שנתון מספר 37 - isaac 2022

43 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 י ˘ מ ˙˘ ל מ ˆ‡ ר לכל ‡„ם, ו ˙ ‰ יו ˘˜ ‰ מונ ˙ ל ˘ ‰ מטל בו ‰מיל‰ ˘ ב ˆ וע בין מ ˆ "ח פי כמ‰, ‰פער בבי ˙˙ ר ˙ מונ‰, ‚„ול יו ˙ ‰‡ למי„ ר ˙‰ בו ˘ ב ˆ מע‰ למ ˘ ‰ו ינ‰. לכן ˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ רב ‡וכלוסיי‰ עם ˜ ב ˘ ‰ ז ˙ לעומ . עבור ˙ ‡יו ˙ ימ ˘ במ ˙ מונו ˙ ב ˘ מ ˙˘‰ ל‡ כ„‡י ל ‡ר מול ˘ רים יי ˆ ‰ם יו ˘ ˙ ‰‡יו ˘ וב ˘ "ח, ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ לל‡ ˙ ור ˘˜˙ ים בלוח ˘ מ ˙˘ למ ı ‰עיניים )מומל ‰ם בוחרים כ„י ˘ ˙ וב כל ‡ו ˙ - לכ ˙ ורך ‡יו ˆ טכנולו‚י‰ ל .(‰˙ למי„ יר‡‰ ‡ו ˙‰˘ מונ‰ ˙ ‚וב‰ ל ˙ סט כ ˜ וב ט ˙ לכ ˘˜ ב ˙ למי„ מ ˙‰ :‰ יב ˙ כ ˙ ף בו. יכול ˙˙˘‰˘ מע ‡ו ל„יון ˘˘ ‡ו כסיכום לסיפור ,‡˘ י‰, בנו ˆ רי‡‰( במוטיב ˜ ב ˜ לוי‰ )כמו ‰„יו ˙ ˙ ‰‡יו ‰מיל‰ ˙‡ ˙ ל‡יי ˙ ‚וב‰. ‰יכול ˙‰ ı ימ‰ ובערו ˘ בריכוז במ סט. כ‡ן ˜ לט ˙ ל ‰מיומנו ˘ ‰ ‰עבר ˙ ‡ינ‰ מחייב ˙„„ ‰בו ר. ˆ˜ וב סיפור ˙ למי„ לכ ˙‰ ל ˘ ˙ ‰יכול ˙‡ ים ˜„ ‡נחנו בו ו‚ניטיבי ˜‰ י ‡ו ˙ פ ˘‰ י ˘ ו ˜‰ ימ‰ זו ˘ בט‡ במ ˙‰ עלול ל ריך ˆ ,„ פט ‡ח ˘ וב, ‡פילו מ ˙ ‰רי כ„י לכ ˘ סיפור ˙ יר ˆ בי ,˙ נרחב ˙ י ˙ פ ˘ ˙ ‰ מיומנו ˘ : „רו ˙ ‡יו ˙ ר יכול ˘‡ ר מ ˙ יו ו‡ ˆ י, למ ˙ פ ˘ ‰ ו למבנ ˙ ‡ו ˙ , למפו ˘‡ ור רעיון בר ˆ ריך לי ˆ מור בזיכרון כל ˘ ון ול ˜ סי ˜ בל ˙ ‡ימו ˙ ‰מילים ‰מ ˙‡ ים ˘ לבים. ‡נ ˘‰ בכל ‡ח„ מ ı ו ˆ מיל‰. בעי‰ יכול‰ ל ל ˘ יר ˘ ימ‰ ‰זו ‡חרי ניסיון עבר ע ˘ מ„ברים, מ‚יעים למ יב‰. ˙ וין לכ ˆ ‰ם סיפרו. ז‰ בסיס מ ˘ ‰ סיפורים בעל פ ˙ ו ˜ ב„רך כלל ‰‰פ ˘ , "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ניסיון כז‰ חסר למ ל‰ם ˘ . ‚ם זיכרון ‰עבו„‰ ‰פונולו‚י ˙ רו ˆ˜ ˙ ל‰ם יחסי ˘ ˙‡ מור בזיכרון ˘ ‰ ל‰ם ל ˘˜ , כך ˘ וי. מכיוון ˜ ל ˙ יכול ל‰יו מסרים ˙˜ ב ‰פ ˆ˜ ן ˙ ר ב‰ינ ˜ ים ל‰‚י„, בעי ˆ רו ˘ ‰ כל מ ל ˘ ˙ פערים. ‰חוויו ˘ ‚ם ביומיום י ˘ ‡יטי מ‡ו„. מובן ‰˘˜ ל חברי‰ם ו ˘ ר מ ˙ יו ˙ מו ˆ ומ ˆ "ח מ ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ מ ו‡ רעיון לסיפור. ˆ ל‰ם למ בסיס לסיפור ˜ ן לספ ˙ למי„, ני ˙ מוך ב ˙ כ„י ל מונ‰ ‡ו ‡ביזר. ˙ ‚ י ˆ‰ יח‰( ‡ו ל ˙ פ ˙ ור ˘ , ל ˘ )למ למי„ ˙‰ ˙‡ „ יב‰ ו‚ם ללמ ˙ וב מילולי לכ ˘ מ ˙˙ וב ל ˘ ח טי ˙ ול ‰סינ ˜‰ ˙ ‰פעל ˙ עו ˆ מי ב‡מ ˆ וב ע ˘ לים מ ˘‰ ל על ˘ מ ˙˘ וב למ ˘ ן מ ˙ נו text to speech ב ˘ ימו ˘‰) ע(. ˆ בי ˘ ˙ פונמי Œ˙ ‡מ‰ ‰‚רפמי ˙‰‰ וב‰ ˙ כ ˙ "ח ו‡וריינו ˙˙ ˙ ‡וריינו עיר ˆ פים לסמלים ‚רפיים ב‚יל ˘ "ח נח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ינ‰ ב„רך כלל ˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ם, יל„ים עם ˙ מ‡ו„. לעומ ‰ו לפני ˘ ובים כ„י לומר מ ˙ ים בסמלים כ ˘ מ ˙˘ ‡ינם מ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˆ‡ ˙ יימ ˜‰ ˙ „מ ˜ יפ‰ ‰מו ˘ . ‰‡ם ‰ח 6 ‚יל יב‰? ˙ רי‡‰ וכ ˜ ˙„ מ‚יעים ללמי ˘ רון כ ˙ "ח מ‰וו‰ י ˙˙‰ ˙˘ י ברכי ˘ ו ˜ ˘ "ח י ˙˙‰ י ˘ מ ˙˘ ל‡. לרבים ממ ˘ ‰‡ נר ר ˘‡ "ח ב ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ‰ ‰‰בנ ˘ כן ˙ רי‡‰. יי ˜‰ ˙ מונ‰ ‚רפי ˙ ל ˘ ‰ ו ברמ ˙ ‡יר‰ ‡ו ˘ לסימבולים ‚רפיים מ .˙ רי‡‰ ‚לובלי ˜ ˙„„ , כלומר מעו ˙ ‚לובלי בסימבול ‚רפי ˘ מ ˙˘‰ ל ˙ ב‰ ‰יכול ˘ עו„ „רך ˘ ‰‡ם י כוונים ˙ לילים ולפענוח מילים? ‡נו מ ˆ רום לזי‰וי ˙ וי‰ ל ˘ ע ˙‡ „ וב‰ לסימבול. ‰‡ם ‰יל„ לומ ˙ מיל‰ כ ˙ ל‰וספ ˘ מונ‰? ‰‡ם י ˙ ב ˘ מ ˙˘ ‰ו‡ מ ˘ וב‰ בזמן ˙ ‰מיל‰ ‰כ ו‡ולי עם ˙ ברמ‰ ‰‚לובלי ˙ רי‡‰ פסיבי ˜ ˙„ כ‡ן למי ‰פונטיים? ‡ין ˙ רונו ˜ ‰ע ˙‡ „ יפ‰ ‰יל„ ילמ ˘ ך ח ˘ ‰מ ינ‰? ˜˙‰ ˙ חו ˙ פ ˙‰‰ חום. ‡ולי נוכל ללמו„ מ ˙ רים ב ˜ מח ינ‰ ˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ ‡ל: ‰‡ם יל„ים עם ˘ ‡ם כן, ‰ב‰ נ וב‰ ‰י‡ ל‡! ˘˙‰ ? בים „ומים ˆ מים לב למילים במ ˘ כלים על ˙ ל יל„י ‚ן ‰מס ˘ עיניים ˙ נועו ˙ ˜„ ב ˘ ר ˜ במח פטים ˘ ספר עם מ ˙ לעומ ˙ ‚„ולו ˙ מונו ˙ ספר עם ב ˆ במ ˜ וב ר ˙ ר בכ ˜ „ו בעי ˜ מ ˙‰ בולטים, ‰יל„ים „˜ מ ˙ ‰יל„ י ˘ ‰ˆ ולט. כלומר ‡ם נר ˘‰ ‰ וב ‰י ˙ ‰כ ˘ ליבו לכך. ˙ ומ ˘˙ ˙‡ ˙ טרך ל‰פנו ˆ וב, נ ˙ בכ עלמים ממנו ˙ מ ˘ ע ˜ ר ˘ רע ˜ וב י‰י‰ ר ˙ ‡ם ל‡ כן, ‰כ ˘ .