שנתון מספר 37 - isaac 2022

49 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ‰‚רי„ ˙ וכנ ˙ ב ˙ ‡וריינו ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ ,ı טי‚לי ˘ מר ˙ ˙‡ מ נים וכיום ˘‰ עם ˙ ח ˙ פ ˙ ומ ˙ רחב ˙ ‰‚רי„ מ ˙ וכנ ˙ ˙ ויכולו ˙ ור ˘˜˙ ˙ וח יכולו ˙ לפי ˙ כולל ˙ מעטפ ˙ נ ˙ נו ˙ חו ˙ פ ˙‰‰ "ח. ‡ח„ מענפי ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ ל מ ˘ ‰„ למי ב‚רי„. ˙ ‡ ‰‡וריינו ˘ ‰ו‡ נו יב‰ ˙ רי‡‰ וכ ˜ ˙ יכולו ˙ ניי ˜‰ יים ב ˜‰ ‚ר ˙‡‰ ˙ למרו יר‰ ˙ רב‰ לח ˙ יבו ˘ נ‰ ח ˘ "ח, י ˙˙ י ˘ מ ˙˘ ל מ ˆ‡ פע‰ רחב‰ ‚ם על ˘‰ ר ל‰ן ˘‡ , ‡לו ˙ וח מיומנויו ˙ לפי ˙ ייכו ˘ פ‰ ו ˘ ˙ „יבור, ‰בנ ˙˜ , ‰פ ˙ ור ˘˜˙ ˙ יכולו .(Proud, 2021) ˙ י ˙ חבר ˘ מ ˙˘‰ ל ˙ , ‰י‡ ‰יכול ˙ ‰ ‰בסיסי ˙ , ב‰‚„ר ˙ ‡וריינו י‰ ו‚ילויי‰. ˙ וב‰( במ‚וון רמו ˙ פ‰ ‰כ ˘ פ‰ )בייחו„ ב ˘ ב ,˙ „ם ‡ורייניו ˜ ˙ ח יכולו ˙ ורך לפ ˆ ˘ ‡ורייני, י ˙ כ„י ל‰יו יב‰ ˙ רי‡‰ ו‰כ ˜‰ ˙„ ‡ בבסיס למי ˆ ח י„ע ‰נמ ˙ כלומר לפ , זיכרון פונולו‚י, ‰‚יי‰, זי‰וי מילים ˙ פונולו‚י ˙ כמו: מו„עו יב‰ ˙ ו„ וכ ˜ ‰ני ˙˘ , רכי ˙ י ˜ חל ˙ יב‰ פונטי ˙ , כ ˙ ובו ˙ כ .(Hall, Simpson, Guo &Wang ,2015) מל‡‰ ˙ פונטי חומי ‰י„ע ˙ ומים ל ˘ יי ˙ ס„ר ˙ ‰‚רי„ כולל ˙ וכנ ˙ ומים חינמיים ˘ . ‰יי ˙ ונים ‰עומ„ים בבסיס ‰‡וריינו ˘‰ ˙ ‰יל‰. על מנ ˜‰ ר ˙‡ י ‚רי„ וזמינים ב ˘ מ ˙˘ למ ן ˙ ב‰ם, ני ˘ ימו ˘‰ ומים ו‡ופן ˘ ‰י„ע על ‰יי ˙‡ ל‰רחיב . ב‚רי„ ˙ וובינר ‡וריינו ור ז‰: ˘ י ˜ בוובינר ב ˙ פו ˆ ל רי‡‰, ‰י‚וי על פי ס„ר, זיכרון ˜ ר‡ים: סימן ˜ ומים נ ˘ ‰יי ו„ על ˜ על פי ס„ר, ני ˙ יב‰ פונטי ˙ י על פי ס„ר, כ ˙ מיע ˘ .