שנתון מספר 37 - isaac 2022

42 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 וב‰ ˘˙ ˙ רויו ˘ ולי עם ‡פ ˜ „ו‚מ‰ לפלט ˙ חילו ˙ י מילים מ ˙˘ ‡ם ˙ למי„ לז‰ו ˙‰ על – ˙ זי‰וי ‰ברו יבים בפני ˆ ‰ ‰בר‰. מ ˙ ב‡ו ˙ יימו ˙ ‰ ‰בר‰ ‡ו מס ˙ ב‡ו ולי עם ‰מסרים ˜ , ‡ייפ„ ‡ו פלט ˙ ור ˘˜˙ למי„ כרטיס ˙‰ ‚וף( ˙ פ ˘ ב ˘ מ ˙˘‰ ים ממנו ל ˘˜ כן/ל‡ )‡ו מב ˙ פ ˘ ב ˘ מ ˙˘‰ ים ממנו ל ˘˜ חל‰" ‡ו "סוף" )‡ו מב ˙‰" ו ‚וף(. וב‰ ˘˙ ˙ רויו ˘ „ו‚מ‰ ל‡ייפ„ ועליו ‡פ י מילים ˙˘ למי„ מחליט ‡ם ˙‰ – ˙ י‰ פונמי ˆ רימינ ˜ „יס ר ˘ ל: זיו, סיב(. ‡פ ˘ )למ ˙ ונו ˘ ‡ו ˙ מע ‰ן ז‰ו ˘˘ ˘ מ ˙˘ פל. מ ˙ ˙ ‡ו במילו ˙ יו ˙ במילים ‡מי ˘ מ ˙˘‰ ל ‰ לו. ˘ "ח עונ‰ כן/ל‡ ב„רך ‰נ‚י ˙˙‰ ולי ˜ פלט ˙ עו ˆ י‰ ב‡מ ˆ רימינ ˜ „יס ˙ ימ ˘ ‚וב‰ למ ˙ „ו‚מ‰ ל ˜ למי„ מפר ˙‰ ‰ י ˆ ס‚מנט ˙ ימ ˘ – במ ˙ י‰ פונמי ˆ ס‚מנט ן. ˙ וסופר ‡ו ˙ מונ‰( לפונמו ˙ מע ‡ו לפי ˘˘) ‰ ‰מיל ˙‡ בלב ˙ ‰פונמו ˙‡ לומר ˘˜ ר לב ˘ "ח ‡פ ˙˙ ˘ מ ˙˘ ממ במסך מ‚ע ‡ו ˙ ולי, ל‚ע ˜ על פלט ı ול‡חר מכן ללחו ˙‡ . ‡ים ˙ וב עליו ‰מספר ‰מ ˙ כ ˘ ביע על כרטיס ˆ‰ ל יר ˘ ע עם מכ ˆ ן ‚ם לב ˙ ימ‰ ני ˘ ל ‰מ ˘ ון ˘‡ לב ‰ר ˘‰ לילים ˆ יר ˘ ליטו במכ ˜‰ ,STEP BY STEP ‚ מסו ˙ ור ˘˜˙ ‰פלט ˙‡ למי„ מפעיל ˙‰ .‰ מרכיבים מיל ˘ ˙ ‡ו פונמו .(˙„„ ליל בו„„ )‡ו פונמ‰ בו ˆ ‰ˆ ומע בכל לחי ˘ ולי ו ˜‰ ‡ים ול‡ ˙ ום ‰מ ˜ ר במ ˆ ‡ם ע ˙ בררו ˙ ו מ ˙ ו ו‰בנ ˙ לח ˆ‰ ר מ‡רבע‰ ˙ ביו ˘ מ ˙˘‰ ל‡ ל ı . מומל ı יך ללחו ˘ ‰מ במיל‰. ˙ פונמו ˘ לילים ‡ו מחמ ˆ רי‡‰: ˜‰ ˙ ל‰ערכ ˙ „ו‚מ‡ו „ מבט על ˜ ביע ‡ו ממ ˆ למי„ מ ˙‰ - ˙„„ פענוח מיל‰ בו וך ˙ ור‡ )מ ˜˘ ‰ ‡מ‰ למיל ˙‰ ב ı מונ‰/‰סמל/‰חפ ˙‰ „ מבט על מיל‰ ˜ ביע/למ ˆ‰ עליו ל ˘ ( ‡ו ˙ רויו ˘ כמ‰ ‡פ ‡ימ‰ ˙ מ ˘ (˙ ריו ˘ וך כמ‰ מילים ‡פ ˙ וב‰ )מ ˙ כ ˙‚ „ר ˙‡ ˙ נו ˘ וי ל ˆ בל. ר ˜ מ ˘ ı מונ‰/לסמל/לחפ ˙ ל ‡ו ˙ פחו ˙ „ומו ˘ ‰ וב ˘˙ ˙ רויו ˘ ‡פ ˙ י על י„י בחיר ˘ ו ˜‰ ˘ מ ˙˘‰ ן ל ˙ "ח ני ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˆ‡ .‰ ר ל‚ירוי ‰מטר ˙ יו ‰˘ רח ˙‰ ‡ם ˙ "ח כ„י ל‚לו ˙˙‰ וך עזר ˙ ‚ם במילים מ .˙ ל מיל‰ ‚לובלי ˘ ˙ רי ˜ למי„‰ מ ˙ לענו ˘˜ ב ˙ סט ומ ˜ ור‡ ט ˜ „ למי ˙‰ סט – ˜ ט ˙ ‰בנ עלי‰ן ‰ן כן ‡ו ל‡ ‡ו ˙ ובו ˘˙‰˘ ‰ בעל פ ˙ ‡לו ˘ בסופו על ר ˘ י, ל‡ן, למ‰, כמ‰, ‡יפ‰(. ‡פ ˙ מי„ע )מי, מ‰, מ ˙ ‡לו ˘ פט ˘ יפוט. ‰‡ם ‰מ ˘ ˙ ימ ˘ מ ˙ עו ˆ ל‰עריך ‰בנ‰ ‚ם ב‡מ ?("˙ ו על ‰„ל ˜ ל: "‰פרחים „פ ˘ ‰‚יוני ‡ו ל‡ )למ ˙‡ ר ˜˘ יב‰: ˙ ‰כ ˙ ל‰ערכ ˙ „ו‚מ‡ו .‰˙ ב ‡ו ˙ למי„ כו ˙‰ ול ו ˜ רי‡ מיל‰ ב ˜ ב‰: ‰מור‰ מ ˙ ‰כ במיל‰. ˙ ‰ן מופיעו ˘ ום ˜ ולמ ˙ ים לב לסו‚י ‰טעויו ˘ ל ˘ י לו ˙ ר ‚ם ל‰ר‡ו ˘ למי„ ‡בל ‡פ ˙ ‰מיל‰ ל ˙‡ ר לומר ˘ ‡פ ו‚ ‰פונולו‚י ‰פנימי ˆ בסס על ‰יי ˙‰ מונ‰, ו‡ז ‰ו‡ חייב ל ˙ .(‰‡ˆ )ול‡ על ‡נלו‚י‰ ‡ו ‰מ ˙ כ„י ל‡יי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=