שנתון מספר 37 - isaac 2022

52 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 :"‰ˆ "‚ם ‡ני רו "وأﻧﺎ ﺑِدّي ﻛﻣﺎن" – ˙ פ‰ ‰ערבי ˘ ל 3 „ ב‚רי ˙ ומי ‡וריינו ˘ ר‚ום יי ˙ ‰ליך ˙ על ˙ ור ˘˜˙ ˙ לינ‡י ˜ סמ‡ח עי„, ˙‡ מ ‰ו‡ ˙ י ˙ רבו ˙ ‰ יר ˘ יי‰ כ ˘ ‚רים ‰מרכזיים בע ˙‡‰ „ ‡ח ועיים עבור ˆ˜ חומרים וכלים מ ˙ ‡מ ˙‰ ר‚ום ו ˙ ור. ˜ חו במ ˙ עבורן פו ˘ ‰ מ‡ל ˙ ונו ˘‰ „ יע ˙ ‡וכלוסיו ים ˘ חומרים וכלים נע ˙ ‡מ ˙‰ ר‚ום ו ˙ ר‡לי ˘ ר ‰י ˘˜‰ ב ˙ ו ˆ בו ˜ ב ˙ בו ˘ ח ˙‰ ‡ לל ˙ פ‰ ‰עברי ˘ ב„רך כלל ב מרכזי ˜ חל ˙ , ‰מ‰וו ˙ ונו ˘ ˙ יו ˙ רבו ˙ ו ˙ , ל‡ומיו ˙ ניו ˙‡ ˙ נים ‰‡חרונו ˘ . ב ˙ י ˙ רבו ˙ ‰רב ˙ ר‡לי ˘ מ‰חבר‰ ‰י ˙ בע ˘ ום ˘ ר‚ום" מ ˙" ‡מ‰" למונח ˙‰" ווסף ‰מונח ˙‰ ור‚ם ˙ ‰חומר ‰מ ˙ ‡מ ˙‰ ורך ב ˆ יים ˜ , ר‚ום כלים ˙ י ˙ פ ˘ ר‚ום ˙ ב ˜ יים ול‡ ר ˙ רבו ˙‰ פ‰ ולמ‡פיינים ˘ ל .(2016 ,„ )נסר ו„ני‡ל-סע ועיים ˆ˜ ר‚ום חומרים וכלים מ ˙ ייחס ל ˙‰ בבו‡נו ל ב ב‡ח„ ˘ ח ˙‰ ל ˘ י ˙ פ‰ ‰ערבי ˘ ב ˙ חום ‰‡וריינו ˙ ב ל ˘ ר ˘˜‰ ב ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰ ל ˘ ‰מ‡פיינים ‰ייחו„יים יב‰ ו‰ו‡ ‡ופיי‰ ‰„י‚לוסי ˙ רי‡‰ וכ ˜ ˙˘ רכי ‰ברורים בין ˙ ור ב‚בולו ˘˜ ‰ ‡ופי ז .(Haeri, 2000) (Holes, 1995) ˙ פ‰: ‰מ„ובר ˘‰ ˙ ורו ˆ י ˙˘ ב ˘ ימו ˘‰ .(CA Classical Arabic) ˙ י ˙ ‰ספרו ˙ ל‡סי ˜‰ - ‰ וב ˙ ו‰כ ובסביב‰ ב‰ ˙ ב‡ופן טבעי בבי ˙˘ נרכ ˙ פ‰ ‰מ„ובר ˘‰ פ‰ ˘‰ ,‰˙ . לעומ ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰ חיים ‰יל„ים „וברי מלימו„ פורמלי ˜ כחל ˙˘ רח ˙ וב‰ מ ˙ ‰כ ˙ ‰סטנ„רטי ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰) "‡ ‰ספר. לפיכך, "‡ל – פוסח ˙ בבי ‡ם עבור ‡ף ‡ח„ מ„וברי ˙ פ ˘ ‰ ( ‡יננ ˙ י ˙ ‰ספרו ו ˙ בסביב ˙ , וב„רך כלל ‡יננ‰ מ„ובר ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰ .