שנתון מספר 37 - isaac 2022

44 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 Barker, M.R., Saunders, K.J. and Brady, N.C. (2012). Reading instruc�on for children who use AAC: Considera�ons in the pursuit of generalizable results. Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on, 28(3), 160-170. Erickson, K.A. and Koppenhaver, D.A. (2020). Comprehensive literacy for all. Brooks Publishing Co., Maryland. Loncke, F. (2021). Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on, Models and Applica�ons. Plural Publishing. Machalicek, W., Sanford, A., Lang, R., Rispoly, M., Molfenter, N. and Mbeseha, M.K. (2010). Literacy interven�on for students with physical and developmental disabili�es who use Aided AAC devices: A Systema�c Review. Journal of Developmental and Physical Disabili�es, 22: 219-240. Manoharan, A, Jose, J. and Saji, S. (2022). Teaching alphabet recogni�on and le�er sound correspondence using a 4 blocks of literacy model for children with complex communica�on needs (CNN) illustrated with a single case study. Interna�onal Journal of Health Sciences and Research, 12, 99-104. Orlando, A., & Ruppar, A. (2016). Literacy instruc�on for students with mul�ple and severe disabili�es who use augmenta�ve/alterna�ve communica�on (Document No. IC-16). Retrieved from University of Florida, Collabora�on for Effec�ve Educator, Development, Accountability, and Reform Center website: h�p://ceedar.educa�on.ufl.edu/tools/ innova�on-configura�ons/ Snowling, M and Hulme, C. (2005). The science of reading: A handbook. Blackwell publishing. Sturm, J.M., Erickson, K. and Yoder, D. (2002). Enhancing literacy development through AAC technologies. Assis�ve Technology, 14(1), 71-80. Yorke, A.M., Gosnell Caron, J., Pukys, N., Sternad, E., Grecol, C. and Williams, M., & Krezman, C. (Eds.) (2000). Beneath the surface: Crea�ve expressions of augmented communicators (ISAAC Series: Vol. 2 ed.). Toronto, Canada: Interna�onal Society for Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on. ל‡חר ˜ ח ˘ ורך מ ˆ וליים ‚ם ל ˜ בפלטים ˘ מ ˙˘‰ ר ל ˘ ‡פ י„ים. ˜ פ ˙ ˜ ח ˘ ל, מ ˘ ‰סיפור. למ ˙ ‚ם לטכנולו‚יו :˙ וני ˘‡ יב‰ ר ˙ בכ ˙ מיכ‰ טכנולו‚י ˙ ‰יל„ יוכל ˘ ‰י„ כ„י ˙ ור ˆ ˙‡ ב ˆ מע ˘ יר ˘ כמו מכ ˙ נמוכו . ‰פרט יכול ל‰פעיל ˙ יבו ˘ ח ˘ בע ‡ו עיפרון י ˆ ˜ ל‰חזי וב ‡ו מסך מ‚ע, לבחור סמלים ˙ ייר ‡ו לכ ˆ ‚ כ„י ל ˙ מ מיעם ˘‰ וטים ול ˘ ור סיפורים פ ˆ ובים ‡ו ‡יורים( וכך לי ˙ )כ ולי. ˜ פלט ˙ עו ˆ ב‡מ למי„ים ˙‰ ˙‡ „ כ„‡י ללמ סט: ˜ ט ˙ בניי ˙ וח מיומנויו ˙ פי ,‚ˆ „ ב ˜ מ ˙‰ ל בטכנולו‚י‰: ˙ ורו ˘˜˘ ˙ מיומנויו ב ‡ו ‰פלט, ˘ ‰מח ˙‡ ‚ כ„י ל‰פעיל ˙ במ ˘ מ ˙˘‰ ל ב כמו ל‰סיר ˘ ו„י מח ˜ פ ˙ ‰ כ„י לבחור, לנ‰ל ˜ ע סרי ˆ לב במעב„ ˘ מ ˙˘‰ לי„ ול ˜‰ ול, ל ˜‰ ˙‡ בחיר‰, ל‰פעיל ב‰ ול‡ ˜ „ ר ˜ נמ ˘ וב ˘ , ח ˙ נלמ„ מיומנו ˘ מלילים. כ ˙ למי„ לומ„ ˙‰ ל, ‡ם ˘ חום ‡חר. למ ˙ מ ˙ ו ˘ יב „רי ˆ נ ˜ נסר ˘ ‰ ל מ ˘ וכן ˙‰ , ב ˘ ל ‰מח ˘ ‰˜ וב ‡חר ‰סרי ˜ לע ליט‰ על ˘ „ ‰ ‚ם ללמ ˆ וט ומוכר. ‡ם נר ˘ פ ˙ ריך ל‰יו ˆ פ‰ ו‡ם ‰יל„ ˆ‰ ˙ , עלול‰ ל‰יו ˙ יו ˙ ‡ו ˙ ‰ ו‚ם בחיר ˜ סרי וב ˘ י נובע. ח ˘ ו ˜‰ ‰ י, ‰מטפל ל‡ י„ע ממ ˘ ו ˜ ‰‡ יר סו‚ ˙‡ י ˆ על י„י מ ˙‡ ז ˙ ו ˘ ר לע ˘ יב‰ ו‡פ ˙ לעו„„ לכ כ„י ˙ ‰‡ו ˙‡ למי„ וכן ל‰‚„יל ˙‰ ‡‰וב‰ על ˘ ‰פונט ני ‰„ף ˘ „ˆ „ ‡ח„ ומ ˆ מ ˙ ‰ ויזו‡לי ˘˜ ל‡ י‰י‰ לו ˘ ר. ˙ מל‡ מ‰ר יו ˙ מ יב‰ ˙ ב ‰כ ˆ˜ ˙ ‰‚בר יב‰: ˙ ב כ ˆ˜ ˙ טכנולו‚י‰ ל‰‚בר ˘„ בים מסר ח ˙ כו ˘ כ ˙ ו ˘˜‰‰ מספר ˙˙ ייחס ל‰פח ˙ מ .˙ ‰עייפו ˙˙ ום זמן ‰עבו„‰ ו‰פח ˆ מ ˆ ‚ורם ל ˘ ‰ מ סט. ˜ ורי מילים, ניבוי ט ˆ י ˜ , י„ו„ סמנטי ˜ :˙ יטו ˘‰ בין ל ˘ ירוף ˆ ,˙ מעויו ˘ מספר מ ˘ לכל סמל י י„ו„ סמנטי: ˜ פט ˘ ‰. מ ˘„ ח ˙ מעו ˘ ר מ ˆ מספר סמלים בס„ר מסוים, יו ונים. ˜ ני ‡יי ˘ ‰ על ˘˜‰ ˙ עו ˆ ב ב‡מ ˙ לם יכול ל‰יכ ˘ .OMG : יב‰. כמו ˙ בכ ˙ ‰ נורמטיבי ˜ טכני ורי מילים: ˆ י ˜ ˜ ב‰ם ויפי ˘ מ ˙˘ ‰‡„ם מ ˘ ורים ˆ י ˜‰ ˙‡ ‰‰ ב יז ˘ ‰מח טי מל‡. ˙ „יבור סינ ניבוי: ונ‰, ˘‡ ‰ר ˙ ‰‡ו ˙‡ בים ˙ כו ˘ מיל‰: בר‚ע ˙ למ ˘‰ .‡ מספר ˘ . ככל ˙ רי ˘ מילים ‡פ ˙ ימ ˘ יע‰ ר ˆ וכנ‰ מ ˙‰ ‡ימ‰ ˙ נ‰ ומ ˙˘ ימ‰ מ ˘ ר, ‰ר ˙ רב יו ˙ ל„ו ˜ ‰מו ˙ יו ˙ ‰‡ו .˙ ו ˘„ ח ˙ רויו ˘ מ‰ ל‡פ ˆ ע ע ˆ ב ˙ , ‡ך כ‡ן ניבוי ‰מילים מ ˙ ו„מ ˜‰ ‰ יט ˘ ב„ומ‰ ל ב. ל ˘ ˘ ימו ˘‰ ˙ כיחו ˘ ‡ל‡ ‚ם על ˙ על סמך ‡יו ˜ ל‡ ר נבחר‰ ‰מיל‰ ˘ ל, ‡חרי ˘ . למ ˜ „ו ˜„ י ˜ ‰פרט ו‚ם לפי חו יכללו פעלים ‰מוטים ב‚וף ˙ עו ˆ ‰מו ˙ רויו ˘ ‡ני, ‰‡פ ל‡חרונ‰. ˘ ימו ˘ ‰יו ב ˘ ון ˘‡ ר לסיכום, ˙˘ רו‡! ‰‰ור‡‰ „ור ˜ "ח יכולים ל ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ים מ ˘ ‡נ .˙ יו ˙ פיס ˙ ו ˙ , מוטוריו ˙ יו ˙ פ ˘ ,˙ ו‚ניטיביו ˜ ˙ ‡מו ˙‰ רו‡ ˜ ב„רכי ‰ערכ‰ ו‰ור‡‰ יוכלו ל ˜ ‰מעוניינים ל‰עמי www.isaac.org.il ור: ˘ י ˜ יפ‰ ב ˜ ‰‰„רכ‰ ‰מ ˙ חובר ˙‡

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=