שנתון מספר 37 - isaac 2022

50 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 על ˙ ו ˜ ר‚ול. ‰מילים מחול ˙ מילים ל ˙ ום כולל מ‡ו ˘ ‰יי רי‡‰ ˜ ˙ יטו ˘ ו„ ‰נלמ„ים ב ˜ פי ס„ר סימני ‰ני ˙ . בכל רמ ˜ ורו ˘ , , חולם, ס‚ול ˜ ח, חירי ˙ : פ ˙ ובלו ˜ מ ו„, ול‡חר ˜ ו ‰ני ˙ מילים מ‡ו ˜ חיל‰ ר ˙ ו„ יופיעו ב ˜ ני ו„מים. כמו כן, ˜‰ „ ו ˜ טרפו מילים עם סימני ‰ני ˆ מכן י - בכל ˙ פרוזו„י ˙ מורכבו ˙ על פי רמו ˙ ‚ו ˆ ‰מילים מו למבני מיל‰ ו‰בר‰ בס„ר ˙ ו ˜ ו„ ‰מילים מחול ˜ ני ˙ רמ י עול‰. ˘ ו ˜ ו, ‰ו‡ ˙ וי‰ על פי רמ ˆ מ‚יע למיל‰ ‰ר ˘ מ ˙˘ ר ‰מ ˘‡ כ ˙ רמו ˘ חמ ˙ ‰מ‰וו ˙ „ר‚ו ˘ ‰ בחמ ˙ וב ‡ו ˙ יכול לכ מל‡‰. ˙ יב‰ פונטי ˙ מיכ‰, ע„ ל‰‚ע‰ לכ ˙ ˙ ‰„ר‚ו ˘ חמ ח בלב„ ˙ ירוף פו ˆ ˙ יב ˙ • כ (4 סרטוןירופים במיל‰ ) ˆ‰ ף ˆ • סי„ור ר טן ˜ למ‰ עם מספר מסיחים ˘‰ ‰ ‰מיל ˙ יב ˙ • כ ˙ י ˙ מיכ‰ חזו ˙ ב ˙„ ל ˜ למ‰ במ ˘‰ ‰ ‰מיל ˙ יב ˙ • כ מל‡‰ יף לבחיר‰ נכונ‰ ˆ ר ˜ בחיזו ˙„ ל ˜ ‰מיל‰ במ ˙ יב ˙ • כ יף ˆ י ר ˙ מיע ˘ וב ˘ נו מ ˘ יב‰ י ˙ ‰כ ˙ מ„ר‚ו ˙ בכל ‡ח י‰ ˆ חיובי מ‚ביר מוטיב ˜ יב‰, וכן חיזו ˙ ‰כ ˙‡ ‰ ‰מלוו ˙‡ י ˙ מעו ˘ „ם ב‡ופן מ ˜ ום מ ˘ ביי ˘ ימו ˘‰ . בסיום י ˙ וכל ז‰ ב‡ופן חוויי ˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˆ‡ „ ו ˜ ‰ני ˙˘ רכי ום ˘ יין כי ‰יי ˆ וב ל ˘ . ח ˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˘ ב ˘ ב‡ייפ„/במח י ספר לחינוך מיוח„. ˙ בב ˙ י ˙˙ ‡ים לעבו„‰ כי ˙ ‡ף מ יווך ‰מ„ור‚ ˙‰ מיכ‰ ו ˙‰ ˙ ‰מילים, רמו ˙‚ˆ‰ ס„ר ˙ ניי ˜‰ וע ל ˆ˜ י ‰מ ˘ יעים כלים ו„רכים ל‡נ ˆ ום מ ˘ ביי יב‰. ˙ רי‡‰ ו‰כ ˜‰ ˙ יכול ˙ וסף ‰י‚וי ‡ו ˙ ,"˙ ר‡ "‰י‚וי ‡ו ˜ נ ˘ „ וסף נלוו‰ מיוח ˙ ום מ‚יע עם ˘ ‰יי וסף כולל ˙‰ . ו‡רו לעיל ˙˘ ‰ מיכ ˙‰ ˙ לב ב„ר‚ו ˙˘ מ ˘ ˙ יו ˙ ‰‡ו ˙ ליפ ˘ ומכי זיכרון ל ˙ - ˙ ל ‚'סטו ˘ סרטונים ˙ ח‰ בבי ˙ פו ˘ טיפול ˙ יט ˘ ‚ים ˆ ו„. ‰סרטונים מיי ˜ ו‰ני ˙ יו ˙ ‰‡ו ˙˘ ר‰" לרכי ˘ ל "‡‰ל ˘ " רים ˘‚" ספר ו„. ˜ ו‰ני ˙ טיפול ‰י‚וי ‡ו ˙ יט ˘ ˙„ יב‰ ועוב ˙ רי‡‰ וכ ˜ ˙˘ ב‰‚יי‰ וברכי ˙ ומכ ˙ יט‰ זו ˘ "‰י‚וי ˙ יט ˘ .