˙ רפ ˆ יב‰ מ ˙ לכ ˙ ל„ו ˜ , מ 2 פי ס„ר, מסמכי סמלים ומי „‚ל ˘ ני יי ˘ ( נבנו 2021-2022) ‰ נ‰ ‰‡חרונ ˘ ב „ מ‡מר ז‰. ˜ מ ˙ ב‚רי„, וב‰ם י ˙ חום ‰‡וריינו ˙ ים ב ˘„ ח ומים ‡לו ˘ . יי ˙ ר‡ים: זי‰וי מילים ומ„ר‚)‡(ו ˜ ומים נ ˘ ‰יי ם ב‡ופן י„ני ˙ ‡ו ˙ לבנו ˘ ,˙ ע„ ‡לפי לוחו ˙ כוללים מ‡ו י‰ ˆ ‡וטומ ˙ ני במערכ ˘„ ח ˘ ימו ˘ . רי ˘ ל‡ ‰י‰ ‡פ ˙ לוחו ˙ ור מ‡ו ˆ ר לי ˘ פ ƒ "„יבור" ‡ ˙ ח‰ בחבר ˙ פו ˘ .˘‡ ‰ו‚„רו מר ˘ ˙ בניו ˙ ב‡ופן ‡וטומטי על סמך מספר ˙ יכולים ל‰וו ˙ זי‰וי מילים ומ„ר‚)‡(ו ˙ ומי ‰‡וריינו ˘ יי .Top down /Bo�om up ˙ ני כיוונים ללמי„‰ ‡ורייני ˘ ום זי‰וי מילים ˘ יי (זי‰וי מילים ‰יל‰ ˜‰ ר ˙‡ ור ל‰ור„‰ מ ˘ י ˜) ב‡ופן ˙ ובו ˙ ר עבו„‰ על זי‰וי מילים כ ˘ ום מ‡פ ˘ ‰יי . ‰ו‡ כולל Top down ‚לוב‡לי, ולכן מ‰וו‰ למי„‰ מכיוון ר מילים ˆ ‡ו ˜ ר‚ול זי‰וי ‰מילים ומעני ˙ ל ˙ לוחו ˙ מ‡ו .˘ מ ˙˘ י למ ˙ ב‡ופן חווי ˙‡ ני‰, וכל ז ˜‰ רחב ל ום? ˘ למי מיוע„ ‰יי וע„יין ל‡ ˙ ובו ˙ עניינים במילים כ ˙ מ ˘ עירים ˆ • ליל„ים .˙ רי‡‰ פונולו‚י ˜ לומ„ים ר ˘‡ ˙ רי‡‰ פונולו‚י ˜ ˙˘ לבי רכי ˘ למי„ים ב ˙ • ל ˙ זי‰וי מילים ‚לוב‡ליו ˙ לב ‚ם יכול ˘ מעוניינים ל .˙ רי‡‰ ‰פונולו‚י ˜‰ ˙„ ללמי ˙ וספ ˙ כ יפ‰ ˘ ר ח ˘ ום מ‡פ ˘ ור‡ים ‰יי ˜ ‡ינם ˘ למי„ים ˙ • ל ל ˘ ˙ מו ˘ ו„ יום יומי, כ‚ון ˜ פ ˙ ב ˙ ובו ˘ מילים ח ˙ ו ˆ בו ˜ ל ילוט רחוב. ˘ ים ו ˘ פח‰ וחברים, פרטים ‡י ˘ בני מ עם מילים ˙ "ח עם סמלים ‰יכרו ˙˙ י ˘ מ ˙˘ • למ ר ˘ ל‰ם יכול‰ ל‡פ ˘ ˙ בלוחו ˙ מופיעו ˘ ˙ ובו ˘ ח ˙ ובו ˙ כ .