שנתון מספר 37 - isaac 2022

˙ וסף ‰י‚וי ‡ו ˙ ו ˙ ום מ„ר‚)‡(ו ˘ יי יונ‡לי ˆ ‡ופ ˙ ום מ„ר‚‡ו ˘ ביי ˙ וסף ‰י‚וי ‡ו ˙ ב ˘ ימו ˘‰ ב‚רי„ ˜ ר ל‰ורי„ו ר ˘ . כיום ‡פ ˘ מ ˙˘ ‰מ ˙ ון לבחיר ˙ ונ ום נכנסים ˘ ל ‰יי ˘ ‰„ ול‡ ב‚רי„ ל‡ייפ„. ל‡חר ‰‰ור 3 ˙ נ ˜˙‰ י‰ "ל ˆ ום" ובוחרים ב‡ופ ˘ ‰יי ˙ ל"‡ו„ו ˙ יט ˘ ל ˘ וסף ‰סרטונים ˙ ב ˘ מ ˙˘‰ ן ל ˙ ". ני ˙ לטו ˜‰‰ עם ˘ מ ˙˘ ל ‰מ ˘ ˙ „מ ˜ מו ˙ ‚ם לל‡ ‰יכרו ˙ ‰י‚וי ‡ו וע ‰‡מון ˆ˜ מ ˘ עם ‡י ı ייע ˙‰ כמובן ל ı יט‰. מומל ˘‰ יב‰. ˙ רי‡‰ ו‰כ ˜‰ ˙˘ על רכי נים וכיום ˘‰ ח‰ מ‡ו„ עם ˙ פ ˙‰ „ ‰‚רי ˙ וכנ ˙ , לסיכום ל ˘ ˙ ור ˘˜˙ וח למי„‰ ו ˙ רחב‰ לפי ˙ מעטפ ˙ נ ˙ נו ˙ חום ‰‡וריינו ˙ ב ˜ "ח. מ‡מר ז‰ עס ˙˙‰ ˘ מ ˙˘ מ . מבין ˙ חום ‰‡וריינו ˙ ומים רבים ב ˘ ב‚רי„. ‰‚רי„ מכיל יי ומים ‚„ולים ˘ ני יי ˘ ‚ו במ‡מר ˆ ומים ‰ו ˘ כלל ‰יי ˙ לעבו„‰ על זי‰וי מילים ‚לוב‡ליו ˙ לוחו ˙ ‰מכילים מ‡ו ר ˙‡ ומים זמינים ל‰ור„‰ ב ˘ ו„. כלל ‰יי ˜ ‰ני ˙˘ ורכי ‰יל‰. ˜‰ טרף ˆ‰ ל ı ומי ‰‚רי„ מומל ˘ ‰ וללימו„ על יי ˜ ל‰עמ ר. ˙‡ ל "„יבור"‡ו ב ˘ ˜ ווטס‡פ ‡ו פייסבו ˙ˆ בו ˜ ל Anna H. Hall, Amber Simpson, Ying Guo & Shanshan Wang (2015) Examining the Effects of Preschool Wri�ng Instruc�on on Emergent Literacy Skills: A Systema�c Review of the Literature, Literacy Research and Instruc�on, 54:2, 115-134, DOI Berkness, B. (2016). Teaching le�er sounds to kindergarteners using kinesthe�c memory cues (Doctoral disserta�on, Metropolitan State University). Proud, Payton, "Current Literacy Interven�ons for AAC Users" (2021). Public Access Theses, Disserta�ons, and Student Research from the College of Educa�on and Human Sciences. 404. 51 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 מכוון ˘ ‰רמז ˙‡ ‰ , מעל ˙ ‰‡ו ˙‡ ‰‡ למי„ רו ˙‰ ליפ‰ ˘‰ ‰ליך ˙ ˙‡ ר ˆ˜ לפונמ‰ ול‡ למיל‰ ובכך מ "ר" – ˙ . ל„ו‚מ‰, ‰‡ו ˙ פונולו‚י ˙ מו„עו ˙ ריך פחו ˆ ומ ˙ בעו ˆ‡‰ ר ˘‡ ן עם ‰י„. כ ˘ ל רע ˘ ‰ נוע ˙ ‡ ‰‚'סט‰ ‰י ‰‚רף "ר" ˙‡ ˙ רו ˆ יו 3 מונ‰ מספר ˙ 4 מונ‰ מספר ˙ למי„ ‰ו‡ "רררר" ‡רוך, ול‡ ‰מיל‰ ˙ נ‡מר ל ˘ ליל ˆ‰ ול‡ למיל‰ ˙ ליל ‰‡ו ˆ ˙ ליפ ˘ ן. כלומר ‰רמז מכוון ל ˘ רע ‰ליך ˙‰ ˙‡ ר ˆ˜ ל ˙ על מנ ˙‡ ליל. ז ˆ ו ˙ חיל‰ ב‡ו ˙ מ ˘ ל ˘ ˙ פונולו‚י ˙ ורך במו„עו ˆ‰ ˙‡ ˙ ליפ‰ ול‰פחי ˘‰ ל ˘ ח. ˙ ליל פו ˆ „ בי„ו ˙ נועו ˙ ורים ל ˆ ל עי ˘ י ˙‚ חיבור ‰„ר ˙ ר ˘ יט‰ מ‡פ ˘‰ • ˙ , ובכך מסייע ˙ י ‚'סטו ˙˘ חיבור ˙ עו ˆ ירופים( ב‡מ ˆ) כנון ‰‚יי‰. ˙ ב ˙ ורו ˜ מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=