( Coulmas, 1987, Joseph, 1987) ל ‰יל„ ˘ ˙ ‰מיי„י ו‰ן ˙ נוספו ˙ יו ˆ‡ י ורי ˙˘ ˙ בספרו ˙ ו‡רו ˙ בנוסף, מ MSA-Modern )اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ – ˙ מו„רני ˙ פ‰ ‰סטנ„רטי ˘‰ ˙ לחבר‰ ‰ערבי ˙ ניי‰ ייחו„י ˘‰ ו (Standard Arabic , וב‰ (Pidgin )اﻟﮭﺟﯾﻧﺔ - "‡ל‰‚'ינ‰" ˙‡ ר ˜ ר‡ל ונ ˘ בי .(Atallah 2012) ,˙ פ‰ ‰עברי ˘‰ מילים מ ˙ ולבו ˘ מ ˙ ורך בבחיר ˆ יים ˜ ר‚ום חומרים וכלים ˙ ˙ מכ‡ן, בע .(2016 ,„ ‡ימ‰ )נסר ו„ני‡ל-סע ˙ י‰ ‰מ ˆ‡ ‰וורי לנו. ‰י‡ ˘ וב בחיי ‰יום-יום ˘ י„ ח ˜ פ ˙ ˙˜ ח ˘ רי‡‰ מ ˜‰ לו, מ‚ביר‰ ˙ ו ומסייע ˙ ו„ ‰פרט בסביב ˜ פ ˙ ל‰ על ˜ מ ˙„ ללמי ˙ ‰ז„מנויו ˙ ר ˘ בכוח ‰עבו„‰, מ‡פ ˙ ‰ז„מנויו פנ‡י ˙ ‰נ‡‰ בפעילויו ˙˜ ומספ ˙ ו ˘„ ח ˙ מיומנויו ו‰נ‡‰ ˙ מ‡ו ˆ ע ˙ „מ ˜ רי‡‰ מ ˜‰ .(Conners, 2003) ‰לימו„ים ˙ וכניו ˙ ב ˙ וב‰ ו‡ינט‚רלי ˘ ומ‰וו‰ מטר‰ ח בחינוך ‰מיוח„. ˙ ל פעילויו ˘ ‰‚ˆ‰ כ ˙ ר מו‚„ר ˘‡ ‰‡ רי ˜‰ ˙ רבו ˙ כן ˙ , יי ˙ ים עם מו‚בלויו ˘ מי„ ל‡נ ˙ ‰˘ , ‡ינ‰ נ‚י ˙ ‡וריינו ל‰ם ˘ ˙ ‰‡וריינו ˙ חו ˙ פ ˙‰ ל ˙ נמוכו ˙ יפיו ˆ ל ˘ כי ‚ם ב Conners, Rosenquist, Slight, Atwell, & Kiser, 2006) .(1 ' , עמ 2016 ,„ ל עי ˆ‡ וטט ˆ מ ˘ כפי ‚ר כפול ˙‡‰ ‰ ומ‡פייני ˙ פ‰ ‰ערבי ˘ ל ˙ ייחסו ˙‰ ב ˙ ור ˘˜˙ י ˘ מ ˙˘ ומ ˙ למי„ים עם מו‚בלויו ˙˘ ום ˘ מ מו„„ ‚ם עם ‰„י‚לוסי‰. ˙‰ טרכו ל ˆ י ˙ וחליפי ˙ ומכ ˙ ˙ יעילו ˙‡ ˜„ וב 2016 ˙ נ ˘ נערך על י„י ב ˘ ר ˜ במח ˙ כלי ˘ ˙ למי„ים עם מו‚בלו ˙ רב ˜ ‰‡ימון ‰פונולו‚י ב למי„ים ˙ ‰ו‡ ‡כן יעיל וכי ˘ ‡ˆ ר ‰„י‚לוסי‰, נמ ˘˜‰ ב ˜ מסו‚לים ל‰פי ˙ „וברי ערבי ˙ כלי ˘ ˙ עם מו‚בלו ˙ עו ˆ מילים ב‡מ ˙‡ רי ˜ מ‡ימון פונולו‚י ול‰‚יע ל ˙ ועל ˙ .