(Loncke, 2021) סימבולים יעיל ˙ ל מערכ ˘ : ‰‡ם סו‚ מסוים ˙ ‡ל‰ נוספ ˘ ו ‰י‡ Blissymbolics ? ל„ו‚מ‰, בליס ˙ י„ום ‡וריינו ˜ ר ל ˙ יו ˙‡ ˙ וו ˘‰ ר ל ˘ ים. ‡פ ˜ ל סימבולים עם חו ˘ ˙ מערכ כ‡ן מילים ˘ , כי י ˙ מילוני Œ ברמ‰ סב ˙ ‰בליס למערכ .(˙ ממורפמו ˙ מילים מורכבו ˘ ים )כפי ˜ מחל ˙ מורכבו ˘ ˙ ‡וריינו ˙ לו ˜ ר ˙ ח בי ˙ לפ ˘ מ ˙˘ פיע על ‰מ ˘ ‰‡ם ז‰ מ מונ‰ ב‰ ˙ כל ˘ סימבולים ˙ מערכ ˙ לעומ ˙ ו‚רפי ˙ ‡ור ? ®minspeak- ר ל ˘‡ סימבול ‡ח„? מ‰ ב ˙‚ˆ מיי ˘ ימו ˘ מילים ומסרים „רך ˘ מ ˙˘ ר ‰מ ˆ זו יו ˙ במערכ פים ו‰ו‡ ˆ ו„ לר ˜‰ ˙‡ יו„ע ˘ מ ˙˘ ונים. ‰מ ˜ פי ‡יי ˆ בר ים( ‰ו‡ ˜ ו„ )בחו ˜ ב ˘ ימו ˘‰ ם. ‰‡ם ˙ ב( ‡ו ˙ לי„ )כו ˜ מ ˙ מעניינו ˙ ‡לו ˘ ‰ ? ‡ל ˙ י ˙ מסור ˙ ר ל‡וריינו ˘˜‰ רווחי ב וב‰ עלי‰ן. ˘˙ ע„יין ‡ין בי„ינו ˘ ר ˙ ביו ˙ ומכים ב‡וריינו ˙˘ כלים טכנולו‚יים ולי עם מסר בו„„ וע„ ˜ ופלט ˙ ור ˘˜˙ ˙ מלוחו , מסך מ‚ע ˙ ‡מ ˙ מו ˙„ ל ˜ כמו מ ˙ ‚בו‰ו ˙ לטכנולו‚יו בלב„ ˙ לו ˜ ˙ ‡מו ˙‰ ריך ˆ , ים ˘ מ‰‡נ ˜ ב. עבור חל ˘ ומח ‰ו‡ יוכל ˘ ר כ„י ˙ כמו מפרי„ „פים בספר ‡ו „פים עבים יו ר כמו ˙ וחכמים יו ˙ טרך כלים מ ˆ ל ‡חרים נ ˆ‡ . ל„פ„ף סיפור, יל„ים ˙‡ ר ˜‰ ב. במ‰לך ˘ ‰ספר למח ˙‡ ˜ לסרו ,˙ ‡לו ˘ ו‡לים ˘ ,˙ ינ‰ מעירים ‰ערו ˜˙ ˙ חו ˙ פ ˙‰ עם ‰סיפור. כלומר זו ˙‡ י‚ים ˆ חזרים ‡ו מ ˘ ולבסוף מ ל‰כין ˘ "ח? י ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ר למ ˘‡ ב‰ פעיל‰. ומ‰ ב ˘˜‰ ˙‡ רי ˜ במ‰לך ˘ ימו ˘ יים ל ˙ ור ˘˜˙ ני סו‚י מסרים ˘ ˙‡ לוט ולכוון ˘ ים כ„י ל ˘ „רו ˘ סיפור: מסרים ר ˘ ר‡ ספר ‡חר", "‡פ ˜ י‰ כמו: "בו‡ו נ ˆ˜‡ ‰‡ינטר ורים לספר ˘˜‰ ‰ ל‰פוך" ומסרים ˆ וב?" "‡ני רו ˘ ‡ רו ˜ ל ˙‡ ליט ˜‰ רע" )ל ˜ ‰בלון נ ıˆ פו ˙‰ ל: "‰בלון ˘ מו למ ˆ ע למי„ ˙ ר ל ˘ ‡פ ˙˘ ‰ ליט מיל ˜‰ ר ל ˘ (. ‡פ ˙ ור‰ ‰חוזר ˘‰ ליט על ‰פלט כמ‰ מילים, ˜‰ פט ‡ו ל ˘ לים מ ˘‰ ל .˙ חרז ˙ ‰מיל‰ ‰מ ˙‡ למי„ בוחר ˙‰ ו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=