שנתון מספר 37 - isaac 2022

48 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 מקורות Caron, J. and Light, J., 2015. “Social Media has Opened a World of ‘Open communica�on:’” experiences of Adults with Cerebral Palsy who use Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on and Social Media. Augmenta�ve and Alterna�ve Communica�on, 32(1), pp.25-40. Raghavendra, P., Newman, L., Grace, E., & Wood, D. (2013). “I could never do that before:” Effec�veness of a tailored internet support interven�on to increase the social par�cipa�on of youth with disabili�es. Child: Care, Health and Development, 39, 552- 561. Raghavendra, P., Wood, D., Newman, L., Lawry, J., Sellwood, D., (2012). “Why aren’t you on Facebook?” Pa�erns and experiences of using the internet among young people with physical disabili�es. Technology and Disability, 24, 149–162. מצגת של ד"ר פמי רגבנדרה, אייזק ישראל h�ps://studylib.net/doc/5481529/enhancing-social-par�cipa�on-in-young-people-with-complex מאמר על השימוש ברשתות חברתיות בזמן המגיפה h�ps://news.cuanschutz.edu/medicine/how-the-pandeic-changed-childrens-rela�onships-with-social-media ˘ מ ˙˘‰ חילו ל ˙‰ ˜ ‚ו בכנס ‡ייז ˆ ‰ו ˘ ני ‰יל„ים ˘ נוספ‰ ˘ חברים לעולם" לפני ˙ ל "מ ˘ בוו‡טס‡פ ח‰ ˙ ר נפ ˘‡ ‰מסר עם ‰סמלים. כ ˙ ליח ˘ ל ˙ רו ˘ ‰‡פ נחמ„‰ ‡ך ל‡ ˙ וספ ˙ ‰ ‰י ˙ זו ˘ י ˙ ב ˘ י‰ ‰זו, ח ˆ ‰‡ופ י, ˙ מח ˘ . ל ˙ ור ˘˜˙‰ פע‰ על ˘‰ ˙ מבחינ ˙ י ˙ מעו ˘ מ ˙‡ ˜ ‰‚ביר‰ ל‡ ר ˙‡ ‰ז ˙ וספ ˙‰ ני‰ם ˘ ל ˆ‡ ינוי ˘ ‰ פ ˆ בווטס‡פ ‡ל‡ ‚ם נ ˘ מ ˙˘‰ י‰ ל ˆ ‰מוטיב ל ‡ימו‚'ים ˘ ‰ ליח‰ מרוב ˘ לחו - מ ˘˘ ב‡ופי ‰מסרים רים ˆ˜ ‡ו מסרים ˘‡ מרו מר ˘ ‰וכנו ונ ˘ ומסרים ‰ם ˘ מסרים ספונט‡ניים, מ‚וונים ˙ ליח ˘ יים, ל ˙ וחזר . ‰מ„‚ם ˙ ל‰ם בזמן ‡מ ˘ ‰סמלים ˙ לוחו ˙ בונים בעזר ˙ ליח ˘˘ ‡ לי ‰י ˘ ˙ מו ˘ ר ˙‰‰ ם, ‡בל ˆ ומ ˆ ‡מנם מ ם מ‰מסר ˙ ‰ ‡ו ˜ סט בלב„, לל‡ ‰סמלים, ‰רחי ˜ ‰ט ף. ˙˘ י‰ ל ˆ מם ולכן ‚ם מ‰מוטיב ˆ ל ע ˘ ˙ ר ˆ ור‚ם, נו ˙ סט מ ˜ ט ˘ ר‚ום – בר‚ע ˙ ז‰ מזכיר ורי. בר‚ע ˜ מ‰מסר ‰מ ˜˙ ונ ˜ ל ריחו ˘ ‰‚ ‰י „ר ˘ ‡יזו ו, ‰ם ‰יו ˙ בנו ‡ו ˘ כפי ˜ ‰מסר ב„יו ˙‡ לוח ˘ יכלו ל ˘ יכלו. ˘ ‰מסרים ככל ˙‡ ˜ ו ל„יי ˆ ר מחוברים ‡ליו ור ˙ יו פופול‡ריים, עבור ˙ ור ˘˜˙ ומי ˘ כלים, כולל יי ˙ ‡מ ˙‰ ר ˘ ‡פ ˙ , י סמלים ˘ מ ˙˘ מ ˙ "ח, לרבו ˙˙ י ˘ מ ˙˘ כלל מ ˙ ור ˘˜˙‰ ל כלי ˘ מכל ‰טווח ˙ "ח לי‰נו ˙˙ י ˘ מ ˙˘ למ ˙ י ˙ מעו ˘ פעיל‰ ומ ˙ פו ˙˙˘‰ ר ˘ ‡פ ˙ ‰מוכרים לנו ו וון. ˜ ‚ם במרחב ‰מ ורים ˘ י ˜ חברים לעולם: ˙ מ ˙„ • לפרטים נוספים ול‰ור חברים לעולם" ˙ ל "מ ˘ נ‰ ו‰חיבור ˜˙‰‰ ˙ • ‰ור‡ו ומי סמלים: ˘ ליי https://www.d-bur.com/2021/12/27/ symbolsmessages/ „יבור: ˙ • חבר https://www.d-bur.com/ https://apps.d-bur.com/he/ „יבור, מרכז ‡ומר, ˙ , חבר ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜- חם ˘ רון ˘ .˙ ‰ פרטי ˜ ליני ˜

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=