‰ פ ˘‰ ל ˘ טים ‰פונולו‚יים ˜ על ‰‡ספ ˙ רי‡‰ ב‰ובל ˜ ˙ וו ˆ ל ˘ וף ˙ י ˘ ‰ ב ˙ " נבנ ˙ ‡ו ˙ לינ‡יו ˜ ˙ וו ˆ ר' „ייטעל עם ˙ טי ˜„ ‰„י ˙ ‰מ‡בחנ ונ' בר‡ון. ı טי‚לי ˘ '˙ ˙ ב‰ובל ˙ ור ˘˜˙‰ י‡ור ומ‡פיינים ˙ - ˙ ‰י‚וי ‡ו ˙ יט ˘ ˙‡ ˙ י„( ‰מסמלו ˙ נוע ˙) ˙ ל ‚'סטו ˘ סט ˙ יט‰ כולל ˘‰ ˙ ו ˘ נע ˙ . ‰‚'סטו ˙ ( בעברי ˙ נועו ˙ ורים ו ˆ כל ‰‰‚‡ים )עי ל רמזים ˘ ˙ למי„ מערכ ˙‰ עבור ˙ על י„י ‰מטפל ומ‰וו ˙‡ „ מייח ˘ ‰ . מ ˙ יו ˙ לילי ‰‡ו ˆ ˙ ליפ ˘ י‡טיביים ל ˆ ‡סו רמז ‚ם ל‚רפמ‰ ˙ ‰‚'סט‰ כולל ˘ ‰„ יט‰ ‰י‡ ‰עוב ˘‰ ‰פונמ‰ ˙˜ ליל( ו‚ם ל‡ופן ‰פ ˆ) ‰ (, ‚ם לפונמ ˙ )‡ו על י„י ˙‚ˆ " ח" מיו ˙ )ל‡ופן ‰‰‚יי‰(. ל„ו‚מ‰: ‰‡ו ‰‚'סט‰ ‰ב‡‰: ום ˜ ‰י„ על ‰‚רון ומרמז על מי ˙‡ ‰מטפל מעביר , בחכיכ‰(. ˙ כ ˘ ‰ )ממו ˜ ‰ )‚רוני( ועל ‡ופן ‰‰פ ˜ ‰‰פ ( "ח". ˙ ‰‚רפמ‰ )‰‡ו ˙‡ ˙ רו ˆ יו ˙ בעו ˆ‡‰ , בנוסף ומך ‰זיכרון ˙ ,„ למי ˙ ל ˙ ני ˜ מו ˙ ר ‰‡ו ˘‡ מעבר לכך, כ ב‡ופן ‰ב‡ ˙ ל ‰‡ו ˘ יור ˆ ולב ב ˘ מ 1 מונ‰ מספר ˙ 2 מונ‰ מספר ˙ יין ˆ וב ל ˘ י. ח ˙˜ ר ‚רפמי-פונמי-‰פ ˘˜‰ ˜ חז ˙ ובכך מ ˙˘ מיכ‰ ברכי ˙ ל ˙ ‡חרו ˙ ובלו ˜ מ ˙ יטו ˘ ‚ם ˘ י ˘ ו נ ים ˘ על רמז ים ˙ בססו ˙ , ‰מ ˙ י ו ˙ ‰‡ו .(Berkness, 2016) במספר ˙‡ בט ˙ ” מ ˙ ”‰י‚וי ‡ו ˙ יט ˘ ל ˘ ˙ ‰ייחו„יו יסוכמו ל‰לן: ˘ ˙ כונו ˙ מ‡פיינים ו ום/‡ופן ˜ ‚ם למ ˙ מכוונ ˘ ˙ ‚'סט‰ י„ני ˙ יט‰ כולל ˘‰ • .˙ על ‚רף ‰‡ו ˙ ו‚ם מרמז ‰ ‰פונטי ˜ ‰‰פ ולב ˘ ומך ‰זיכרון מ ˙ - ‰ וכ ˙ עם ‰רמז ב ˙ ‰‡ו ˙ מונ ˙ • יור(. ˆ‰ חיל‰ עם ˙ ב ˙„ נלמ ˙ )‰‡ו ˙ ל ‰‡ו ˘ יור ˆ ב ומ‰וו‰ ˙ ליל ‰‡ו ˆ חיל‰ ב ˙ מ ˘ ˙ ור‰ סמנטי ˘˜ ‰ • מיל רמז סמנטי נוסף. חיל‰ ˙ מ ˘ ‰ ומך ‰זיכרון מכוון לפונמ‰ ול‡ למיל ˙ • ליל. ˆ‰ ‰˙ ב‡ו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=