שנתון מספר 37 - isaac 2022

47 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ˙ פו ˙˘ מ ˙ ‰‡מ‰ו ˙ מויו ˘ ר ˙‰ פו בר‡יון ב ˙ י ˘ ני ‰יל„ים ˘ ל ˘ ˙ ‰‡מ‰ו י‰ן ל‡ ˙˘ ˙ נסו ˙‰‰ ˙ חיל ˙ בווטס‡פ. ב ˘ ימו ˘‰ ל‰ן מ ˘ ˘‚ בווטס‡פ ‰מונ ˘ מ ˙˘‰ ליחו ל ˆ ‰יל„ים י ˘ ‰‡מינו ו‚ם ˙ ‰פיזי ˙ ל ‰מו‚בלו ˘ י ‚ם ב ˙ ור ˘˜˙ ב‡ופן יעיל ו סמלים ˙ לוחו ˙ עו ˆ וחחים ב‡מ ˘ ני ‰יל„ים מ ˘˘ ב‚לל ˘ ימו ˘ יפ‰ ו ˘ ל ח ˘ ‰ נ ˘ ר מ ˙ ל„‰. ל‡חר יו ˜‰ ול‡ ב וב ˘ ז‰ ‰פך לכלי ח ˘ סיפרו ˙ י ‰‡מ‰ו ˙˘ בווטס‡פ ל ‰יל„ים. ˘ ˙ ור ˘˜˙ ב בל ‰ו„ע‰ ˜ ל‰ ל ˘ ˙ ו ˘‚ ר ˙‰ פ‰ ב ˙ י ˘ '˘ ל ˘ ‡ ‡מ ˙ מ‡ו ˆ ע ‰יום. ‰י‡ „יבר‰ על ‰ע ˆ ל‰ ב‡מ ˘ ˙ מ‰ב פעיל ˜ חל ˙ ח ˜ ל ˙ ‰יכול ˙ ועל ‰רחב ˙ ור ˘˜˙ ב פ‰ ˙ י ˘ ‡ פח‰. ‰י ˘ עם בני ‰מ ˙ וונ ˜ ‰מ ˙ ור ˘˜˙ ב ' ‰ו„ע‰ על ˘ בל מ ˜ חילו ל ˙‰ ‰ פח ˘ ר בני מ ˘‡ כ ˘ ים ב‰, "נפלו ˘ מ ˙˘ ‚ם ‰ם מ ˘ ˙ פלטפורמ‰ מוכר ל‰. ˘ ˙ ‰ ‰‰בנ‰ ו‰‰כר‰ ביכולו ˜ חז ˙‰ ‡סימונים" ו י ˙ בל ˜ לו וחל ˘ כיום ז‰ כלי יום יומי ˘ ‰ ל ‡' סיפר ˘ ‡ ‡מ ‰ˆ פי ˜‰ ˙‡ ‰˘ לו. ‰י‡ ‰„‚י ˘ ˙ ור ˘˜˙‰ נפר„ מ ˙ ור ˘˜˙ ‰ו‡ יוזם ˘ ‰ פ ˙ י ˘ לו ו ˘ ˙ י ˙ ור ˘˜˙‰ ˙ מ‡ו ˆ בע פח‰ ˘ ים רבים, כולל מורים, מטפלים ומ ˘ עם ‡נ ‰ווטס‡פ. ˙ עו ˆ ב‡מ פנים ‡ל פנים, ולכן ‚ם ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ ‰ו‡ ‡יננו מו‚בל כע רחבו ב‡ופן ˙‰ ˙ ור ˘˜˙ ל ˙ ‰מע‚לים ו‚ם ‰‰ז„מנויו ˙ יימ ˜˙ עם בני ‚ילו ע„יין ל‡ מ ˙ ור ˘˜˙ . י ˙ מעו ˘ מ ‚˘ ו ˙ ‚ם מטר‰ זו ˘ ‡ ‡יפ‰ ‰י ˘‰ ‰ווטס‡פ, ו ˙ עו ˆ ב‡מ ‰מסרים ˘ ‰ פ ˙ י ˘ ‡ רוב‰. בנוסף, ‰‡מ ˜‰ נ‰"ל ˘ ב ‰מסרים ˙‡ ˙ לו לבנו ˘ י ˘ ולח בנ‰ מ‚וונים, ו‰זמן ˘˘ ˙‡ ר ‰מילים, ל‡ר‚ן ˆ ‡ו ˙ וב על בחיר ˘ ר לו לח ˘ מ‡פ ריך. ˆ ר ˘‡ ן כ ˜˙ ‰מסר ול לסיום ˙ בו ˘ מח ˙ יו ˙ חבר ˙ ו ˙˘ ובר ˜ מרחו ˙ ור ˘˜˙ ומים ל ˘ ביי ˘ ימו ˘‰ יום ˜ מרכזי ל ˜ ‡ונליין ‰י‡ ‡פי ˙ ור ˘˜˙ מ‡ו„ כיום, ו ı נפו ˙ ‰יל‰ כולל ˜ ב ˙ פו ˙˙˘‰ ר עם ‡חרים. עבור רבים ˘˜ ˙‡ במרחב ‰ווירטו‡לי. ל‡ור ז ˙ ו ˆ בו ˜‰ ו ˙ ‰ילו ˜‰ ˙‡ ‚ם ˜ לחיזו ˜ מרחו ˙ ור ˘˜˙ ל ˘ ‰ רומ ˙ רים על ˜ ול‡ור מח ˙ יו ˙ פ ˘ ו ˙ יו ˙ חבר ˙ וח מיומנויו ˙ , לפי ˙ ייכו ˘ ˙˘ חו ˙ ˙ ינו ˆ וב לבחון בר ˘ י, ח ˙ ‰סיכון לבי„ו„ חבר ˙ טנ ˜‰ ול "ח. ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ‰ללו ‚ם עבור מ ˙ רויו ˘ ‰‡פ ˙‡ ˙ פו ˙˙˘‰ „ים ל ˜ נ‡י מ ˙ יב‰ ‡ינו ˙ רי‡‰ וכ ˜ ל ˘ י„ע רי‡‰ ˜ ˙ לעבו„ על מיומנויו ı במרחב ‰ווירטו‡לי - מומל ין ע„ ˙ ורך ל‰מ ˆ ן, ‡בל ‡ין ˙ ני ˘ עיר ככל ˆ יב‰ מ‚יל ˙ וכ ˙ וח ‰ז„מנויו ˙ ‰ללו כ„י לפ ˙ ‰מיומנויו ˙˘ לרכי .˜ מרחו ˙ ור ˘˜˙ ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=