ˙ מ ˘ ור מילים ˆ לי ˘˜ ב ˙ , ‰יל„ מ ˙ פונולו‚י "ח. ˙˙ ˘ מ ˙˘ ימ‰ זו עם מ ˘ ע מ ˆ ‰ לב ˘˜ .‰ מטר ˙ מיל מו‚בל ב„רך כלל ˙ ור ˘˜˙‰ יים בעזר ˜˘ וני ˆ ‰מילון ‰חי ˙ חרזו ˙ לו מילים מ ˘ וו‡‰ למילון ‰פנימי. ‚ם ‡ם י ˘‰ ב ‰˜ ‰כרוכים בסרי ı וני, ‰זמן ו‰מ‡מ ˆ ון ‰חי ˜ סי ˜ בל למי„ ˙ בים בפני ˆ ני ˘ ‰ ונים מ‡ו„ מ‡ל ˘ ,‰ וב ˘˙ ˙ ובבחיר בו כל ˙ מרוכזו ˘ ˙ ור ˘˜˙ רון: ל‰כין „ף ˙ מ„בר )פ מילים ל‡יורי ‰סמלים, ˙ מ„ו ˆ (. בנוסף, ‡ם מו ˙ רויו ˘ ‰‡פ ‡ו על ˙ ו‚רפי ˙ ‡ור ˙ עלול‰ ל‰יו ˙ חרז ˙ ‰בחיר‰ במיל‰ מ ‰ ‰י‡ ˆ בסיס ויזו‡לי, ול‡ על בסיס פונולו‚י. ‡סטרט‚י‰ נפו ˙‡ "ח לבחור ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ ממ ˘˜ ולב ˙ מונו ˙ ‰ יב כמ ˆ‰ ל מ„ובר ˘ ‡ ומע. ‡ל ˘ ‡ ‰ו ˘ ‰ עם ‰מיל ˙ חרז ˙ מ ˘ זו זכיר‰. ˙ ימ ˘ זי‰וי ול‡ מ ˙ ימ ˘ ונ‰. זו‰י מ ˘ ‰ ימ ˘ במ ף פונולו‚י במ‰לך ˆ מור בזיכרון ר ˘ מ‰יל„ ל ˘ ‰זי‰וי „ור ‚וב‰. ‰עומס ˙ ˙ וו‡‰ ובחיר ˘‰ וע ˆ ‰פריטים, בי ˙˜ סרי על ‰זיכרון ועל ‰עיבו„ – ‚בו‰. ימ‰ זו ˘ ים במ ˘ מ ˙˘ ינ‰, מ ˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ יל„ים עם לכזו ˙ ני ˙˘ ימ‰ מ ˘ ‰מ ˘ , ו‡ילו כ ˙ ב‡סטרט‚י‰ פונולו‚י ˘ מ ˙˘‰ ל ı , ‰יל„ נ‡ל ˙ חרז ˙ מונ‰ ‰מ ˙‰ ˙‡ לבחור ˘ י ˘ ˙ ‰ עוברו ˜ ‰‰פ ˙ ימו ˘ . רוב מ ˙ לי ˜ סי ˜ ב‡סטרט‚י‰ ל יי ˘˜˘ ל זכיר‰. מובן ˘ ‡ ל זי‰וי ול ˘ ‰ ימ ˘ ‡מ‰ למ ˙‰ .˙ ר‡יי‰ יכולים ל‰פריע, כמו ‚ם עייפו :˙ פונולו‚י ˙ מו„עו ˙ ל‰ערכ ˙ „ו‚מ‡ו ו: ˙ ו‡לים ‡ו ˘ למי„ מיל‰ ו ˙ –‡ומרים ל ˙ ‰ ל‰ברו ˜ חלו "ח ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ י‚ים למ ˆ במיל‰?". מ ˙ "כמ‰ ‰ברו למי„ ˙‰ .‰ וב ˘˙ ל ˙ רויו ˘ ולי/‡ייפ„ עם ‡פ ˜ „ף/פלט ‰˜ ‰, סרי ˆ בע‰, לחי ˆ‰ , ו„ מבט ˜ מי ˙ עו ˆ בוחר ב‡מ ל: ˘ (. למ ˙ י ˙ ‡ו ר‡יי ˙ י ˙ מיע ˘)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=