שנתון מספר 37 - isaac 2022

53 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 Abd Elminem, I.M. (1987).Elm al sarf (Arabic grammer).Jerusalem: Al-Taufik Press (in Arabic). Abu-Rabia, S. & Taha, H. (2004). Reading and spelling error analysis of na�ve Arabic dyslexic readers .Reading and Wri�ng : An Interdisciplinary Journal , 17,651-689. Atallah, E. (2012). Dic�onary of quadrilaterals colloquial verbs in AL-Jalil. Beirut libairie liban publishers. Conners,F.A., Rosenquist, C.J., Slight,A.C., Atwell,J.A., & Kiser,T.(2006).Phonological reading skills acquisi- �on by children with mental retarda�on. Research in Developmental Disabili�es, 27,121-137. Coulmas.F.(1987).What wri�ng can do to language: Some preliminary remarks .In S.Ba�es�ni (Ed.).Developments in Linguis�cs and semiotecs ,language teaching and learning ,communica�on across cultures (pp. 107-129).Washington ,D.C.: Georgetown University Press. Haeri,C.(2000).Form and ideology : Arabic sociolinguis�cs and beyond. Annual Review of Anthropology, 29, 61-87. Holes, C. (1995). Modern Arabic: Structures, func�ons, and varie�es. London: Longman. Joseph,J.(1987).Eloquence and power : The rise of language standards and standard languages .New York : Blackwell. Saiegh-Haddad, E. (2005). Correlates of reading fluency in Arabic: Diglossic and orthographic factors. Reading and Wri�ng, 18, 559-582. .˙ יב ‡ח ˙ כ ˙ ור ˆ ר מ ˙ ל‰ן יו ˘ י ˙ בערבי ˙ יו ˙ רוב ‰‡ו וך ‰מיל‰: ˙ ב ˙ ום ‰‡ו ˜ לוי‰ במי ˙ ‰ וב ˙ ‰כ ˙ ‰‡ו ˙ ור ˆ ˙ ור‰ ‰חיוני ˆ‰ ,˙‡ ז ˙ ע ‡ו סוף. למרו ˆ חל‰, ‡מ ˙‰ בים. בנוסף, ˆ בכל ‰מ ˙ מר ˘ נ ˙ ל ‰‡ו ˘ ˙ י ˙ ו‰מ‰ו ˙ ‰‡ו ˙ ורו ˆ ‡ם ל ˙‰ ב ˙ ט‚וריו ˜ ל ˙ ו ˜ מחול ˙ יו ˙ ‰‡ו מעל, ˙ ו„ו ˜ , ו‰‰ב„לים ביני‰ן ‰ו‡ במספר ‰נ ˙ ‰בסיסיו סימנים ˘ י (dots) ˙ ו„ו ˜ . לנ ˙ ל‡ו ˙ ח ˙ וך ‡ו מ ˙ ב ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰ ל ˘ ‰ ורמים לפונולו‚י ˙ ר ˘‡ מבחינים ל ˘ ‰ י ˆ ומבינ ˜ ‰ן ˙ פ‰ ‰ערבי ˘ . מילים ב ˙ י ˙ ‰‡לפבי פויים ˆ ור‡ים מבו‚רים ומיומנים ˜ .