שנתון מספר 37 - isaac 2022

46 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 "„יבור" ˙ ל חבר ˘ " חברים לעולם ˙ ומי "מ ˘ יי חברים ˙ "מ ˙ חביל ˙‡ 2020- ח‰ ב ˙ „יבור פי ˙ חבר חום ˙ י ב ˆ וח חלו ˙ – פי ˙ ב‡נ‚לי "Join-In" לעולם" ‡ו ˙ יו ˙ חבר ˙ ו ˙˘ ומים פופול‡ריים ור ˘ יי ˘ מנ‚י ˘ ˙ "ח, לרבו ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למיני‰ן למ ˙ יו ˙ ור ˘˜˙ ו ˙ לוחו ˙ עו ˆ מ„ברים ב‡מ ˘ עירים ובו‚רים ˆ ים ˘ מ ˙˘ מ סמלים. ˙ ומים ל‰עבר ˘ יי ˙ חברים לעולם" כולל ˙ "מ ˙ חביל ˙ יו ˙ חבר ˙ ו ˙˘ , ר SMS ווטס‡פ ו- ˙ מסרים מי„יים „ו‚מ ל מ„י‰ כמו יוטיוב, ˘ ‚ רי סטרימינ ˙‡ ,˜ כ‚ון פייסבו וי„י‡ו כמו זום ˙ ו ˘ ומי פ‚י ˘ ס ו„יסני פלוס, יי ˜ נטפלי ˙ ו ˘ ומים בכל „רכי ‰נ‚י ˘ ‰יי ˙‡ ן ל‰פעיל ˙ ועו„. ני חליפי עכבר, ˙ "ח – מ‚ע, עכבר ו ˙˙‰ ‰מוכרים מעולם ר ˙ ומים ‰פופול‡ריים ביו ˘ ‚ים. ביי ˙ ו„ מבט ומ ˜ מי SMS מסנ‚'ר, ו- ˜ , פייסבו ˜ – ווטס‡פ, פייסבו ˙ ור ˘˜˙ ל ˜ י סמלים ל‡ ר ˘ מ ˙˘ למ ˙ רו ˘ מ‡פ ˘ ˙ ו ˘‚ ו ‰נ ˘ נע ל‰ם, ˘ רו בלוח ˆ י ˘ וך ‰מסר ˙ סט מ ˜ ‰ט ˙‡ לוח ˘ ל בו ‰ו‡ מופיע ב‡זור ˘ ב‡ופן ˜ ו ב„יו ˙ לוח ‡ו ˘ ‡ל‡ ל סט מלוו‰ ˜ ל‰ם – כלומר, ט ˘ ‰מסר בלוח ‰סמלים ˙ סט בנפר„ על מנ ˜ לח ‚ם ט ˘ בסמלים. בנוסף, נ ˙ ‰‰ו„ע‰ בעזר ˙‡ ˙ לו ˜ רי‡ ב ˜‰ בל ל ˜ „ ‰מ ˆ ר ל ˘ ל‡פ מנוע „יבור. ל ˘ רים ˆ ולב‰ במו ˘ ‰ ו ˙ נ ˜ חברים לעולם" נ ˙ "מ ˙ חביל ˘ ימו ˘ ב ˙‡ˆ "ח וכיום נמ ˙˙‰ בעולם ˙ מובילו ˙ חברו וכן ˙ ל ˙ מ‚יב‰ בזמן ‡מ ˘ "‰ רס‰ "חכמ ƒ בכל ‰עולם. ‚ ב‰ם, ˘ ימו ˘‰ ˙‡ ˙ ט ˘ ונים ובכך מפ ˘‰ ומים ˘ ביי חברים לעולם" ˙ „מים. "מ ˜˙ וח מ ˙ לבי פי ˘ ב ˙‡ˆ נמ יום 30 ך ˘ ב‰ למ ˙ נסו ˙‰ ן ל ˙ . ני ˙ זמינ‰ בסל ‰ברי‡ו .˙ לל‡ עלו חברים לעולם" ˙ יל„ים "מ נעזרים ˘ עירים ˆ "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ני מ ˘ ‚ו ˆ ‰ו ˜ בכנס ‡ייז חברים לעולם". ˙ ל "מ ˘ ˘‚ בווטס‡פ ‰מונ ‰ מרוסי‰ ב‚יל ˆ ר, בן יחי„ ל‰וריו. על‰ ‡ר ˘ ‡' יל„ בן ע וו‡„ריפל‚י ספסטי ו„יסטוני‰, ˜ מוחין ˜ ו ˙ י ˘ לו ˘ נ‰. י ˘ מו ˆ ע ˙‡ . ‰ו‡ מביע GMFCS-5 ו„ מוטורי ˜ פ ˙ ‚ וסיוו ו„ מבט עם ˜ מי ˙ מערכ ˙ עו ˆ במ‚וון ‡ופנים כולל ב‡מ יב‰, ˙ רי‡‰ וכ ˜ „ ר לומר". ‡' לומ ˘ סמלים "‡פ ˙ לוחו ,‰˘˜˙ , ‡בל ‰ו‡ ע„יין מ ˙ מז‰‰ מילים ויכול ‚ם ל‡יי יעיל‰ עבורו ˜ ‡ינ‰ מספי ˙ ‡יו ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ ור ˘˜˙ ו לב ז‰. ˘ ב ום ˜ ו במ ˙ ‡רוכים בבי ˙ בועו ˘ ‰ ‡' ביל ˙ נים ‰‡חרונו ˘ ב ˙ „ורו ˆ ופרו ˙ ‡‰ מבי„ו„ים, מחלו ˆ ו ˙ ‰ספר כ ˙ בבי לו ‰יו ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ , לכן ‰ז„מנויו ˙ ונו ˘ ˙ רפו‡יו ˙ ו‚ם מבחינ ˙ ור ˘˜˙ פי ˙ ו ˘ ˙ מ‡ו„ ‚ם מבחינ ˙ מו‚בלו מונ‰, ‡' ‰חל ˘ ‰י‰ בן ˘ יים, כ ˙ נ ˘ . לפני כ ˙ כמו חברים ˙ ל "מ ˘ ˘‚ בווטס‡פ ‰מונ ˘ ימו ˘ ב ˙ נסו ˙‰ ל ול‰‚„יל ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ לעולם" במטר‰ ל‰רחיב ‰ז„מנויו ı ים נוספים חו ˘ יכללו ‡נ ˘ כך ˙ ור ˘˜˙‰ מע‚לי ˙‡ וחי‰ ברוסי‰. ˙ רוסי ˙ „ובר ˘ ו ˙ סב ˙‡ מ‰וריו, כולל ח ˙ ל ‡' בווטס‡פ - לפ ˘ ˘ ימו ˘ ל ˙ מטר‰ נוספ ווטס‡פ ˙ˆ בו ˜ עם בני ‚ילו „רך ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ רויו ˘ ‡פ .‰˙ ל ‰כי ˘ ‰ ‡חים ˘ לו ˘ , ‚ר‰ עם ‰ורי‰ ועם ˘˘ ˙ ' יל„‰ ב ˘ וו‡„ריפל‚י ˜ מוחין ˜ ו ˙ י ˘ עם ˙ ‚„ולים. ‰י‡ מ‡ובחנ ˙‡ ‰ ' מביע ˘ .GMFCS-5 ו„ מוטורי ˜ פ ˙ ‚ ו„יסטוני‰, וסיוו ו„ מבט ˜ מי ˙ , כולל במערכ ˙ ור ˘˜˙ י ˆ מ‰ במ‚וון ערו ˆ ע ר לומר". ‰י‡ מז‰‰ ל‡ מעט ˘ סמלים "‡פ ˙ עם לוחו יפ‰ ‡לי‰ן „רך לוח ˘ ח ˙ בו ˜ בע ˙ למו ˘ מילים רי‡‰ ˜ ˙˘ ל רכי ˘ ונים ˘‡ לבים ר ˘ , ו‰י‡ ב ˙ ור ˘˜˙‰ יב‰. ˙ וכ ˙ ור ˘˜˙ ב ˙ נסו ˙‰ ‰ ' ‰חל ˘ ,˘ חמ ˙ ‰ ב ˙ ‰יי ˘ כ ‰ווטס‡פ ‰ו‡ כלי ˘ מכיוון ˘‚ ‰ווטס‡פ ‰מונ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ מ ˆ ומ ˆ פח‰ ‰מ ˘ בין בני ‰מ ˙ ור ˘˜˙ מרכזי ל ˙ ו ˙ רובים מ‡ו„ עם ‰סב ˜ רים ˘˜ '˘ ל‰. ל ˘ ˙ ו‰מורחב מו ˆ טמ ˆ‰ ים ˘‚ , ו‰מפ ˜ ם ‚רים רחו ˜ ו‰„ו„ים, ‡בל חל מח‰ ˘ ' מביע‰ ‚ע‚וע ‡לי‰ם ו ˘ .‰ ורונ ˜‰ ע ˜ מ‡ו„ על ר בווטס‡פ ‰י‰ ˘ ימו ˘‰ ˙ רים ‡לי‰. מטר ˘˜˙ מ ˘ כ ר עם ˘˜ ר ו‡ף ליזום ˙ יף יו ˆ ר ר ˘˜ ב ˙ ר ל‰ ל‰יו ˘ ל‡פ .‰˙ פח ˘ מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=