שנתון מספר 37 - isaac 2022

54 ר‡ל ˘ - י ˜ ון ‡ייז ˙ נ ˘ 2022 ים חכמים" ˙ "ב ˙ וכני ˙ - "ח ˙˙ י ˘ מ ˙˘ עבור מ ˙ ‰בי ˙ ליט‰ בסביב ˘ ˜ מרפ‡‰ בעיסו טיין, ˘ ‚רינ ˙ ‡ורי ˜ מרפ‡‰ בעיסו בר, ˆ ‡ורלי ים חכמים" ˙ "ב ˙ וכני ˙ ˙ רונו ˙ ל פ ˘ ילובם ˘ ˙‡ ˙ ים חכמים" בוחנ ˙ "ב ˙ וכני ˙ מ‡יים ˆ י„ום חיים ע ˜ „מים ל ˜˙ טכנולו‚יים מ ˙ בכל רמו ˙ ונו ˘ ˙ ים עם מו‚בלויו ˘ ל ‡נ ˘ ו‡וטונומיים ר‡ל מעבר ˘ ח‰ על י„י ‚'וינט י ˙ פו ˙ וכני ˙‰ .„ ו ˜ פ ˙‰ נ‰ל ƒ וף מערך ‰„י‚יטל ‰ל‡ומי, מ ˙ י ˘ , ב ˙ למ‚בלו ום ב‡‚ף ˜ י ˘‰ חום ˙ ,‰ ר„ ‰רווח ˘ במ ˙ מו‚בלויו ו‰‡‚ף לחינוך מיוח„ ˙ ר„ ‰ברי‡ו ˘ , מ ˘ נפ ˙ לברי‡ו „˙ ם ˘ על ˙ י ˙ פח ˘ רן ‰מ ˜‰ ˙ מיכ ˙ ר„ ‰חינוך, ב ˘ במ ˙ פיר‡ וחבר ˘ ‡יזי ˙ על י„י בי ˙ מופעל ˙ וכני ˙‰ . ‡ריסון י„י מכו ן ר על ˜ ומלו ו‰ במח Atvisor „יל. ˜ מ‡יירס-‚'וינט-ברו :˙ וכני ˙‰ ˙ מטרו ˙ מ‡ו ˆ ‰‡וטונומי‰, ‰ע ˙ רמ ˙ - ‰‚בר ‰‡„ם ˙ ברמ • ˙ רונו ˙ ל פ ˘ ˙ י ˘ ‡מ‰ ‡י ˙‰ ˙ עו ˆ ב‡מ ˙ פו ˙˙˘‰‰ ו ב‰ם. ˘ ימו ˘‰ ˙ טכנולו‚יים ו‰טמע י ˙ ל ˘ מנ‚נון סיוע ממ ˙ - ‰בניי ˙ ‰מערכ ˙ ברמ • ל ˘ ˘ ימו ˘ ˙ ‰ ול‰טמע ˘ , לרכי ˙ י ˘ ‡מ‰ ‡י ˙‰ ל ו‡וטונומי‰ ˙ מ‡ו ˆ „מי ע ˜ טכנולו‚יים מ ˙ רונו ˙ פ ‰סיוע ˙ ף ועלו ˜ ‰י ˙ וך בחינ ˙ ,˙ ים עם מו‚בלו ˘ ל‡נ .˘ ‰נ„ר ל ‰פרט ˘ רכיו ˆ ‡מים ל ˙ טכנולו‚יים ‰מו ˙ רונו ˙ פ ו‰‡וטונומי‰ ובכך ˙ מ‡ו ˆ ‰ע ˙ רמ ˙‡ ו מ‚בירים ˙ ולסביב ונים. ˘‰ חומי ‰חיים ˙ ב ˙ פו ˙˙˘‰‰ ˙ יכול ˙‡ ימים ˆ מע מיכ‰ ובכך ˙ י ˙ ירו ˘ ורך ב ˆ‰ ˙‡ מים ˆ מ ˆ כמו כן, ‰ם מ ל ˜ (, „בר ‰מ WHO, 2011) ‰טיפול ˙ עלויו ˙‡ ים ˙ מפחי ומך ˙‰ ו‰ן על ‰מע‚ל ˙ ‰ן על ‰‡„ם עם ‰מו‚בלו י‰ם ˙ רונו ˙ (. על ‡ף י Mortenson et al., 2015) ‰מטפל בו ל‡ ˙ ים עם מו‚בלו ˘ טכנולו‚יים, ‡נ ˙ רונו ˙ ל פ ˘ ‰רבים ˘ ימו ˘ י‡ל ‰טמון ב ˆ ‰פוטנ ˙‡ ˙ ו ˆ ליחים למ ˆ מי„ מ ˙ ˙ נ ˘ ( מ WHO ‰עולמי ) ˙ ל ‡ר‚ון ‰ברי‡ו ˘ ב‰ם. ב„וח ים ˜ ו ˜ ים ‰ז ˘ ר‰ ‡נ ˘ ‡ח„ מכל ע ˜ ב כי ר ˙ נכ 2017 , כ‚ון ˙ ונו ˘ ˙ מסיבו ˙‡ ב‰, וז ˘ מ ˙˘ לטכנולו‚י‰ ‡כן מ , בכוח ‡„ם מיומן ˙ , במו„עו ˙ מחסור במימון, בזמינו ים חכמים" ˙ "ב ˙ וכני ˙ לכך. ב ˙ ‰נלוו ˙ ‰‚בו‰ו ˙ ו‰עלויו ˙ ‰טמע ˙‡ ˙ וללוו ˜ ‡ים מענ‰ מ„וי ˙‰ ‰ ניסיון ל ˘ נע יו ˙ יו, מטרו ˙ ורכי ‰‡„ם, יכולו ˆ בו על פי ˘ ימו ˘‰ י‡ל ˆ ‰פוטנ ˙‡ ˘ ים לממ ˘ יו, כ„י לסייע ל‡נ ˙ ונו ˆ ור ‰טמון בטכנולו‚י‰. מ„ווחים ˙ נים ‰‡חרונו ˘‰ ˘ לו ˘ ב ˙ וכני ˙‰ פי ˙˙˘ מ ˘ ימו ˘ ורכי‰ם ו ˆ ל ‰טכנולו‚י‰ ל ˘ ‰‰ ‡מ‰ ‚בו ˙‰ על ,˙ מ‡ו ˆ ‰ע ˙˘ חו ˙ ל ˘ ‰ ב‰ ל‡ורך זמן, ‰‚בר ל‡ ˘ מם „ברים ˆ ע בע ˆ לב ˙ ‰‡וטונומי‰ ו‰ביטחון, ויכול ו„ם לכן. ˜ עו ˆ בי ים עם ˘ ‡נ 131 ‰ פו ע„ כ ˙˙˘‰ " ים חכמים ˙ "ב ˙ וכני ˙ ב 12 וכם ˙ , מ ˙ ונו ˘ „ ו ˜ פ ˙ ˙ ברמו ˙ מ‚וון מו‚בלויו ים ˜ ו ˜ "ח(, ‰ז ˙˙) ˙ חליפי ˙ ומכ ˙ ˙ ור ˘˜˙ י ˘ מ ˙˘ מ מל‡ים ˙ רונו ˙ ‡מו פ ˙ ם ‰ו ˜ . לחל ˙ מיכ‰ מ‚וונו ˙ ˙ לרמו ריסים ˙ ‡ור‰, בטלוויזי‰ וב ˙ ליט‰ ב ˘ חכם, כ‚ון ˙ ל בי ˘ ‡ו ˙ ור ˘˜˙‰ ב ˘ מח ˙ עו ˆ ע ב‡מ ˆ ב ˙‰ ‰יכול‰ ל ˙ כלי ˘ ˙ פים עם מו‚בלו ˙˙˘ מ‰מ ˜ ‰סלולר. לחל ‡מו ˙ , ‰ו ˙ מיכ‰ ‚בו‰ו ˙ ˙ ים לרמו ˜ ו ˜ , ‰ז ˙ י ˙ חו ˙ פ ˙‰ ˙ ללמו„ על יכול ˙ על מנ ˙ רונו ˙ ל פ ˘ מספר מועט רון עבורם. ל‡חר ˙ ‰פ ˙ ועל יעילו ˙ מ‡י ˆ ‰‰פעל‰ ‰ע ˙ רונו ˙ ו עבורם פ ˘ ‰וטמע, נרכ ˘ ימו ˘‰ ‡ כי ˆ נמ ˘ נוספים. ‰טכנולו‚י‰ ל‡„ם ˙ ‡מ ˙‰ ‰ליך ˙ ˙ לב ˘ ‰ ‰מ ˘„ ח ˙ ירו ˘ ˙˘ ח‰ ‚י ˙ פו ˙ וכני ˙ ב עם ˙ י ˙ בינ‰ מל‡כו ˙ מבוסס ˙ פלטפורמ‰ „י‚יטלי ˙ בבחיר ˙ טכנולו‚י‰, ‰מסייע ˙ ‡מ ˙ ל מ ˘ י ˘ מענ‰ ‡נו ל ‰‡„ם ˘ ˙ ורך, ו‰יכול ˆ‰ ,˙ ונו ˆ רון ‰עונ‰ על ‰ר ˙ ‰פ ‰טכנולו‚י‰ ˙ ‡מ ˙ . מ ˘ ימו ˘‰ ˙ ‰ וב‰טמע ˘ וכן ברכי ל ˘ חום ˙ ב ˙ עם ניסיון ו‰יכרו ˜ ‰י‡ מרפ‡‰ בעיסו ˙ ח ˙ . ‰י‡ מנ ˙ ים עם מו‚בלויו ˘ טכנולו‚יים ל‡נ ˙ רונו ˙ פ עימם ˘ ‚רים ˙‡‰ ˙‡ יו ו ˙ ונו ˆ ר ˙‡ , ף ˙˙˘ ורכי ‰מ ˆ ˙‡ .˙ מ‡ו ˆ ‰‡וטונומי‰ ו‰ע ˙‡ „ם ˜ מו„„ כ„י ל ˙ ‰ו‡ מ י, ‡נו נעזרים ˘ ו ˜ יים ˜ ‰ עם ‰‡„ם, ‡ך ‡ם ˘ ‰ליך נע ˙‰ ‰‡„ם. ˙ ב‰סכמ ˙ וו ˆ י ˘ פח‰ ‡ו ב‡נ ˘ בבני מ טכנולו‚יים ˙ רונו ˙ ‡מו פ ˙ ‰ו ˙ וכני ˙‰ ˙ במס‚ר רי מ„ף ˆ במו ˙ „ו ˜ מ ˙‰ וך ˙ ,˜ ו ˘ יימים ב ˜‰ ‡וניברסליים מ‰ ˘ ו )‰ר ˙ חיל ˙ ‰ליך מ ˙‰ . בים ב‡ופן מכליל ˆ ‰מעו ˙ עו ˆ ‰ ב‡מ ˘ יעו„(, נע ˙) ( וע„ סופו ˙ וכני ˙ ל Atv i sor ˙ ל חבר ˘ ˙ ‰פלטפורמ‰ ‰„י ‚ יטל י .(https://www.atvisor.ai/he) על מו„ל ˙ ‰פלטפורמ‰, ‰מבוסס ,ICF International Classification of Functioning ‡מ‰ בין ˙‰ וע ˆ בבי ˙ מסייע Disability and Health, עבורו ‰ו‡ ˘ ‚ר ˙‡‰ ל ‰‡„ם ו ˘ ו„י ˜ פ ˙‰ ‰פרופיל יימים ˜‰ ‰טכנולו‚יים ˙ רונו ˙ רון לבין מ‚וון ‰פ ˙ פ ˘ מחפ ˘ ורך רכ ˆ ל ˜ ור לספ ˘ י ˜ ˙˜ ו‰עולם, ו‡ף מספ ı ב‡ר .˙ לוח ע„ ‰בי ˘ ומ לבים ˘ ביל ל ˜ , מ ˙ וכני ˙ ח ב ˙ פו ˘ ‰ ‡מ ˙‰‰ ‰ליך ˙ Associa�on for the Advancement- ל ˘ ˙ ירו ˘‰ במו„ל o f As s i s t i ve Te c hno l og y i n Eu rope - AAATE (Andrich et al. 2013)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=