˙ ור ˘˜˙‰ ˙ ר בלוחו ˙ מ‰יר ויעיל יו ˘ ימו ˘ (1 סרטון ) ום: ˘ מבנ‰ ‰יי לי, ˘ מילים: מילים מ‰עולם ˙ ו ˆ בו ˜ ˘ לו ˘ ום מכיל ˘ ‰יי ילוט רחוב. ˘ ומילים מ ˙ ט‚וריו ˜ מילים על פי יום ˙ יו ˘ ימו ˘ ˙ ובו ˙ לי - מכיל מילים כ ˘ מילים מ‰עולם יים ועו„(. ˘ )‡יחולים, פרטים ‡י ˙ יומיו ט‚ורי‰ ˜ מכל ˙ - מכיל מילים רבו ˙ ט‚וריו ˜ מילים על פי ים ועו„(. ˜˙ חבור‰, כלי עבו„‰, ממ ˙ )כלי ˙ סמנטי ילוט ˘ ב ˙ מופיעו ˘ ˙ ובו ˙ ילוט רחוב - מילים כ ˘ מילים מ ועו„(. ˙ ים, מעלי ˙ ירו ˘ , … ף ¿ חו „) ˘ מ ˙˘ וב, ועל ‰מ ˙ מונ‰ לל‡ כי ˙ ב ˙‚ˆ כל מיל‰ מו וב‰ מבין מספר מסיחים. כל מיל‰ ˙ ‡יפ‰ ‰י‡ כ ˙ לז‰ו ל ˘ י ˘ ו ˜‰ ˙ רמ ˙ . עם ‰עליי‰ ברמו ˙ רמו ˘ לו ˘ ב ˙‚ˆ מו יים ˙ יים, חזו ˙ מיע ˘ ‰מסיחים עול‰. ‰מסיחים ‰ם .(2 סרטוןוסמנטיים ) ˙ לו ˜ ר ב ˘ ו‡פ ˘ מ ˙˘ ‡מ‰ לכל מ ˙‰ ן ל ˙ ום ני ˘ ‰יי "„יבור" ˙ ‰מילים. מעבר לכך, חבר ˙‡ ל‰חליף ˙ יחסי , ו‰י‡ ˘ מ ˙˘ וי‰ למ ˆ מילים ר ˙ ימ ˘ ר ˙ ליח ˘ ˙ ר ˘ מ‡פ .˙ ‰מילים ‰ללו בכל ‰רמו ˙‡ ום ‰כולל ˘ ר עבורו יי ˆ יי ˙ ב ˘ ‰מח ˙ ב )‚רס ˘ ל‡ייפ„ ולמח ˙ יים ב‚רס‡ו ˜ ום ˘ ‰יי ו„ מבט(. ˜ למי ˙ ‡מ ˙ מו ˙ ום מ„ר‚)‡(ו ˘ יי (˙ מ„ר‚‡ו‰יל‰: ˜‰ ר ˙‡ ור ל‰ור„‰ מ ˘ י ˜) מל‡‰ וביסוס ˙ יב‰ פונטי ˙ ום ‰י‡ ‡ימון בכ ˘ ‰יי ˙ מטר יווך מ„ור‚. ‰למי„‰ ˙ וב ˙ ונו ˘ ‰ מיכ ˙ ˙ ו„ ברמו ˜ ‰ני מלמט‰ למעל‰. -Bo�om up ום ז‰ ‰י‡ בכיוון ˘ ביי ו„. ˜ ‰ני ˙ ל יסו„ו ˘ ‰ מלמט‰ למעל ˙ י ˙‚ ‰ ‰„ר ˘ רכי ני‰ ˜‰‰ ˙ רונו ˜ ר ע ˘‡ "„יבור" כ ˙ ח בחבר ˙ ום פו ˘ ‰יי ˙˘ חום רכי ˙ וע מובילים ב ˆ˜ י מ ˘ ו‰„ירו‚ נבנו בליווי ‡נ ר‰". ˘ ל "‡‰ל ˘ " רים ˘‚" ספר ˙ ו„ מבי ˜ ‰ני ום? ˘ למי מיוע„ ‰יי לב ˘ וב ב ˙ רו‡ וכ ˜ ים לומ„י ˘ מ ˙˘ ום מיוע„ למ ˘ • ‰יי .˙ רפ ˆ יב‰ ‰מ ˙ ו„ ו‰כ ˜ ‰ני ˙˘ רכי (3 סרטוןום: ) ˘ מבנ‰ ‰יי ום ‰יל„ ‰מיוח„" ˜ י ˘ ר‰" - חינוך ו ˘ "‡‰ל ˙˙ ל עמו ˘ י ספר ˙ "„יבור" ובב ˙ בחבר ˙„ עוב 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=