˙ רי‡‰ פונולו‚י ˜ ˙ י ˘ מ‰עבו„‰ ‰מע ˙ נוספו ˙ „ ‰וכחו ˆ ר ז‰ ל ˜ מח וני ˘ חום ‰חינוך ‰ל ˙ ב ˙ ‰מ‚וונו ˙ ‰חינוכיו ˙ במס‚רו ועיים ˆ˜ ר‚ום חומרים וכלים מ ˙ ורך ב ˆ‰ ˙‡ מ‚ביר .˙ פ‰ ‰ערבי ˘ ל ל ˘ 3 „ ומים ב‚רי ˘ ני ‰יי ˘ ר‚ום ˙ ‰ליך ˙ ייחס כ‡ן ל ˙‡ "„יבור": ˙ חבר ﺻورة وﻛﻠﻣﺔ ום זי‰וי מילים - ˘ . יי 1 ‰˙ , ‰בחיר‰ ‰יי ˙ „ם ‡וריינו ˜ ו מ ˙ ום במ‰ו ˘ ‰יי ˘ כיוון ‡מ‰ ˙‰ ורך ב ˆ ‰ , ‡ך ‰י ˙ י ˙ פ‰ ‰ספרו ˘ ב ˙ מיי„י ל במיל‰ ˘ , כמו למ ˙ מונו ˙‰ מ‰מילים ו ˜ לחל ˙ י ˙ רבו ˙ לום" ‚ם ˘ ˙ ב ˘" "סב‡": ‰סב‡ מופיע עם כיפ‰, ‰מילים ˙ ייחסו ˙‰ ‰˙ . ‰יי ˙ י ˙ רבו ˙ ‰ ‡מ ˙‰ ורך ˆ ‰ן ‰וחלפו ל ˙ רב ‰חבר‰ ‰ערבי ˜ ב ı ב‡ר ˙ ‰מרכזיו ˙ ו ˙„‰ י ˙˘ ל מ‰מילים, כמו במיל‰ "מערוך", ˜ (. בחל ˙ רו ˆ )‡סל‡ם ונ וף ˘ לח ˙ לב ‚בו‰ על מנ ˘ י לבחור במיל‰ ממ ˙ כוונ ˙‰ ˙ , ‚ם ‡ם פחו ˙ ני ˜˙ פ‰ ‚בו‰‰ ו ˘ למי„ים ל ˙‰ ˙‡ ום ז‰ ˘ יי ˘ ום ˘ ר ‰מילים מ ˆ ‡ו ˙‡ כיח‰, ול‰רחיב ˘ לבים ˘ ב ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ למי„ים עם ˙ ‡ים ‚ם ל ˙ מ ב‚יל‡י ‚ן ו‚ן ˙ רי‡‰ בערבי ˜ ˙˘ ל רכי ˘ וניים ˘‡ ‰ר חוב‰. ﻟوﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻓوﻧوﻟوﺟﯾﺔ: – ˙ פונולו‚י ˙„ ל ˜ ום מ ˘ . יי 2 ˙ ‰מורכב ˙ י ˙ ‡לפבי ˙ במערכ ˙ ב ˙ נכ ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰ .˙ ‡רוכו ˙ נועו ˙ ˘ לו ˘ ורים, פרט ל ˆ , כולן עי ˙ יו ˙ ‡ו 28- מ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=