שנתון מספר 37 - isaac 2022

45 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 לך ‰ו„ע‰... בסמלים ˘ י חברים לעולם" ˙ "ח "מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ , חם ˘ רון ˘ ע ˜ ר ˙˘‚ ל ‰נ ˘ ˙ יבו ˘ ‰‰כר‰ בח ˙ ‚ובר ˙ נים ‰‡חרונו ˘ ב ˜ "ח. בכנס ‡ייז ˙˙ י ˘ מ ˙˘ עבור מ ˙ יו ˙ חבר ˙ ו ˙˘ ר טור פמי ר‚בנ„ר‰ ˜ ‰כבו„, „ו ˙ , ‡ורח 2014 ר‡ל ˘ י ˙ ‰ ב‰‚בר ˜ עס ˘ ‰ יימ‰ ס„נ ˜ ,‰ מ‡וסטרלי ˙ עו ˆ "ח ב‡מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ˙ י ˙ ‰חבר ˙ פו ˙˙˘‰‰ .˙ יו ˙ חבר ˙ ו ˙˘ ר ים ˆ יים נפו ˙ י‚‰ ‚ורמי סיכון חבר ˆ‰ ‰ טור ר‚בנ„ר ˜ „ו יים ˙ "ח, ‰כוללים מע‚לים חבר ˙˙ י ˘ מ ˙˘ רב מ ˜ ב ˙ מ‚וונו ˙ יו ˙ חבר ˙ יו ˆ˜‡ מים, חוסר ב‡ינטר ˆ ומ ˆ מ ˘„ י ח ˘ י ˘ יע‰ מע‚ל ˆ‰ ‡ י. ‰י ˙ וסיכון ‚בו‰ לבי„ו„ חבר ר‰ ˘ טור ˜ ל „ו ˘ " יים ˙ למו„ל "‰מע‚לים ‰חבר פי ˙ ו ˘ ל ˘ ¿ ‚ - מע‚ל ּר ∆ ¿ ט ב טור מרי ‰ַנ ˜ סטון ו„ו ˜ בל ל מע‚ל ˘ יר‰ וטיפוח ˆ י ˘ ‡ יונל ‰ו ˆ ‡ונליין. ‰ר ˙ ור ˘˜˙ וח ˙ ובפי ˙ יו ˙ חבר ˙ יו ˆ˜‡ ‡ינטר ˙ ז‰ יסייע ב‰רחב ˙ ‰ב„י„ו ˙˘ חו ˙ מ ˙ , יפחי ˙ ונו ˘ ˙ יו ˙ חבר ˙ מיומנויו .˙ י ˘ ל רווח‰ נפ ˘ ‰˘ חו ˙ רום ל ˙ וי ˙ ו ˙˘ חום, ע„יין מייחסים לר ˙ ב ˙ חויו ˙ פ ˙‰ על ‡ף , ווטס‡פ, ‡ינסט‚רם וכ„', ˜ פייסבו ˙ , „ו‚מ ˙ יו ˙ חבר ים ‡ורייניים ˘ מ ˙˘ עבור מ ˜ כמעט ‡ך ור ˙ רלוונטיו ל„‰ ב‡ופן יעיל. עבור ˜‰ ב ‡ו ב ˙ בט‡ בכ ˙‰ יכולים ל ˘ ˙ וון פחו ˜ "ח מבוסס סמלים ‰מרחב ‰מ ˙˙ י ˘ מ ˙˘ מ .˘‚ מונ ˙ בון ופחו ˘ ח בח ˜ נל "ח, ˙˙ ים ל ˜ ו ˜ ‡ינם ז ˘ עירים ˆ על יל„ים ˙ כלו ˙ ‰ס ל„‰ ˜‰ ב ˘ ימו ˘‰ וב ו ˙ רו‡ וכ ˜ ˙ י„יע ˘ ˙„ מלמ במרחב ˙ פו ˙˙˘‰ „ים ל ˜ נ‡י מ ˙ ‰ ‡ינ ˙ ור ˘˜˙ ל ולחים ˘ י ‰ווירטו‡לי. יל„ים ב‚ן חוב‰ כבר ˙ ‰חבר ˙ עו ˆ פח‰ ב‡מ ˘ ני ולבני מ ˘ ‡ח„ ל ˙ וליו ˜ ˙ ‰ו„עו ‰ לבו‡ ‡לי מחר?', ˆ ‰ רו ˙‡' – ל ‰‰ורים ˘ ‰ווטס‡פ ‰?' וכן ˙ ‰בי ˙ חוזר ˙‡ י ˙ ך', '‡מ‡ מ ˙ '‡מ‡ ‡ני ‡ו‰ב ‡ו ‰ל‡‰. וסרטונים וכך ˙ מונו ˙ , רפים מ„י‰ כמו ‡ימו‚'ים ˆ ‰ם מ ר ל‡ ˘‡ פח‰ ‚ם כ ˘ חברים לחברי‰ם ולבני מ ˙ מ ווכח על כמ‰ כ„‡י ˙‰ ר ל ˘ ים פנים ‡ל פנים. ‡פ ˘‚ נפ ‰ללו ˙ י‰ בפלטפורמו ˆ˜‡ ר ‡ו ל‰‚ביל ‡ינטר ˘ ל‡פ ˘ י ˘ ‰כוח ˙‡ ˘ ‰ ל‰כחי ˘˜ ונים, ‡בל ˘ ב‚ילים .˜ מרחו ˙ ור ˘˜˙ ר ו ˘˜ רים ˘ מ‡פ ˘ ומים ˘ ליי ˙ ף, ל‰יו ˙˘ עים ‰‡לו כ„י ל ˆ ים ב‡מ ˘ מ ˙˘ כולנו מ ייכים. בעי„ן ˘ ˘ ל‰ ול‰ר‚י ˜ ‰ ור ˆ ר ז‰ עם ז‰ ב ˘˜ ב ווטס‡פ, ˙ בכלים „ו‚מ ˘ ימו ˘‰ ורונ‰ ו‰ס‚רים ˜‰ רים וסייע ל‰פי‚ ˘˜ מיר‰ על ˘ ר ˘ פ ƒ וזום ‡ ˜ פייסבו בי„ו„ ˙ ים עם מו‚בלויו ˘ . עבור ‡נ ˙ ל ב„י„ו ˘ ‰˘ חו ˙ ור‰ ˘˜ ‰ ‡ינ ˘ ˙ י‡ו ˆ מ ˙ י ‰ם פעמים רבו ˙ חבר ˜ וריחו מיים. ˘ ורונ‰ ולס‚רים ר ˜ ל ˜ ר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=