˙ נועו ˙ ורים ו ˆ עי , ‡בל ז‰ מחייב ˙ רו ˆ˜ ˙ נועו ˙ ‡ סטים לל ˜ רו‡ ט ˜ ל ור‡ים ˜ . ‡חרים ˙ ורו ˜ ר ובמ ˘˜‰ כב„‰ ב ˙ לו ˙ ריך ˆ ומ ˙ נועו ˙ סטים עם ˜ ור‡ים ט ˜ חילים ול‡ מיומנים ˙ מ Abd El-Minem, 1987,Abu-Rabia, 2004) ˙ רו ˆ˜ .(9 ' , עמ 2016 ,„ ל עי ˆ‡ וטט ˆ מ ˘ כפי ו‚רפי‰ ˙ ‰י‡ ‡ור ˙„˜ ‰מנו ˙ ל ‰ערבי ˘ ‰ ו‚רפי ˙ ‰‡ור ‰מיל‰ ˙ ור ˆ ר בין ˘˜‰ ‰ ר ב ˘‡ ,‰˜ ופ‰ ול‡ עמו ˜˘ בוע. נוסף לכך, לרוב ˜ ‡ ל‰ ‰ו ˘ ליל ˆ‰ ( ו ˙ נועו ˙ ו ˙ יו ˙ )‡ו CVC וט ול‡ מורכב מסו‚ ˘ י פ ˙ מבנ‰ ‰בר ˘ י ˙ ‰‰ברו Saiegh-) נוע‰( ˙ , ור ˆ )עי CV ור( ‡ו ˆ נוע‰, עי ˙ , ור ˆ )עי .( 9 ' , עמ 2016,„ ל עי ˆ‡ וטט ˆ מ ˘ כפי Haddad, 2005 ˙ רו ˆ˜‰ ˙ יו ˙ על ‰‡ו ˘‚„ ם ˘ ר‚ום מו ˙‰ ‰ליך ˙ ב ˙‡ ‰ליך ‰ור ˙ מ‡בני ‰יסו„ ב ˙ ‰ן ‡ח ˘ ,˙ ו‰‡רוכו ˙ בו ˘ ח ˙‰ ‰˙ . בנוסף ‰יי ˙ פ‰ ‰ערבי ˘ רי‡‰ ב ˜‰ ‡ מרבוט‰" ˙ - ﺗﺎء ﻣرﺑوطﺔ „‰" ו‰- " ˘ "اﻟﺷدّة- ב- - ‰מז‰". "ھﻣزة -‰ ˙ ורו ˆ וכלל ני ˘ ל ˘ ר‚ום ˙‰ ‡מ‰ ו ˙‰‰ במ‰לך ‰עבו„‰ על למי„ים ˙ ו ˙ טיפוסי ˙ חו ˙ פ ˙‰ למי„ים עם ˙ , ומים ˘ ‰יי חינוכי ˙ וו ˆ ˙ נסו ב‰ם בנוכחו ˙‰ רכים מיוח„ים ˆ עם בון. ˘ חו בח ˜ נל ˘ ˙ ו‰ערו ˙ ם ‰‡רו ˘ נס‰ ור ˙‰ ‡ ‚ם ‰ו ˘ ˙ ‡מ ˙‰ ר‚ום וב ˙ י וחיוני ב ˙ מעו ˘ ורך מ ˆ יים ˜ , לסיכום בכלל ועבור ˙ פ‰ ‰ערבי ˘ ועיים ל ˆ˜ חומרים וכלים מ "ח בפרט. ˙˙ י ˘ מ ˙˘ רכים מיוח„ים ומ ˆ למי„ים עם ˙ ˙ רבו ˙‰ ‰ למ‡פייני ˜ ‰ליך ז‰ מחייב ‰בנ‰ מעמי ˙ ר‚ום ‰סופי ל‡ור ˙‰ ˙‡ˆ . לפני ‰ו ˙ פ‰ ‰ערבי ˘‰ ו וך ˙ פיילוט מ ˙ˆ בו ˜ ל‰עבירו ל ˙ לנסו ı מומל יפורים ˘ ‰ˆ˜ ‡ם ‰כלי ולערוך מ ˙ ‡לי‰ מו ˘ ‰ ‰‡וכלוסיי ורך. ˆ‰ ˙„ במי ביבליו‚רפי‰: (. ‡יך ‡ומרים "ריפוי 2016) '‡ ,„ נסר, כ' ו„ני‡ל-סע ב ˙ . כ ˙ י ˙ רבו ˙ ‰ ‡מ ˙‰ ר‚ום ו ˙ ? על ˙ " בערבי ˜ בעיסו .223-227 ,(4)25 ,˜ ר‡לי לריפוי בעיסו ˘ י ˙ ע למי„ים ˙ רב ˜ ‰‡ימון ‰פונולו‚י ב ˙ (. יעילו 2016) ' עי„, ס ר ˘˜‰ ב ˙ וערבי ˙ פ‰ עברי ˘ „וברי ˙ כלי ˘ ˙ עם מו‚בלו ו‡ר "מוסמך ˙ ˙ בל ˜ ‚מר ל ˙„ ל „י‚לוסי‰. עבו ˘ ולט‰ לחינוך, ‰חו‚ לחינוך מיוח„, ˜ ‰‡וניברסיט‰". ‰פ חיפ‰. ˙ ‡וניברסיט

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=